تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 6365 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - بیوتکنولوژی ( زیست فن آوری ) چیست ؟ 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. What is biotechnology? 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدافعه مسئول در ارتباط عمومی چیست ؟ 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. What is Responsible Advocacy in Public Relations? 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سندکار راجع به کمسیون هدایتگر 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. WORKING DOCUMENT 22
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد فازی (نادقیق) در جهت گزینش سهام پروژه¬ی تحقیق و توسعه (R&D) 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A fuzzy approach to R&D projectportfolio selection 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل کلاس پنهان به همراه وابستگی پنهان مارکوف برای داده های کاریوتیپ مولکولی 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Latent Class Model with Hidden Markov Dependence for Array CGH Data 23
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 23000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A new method for measuring in situ concrete elastic constants using horizontally polarized conical transducers19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک چارچوب مشترک برای ارزیابی بهبود فرایند بازرگانی 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Synergistic Framework for Evaluating Business Process Improvements 35
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جایگاههای تشخیص ABA و جستجو برای گیرنده ها 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ABA recognition sites and the search for the receptors 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و پیش گیری تصادف(سانحه) 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Accident Analysis and Prevention 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مراحل بازيافت سولفور 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Supporting Processes 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - يك باز نگري از نانو تكنولو‍ژي 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Overview of Nanotechnology 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Analyzing the External Environment of the Firm 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد MUSIC,ESPRIT,ROOT MUSIC در تخمین DOA 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Application of MUSIC, ESPRIT and ROOT MUSIC in DOA Estimation 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بکار بردن روشهای ANP و DNA مبهم در کارمند گزینی 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Applying ANP and fuzzy DEA approaches to personnel selection 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اسپرگیلوس نیگر 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Aspergillus niger 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انتخاب متعادل در اسب های لهستانی عربی 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Balancing selection in Polish Arabian horses 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مزایای گیاه اسطو خودوس 2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Benefits of Lavender plant 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Bridging the paradigm divide in management accounting research: The role of mixed methods approaches 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Bridging the paradigm divide in management accounting research 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر استراتژى تحویل پروژه - یک چارچوب اجرایی 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. CHANGING PROJECT DELIVERY STRATEGY 21
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - بیوتکنولوژی ( زیست فن آوری ) چیست ؟ 5 ترجمه مقاله تحقیق - مدافعه مسئول ارتباط عمومی چیست ؟ 4 ترجمه مقاله تحقیق - سندکار راجع کمسیون هدایتگر 20 ترجمه مقاله تحقیق - رویکرد فازی (نادقیق) جهت گزینش سهام پروژه¬ی تحقیق توسعه (R&D) 13 ترجمه مقاله تحقیق - مدل کلاس پنهان همراه وابستگی پنهان مارکوف داده کاریوتیپ مولکولی 15 ترجمه مقاله تحقیق - یک روش جدید اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ استفاده مبدل مخروطی قطبی شده صورت افقی 7 ترجمه مقاله تحقیق - یک چارچوب مشترک ارزیابی بهبود فرایند بازرگانی 19 ترجمه مقاله تحقیق - جایگاههای تشخیص ABA جستجو گیرنده 19 ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل پیش گیری تصادف(سانحه) 20 ترجمه مقاله تحقیق - مراحل بازيافت سولفور 17 ترجمه مقاله تحقیق - يك باز نگري نانو تكنولو‍ژي 23 ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل بررسی محیط خارجی یک شرکت 48 ترجمه مقاله تحقیق - کاربرد MUSIC,ESPRIT,ROOT MUSIC تخمین DOA 11 ترجمه مقاله تحقیق - بکار بردن روشهای ANP DNA مبهم کارمند گزینی 20 ترجمه مقاله تحقیق - اسپرگیلوس نیگر 17 ترجمه مقاله تحقیق - انتخاب متعادل اسب لهستانی عربی 13 ترجمه مقاله تحقیق - مزایای گیاه اسطو خودوس 2 ترجمه مقاله تحقیق - پیوند الگوها بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11 ترجمه مقاله تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13 ترجمه مقاله تحقیق - تغییر استراتژى تحویل پروژه - یک چارچوب اجرایی 28;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018