تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 6209 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. POSITIVE ACCOUNTING THEORY, POLITICAL COSTS AND SOCIAL DISCLOSURE ANALYSES 21
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط میان مراحل الگوی رفتار مصرف کننده در گردشگری 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Relationship between Stages of Consumer Behaviour Model in Tourism 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تعمیر دستی لوکوموتیو 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Repair Manual of DF8BI Locomotive 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رباتیک و ساخت کامپیوتر های یکپارچه 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بخش بندی 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. segmentation 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Social practices and the management of knowledge in project environments 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کارآفرینی در ورزش 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Sport-based entrepreneurship 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خلق ایده¬های سیستماتیک 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. SYSTEMATIC FOCUSED IDEA GENERATION 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات از راه دور 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Teleworking 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Teleworking and new product development 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل های سنجش کیفیت خدمات 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Testing Models .f service quality 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای بازاریابی بوتیک هتلهای مستقل 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Challenge of Marketing Independent Boutique Hotels 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات تفاهم نامه درمان و تسریع رده بندی درمانی بدون در نظر گرفتنشمار و زمان انتظار بیماران اورژانسی در یک اورژانس نظامی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The effects of an Acclerated Triage and treatment 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل پنج عاملی 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Five Factor Model 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ضرورت به كارگيري CRM 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The necessity of using crm 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بیوسنتز موضعی آکسین و سیتوکینین در رشد گیاهی 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The role of local biosynthesis of auxin and cytokinin in plant development 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Shadow Economy Kuznets’s Curve 21
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ژنراتور راه انداز 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Start-up Generator 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Thinking styles and conceptions of creativity among university students 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت جامع 64

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Total Quality Management 35
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی تحلیل¬های افشاگر 29 ترجمه مقاله تحقیق - روابط میان مراحل الگوی رفتار مصرف کننده گردشگری 10 ترجمه مقاله تحقیق - تعمیر دستی لوکوموتیو 17 ترجمه مقاله تحقیق - رباتیک ساخت کامپیوتر یکپارچه 19 ترجمه مقاله تحقیق - بخش بندی 20 ترجمه مقاله تحقیق - اقدامات اجتماعی مدیریت دانش محیط¬های پروژه 22 ترجمه مقاله تحقیق - کارآفرینی ورزش 17 ترجمه مقاله تحقیق - خلق ایده¬های سیستماتیک 9 ترجمه مقاله تحقیق - خدمات راه دور 25 ترجمه مقاله تحقیق - کار راه دور توسعه¬ی محصول جدید 18 ترجمه مقاله تحقیق - مدل سنجش کیفیت خدمات 11 ترجمه مقاله تحقیق - چالشهای بازاریابی بوتیک هتلهای مستقل 8 ترجمه مقاله تحقیق - تاثیرات تفاهم نامه درمان تسریع رده بندی درمانی بدون نظر گرفتنشمار زمان انتظار بیماران اورژانسی یک اورژانس نظامی 10 ترجمه مقاله تحقیق - مدل پنج عاملی 12 ترجمه مقاله تحقیق - ضرورت كارگيري CRM 3 ترجمه مقاله تحقیق - نقش بیوسنتز موضعی آکسین سیتوکینین رشد گیاهی 12 ترجمه مقاله تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25 ترجمه مقاله تحقیق - ژنراتور راه انداز 14 ترجمه مقاله تحقیق - سبک¬های تفکر مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت کیفیت جامع 64;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018