تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 15 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - ¬پردازش آبي و پردازش پسماند 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Hydroprocessing and Resid Processing 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص پیامدهای واقعی و اندازه گیری سایر عملکردها 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. IDENTIFYING REAL OUTCOMES AND OTHER PERFORMANCE MEASURES 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر مکانیزم های ورودی مرتعش و تعدیل شعاع بر واکنش سد قوسی 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Influence ofseismicinputmechanismsandradiationdampingon archdamresponse 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INFORMATION ASYMMETRIES AND THE VALUE-RELEVANCE OF CASH FLOW AND ACCOUNTING FIGURES 25
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Investigating the economic role of mergers 36
تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش در سازمانهای بخش عمومی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Learning in public sector organizations 19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ساختمان مجمع مقاله ی آمریکا 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Manhattan Skyscrapers 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه¬گیری تأثیرات درگاه و جریان حنجره¬ای بر امپدانس حنجره¬ای 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MEASUREMENTS ON THE EFFECTS OF GLOTTAL OPENING AND FLOW 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MULTI-ATTRIBUTE CONTRACTORS RANKING METHOD BY APPLYING ORDERING OF FEASIBLE ALTERNATIVES OF SOLUTIONS IN TERMS OF PREFERABILITY TECHNIQUE 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های نانو: الگوی ارتباطاتی جدید 52

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nanonetworks: A new communication paradigm 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون تئوری¬های درجه شیب کشش اول در قابلیت ارتجاعی خطی 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ON FIRST STRAIN-GRADIENT THEORIES IN LINEAR ELASTICITY 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت فرصت 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Opportunity Recognition 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Organization and Management in the Embrace of Government 53
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل اداره : تعریف ، دسته¬بندی و ارزیابی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Policymodeling:Definition,classificationand evaluation 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تولیدات پالایشگاهی 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Refinery Products 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دسته¬بندی جوی و منطقه¬ای فرهنگهای اجتماعی 68

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. regional and climate clustering of societal cultures 38
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه¬ی بین هزینه دارایی خالص و افشاگری صنفی داوطلبانه 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Relationship between Cost of Equity Capital And Voluntary Corporate Disclosures 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رهبر خدمتگزار به عنوان پیشایند اعتماد در سازمان 31

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Emerald Article: Servant leadership as antecedent of trust in organizations 22
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شبیه سازی ترانزیستورهای میدانی نانوریبون گرافن 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Simulation of Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistors 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دیوارهای صفحه فولادی در آینده نزدیک 2010 تجهیزات زمین لرزه AISC و استاندارد S16 کانادایی سال 2009 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Steel Plate Shear Walls in the Upcoming 2010 AISC Seismic Provisions and 2009 Canadian Standard S16 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - ¬پردازش آبي پردازش پسماند 19 ترجمه مقاله تحقیق - تشخیص پیامدهای واقعی اندازه گیری سایر عملکردها 7 ترجمه مقاله تحقیق - اثر مکانیزم ورودی مرتعش تعدیل شعاع واکنش سد قوسی 28 ترجمه مقاله تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38 ترجمه مقاله تحقیق - آموزش سازمانهای بخش عمومی 21 ترجمه مقاله تحقیق - ساختمان مجمع مقاله ی آمریکا 11 ترجمه مقاله تحقیق - اندازه¬گیری تأثیرات درگاه جریان حنجره¬ای امپدانس حنجره¬ای 9 ترجمه مقاله تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران استفاده اولویت بندی گزینه واجد شرایط اساس تکنیک ترجیح پذیری 18 ترجمه مقاله تحقیق - شبکه نانو: الگوی ارتباطاتی جدید 52 ترجمه مقاله تحقیق - پیرامون تئوری¬های درجه شیب کشش اول قابلیت ارتجاعی خطی 30 ترجمه مقاله تحقیق - شناخت فرصت 19 ترجمه مقاله تحقیق - سازمان مدیریت حضور دولت 53 ترجمه مقاله تحقیق - مدل اداره : تعریف ، دسته¬بندی ارزیابی 11 ترجمه مقاله تحقیق - تولیدات پالایشگاهی 19 ترجمه مقاله تحقیق - دسته¬بندی جوی منطقه¬ای فرهنگهای اجتماعی 68 ترجمه مقاله تحقیق - رابطه¬ی بین هزینه دارایی خالص افشاگری صنفی داوطلبانه 32 ترجمه مقاله تحقیق - رهبر خدمتگزار عنوان پیشایند اعتماد سازمان 31 ترجمه مقاله تحقیق - شبیه سازی ترانزیستورهای میدانی نانوریبون گرافن 8 ترجمه مقاله تحقیق - دیوارهای صفحه فولادی آینده نزدیک 2010 تجهیزات زمین لرزه AISC استاندارد S16 کانادایی سال 2009 12;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018