تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 7710 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت غیرنمادین اختلال ذهنی و اندیشیدن در نشانه¬های پس از استرس 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Metacognition memory disorganization and rumination in posttraumatic stress symptoms 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیان 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nutrition and health of fish 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. On a decomposition method for finding winning strategy in Hex game 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - واحد یک به ازای قیمت دو:یک روند هماهنگ و وحد برای پوشش دادن تقریبی مسائل 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. One for the Price of Two: a Unified Approach for Approximating Covering Problems1 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مروری بر وضعیت فعلی امنیت جاده ای درمالزی 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. OVERVIEW OF CURRENT ROAD SAFETY SITUATION IN MALAYSIA 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Overview of Zabbix 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ترفتالات پلی اتیلن 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. polyethylene terephthalate 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دوره های نوری، گیرنده های نوری اندام کاجی و عملکرد ملاتونین به عنوان سیگنال دوره های نوری در تنظیم تولید مثل جنس ماهی 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. PHOTOPERIOD, PINEAL PHOTORECEPTORS AND MELATONIN AS THE SIGNAL OF PHOTOPERIOD IN THE REGULATION OF REPRODUCTION IN FISH 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Price and Quality in International Tourism 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Quality loss in packed rose flowers due to Botrytis cinema infection as related to temperaturere regimes and packaging design 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - از بین بردن COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سنگ آهک و کربن فعال شده 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. REMOVAL OF COD AND COLOUR FROM TEXTILE WASTEWATER USING LIMESTONE AND ACTIVATED CARBON 43
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جذب کار کنان با ارزش 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Retain Valuable Employees 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازانديشي طراحي سازماني : 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Rethinking organizational design 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدرسه شبانه روزی هندی سانتافه (به همراه پلان خوابگاه ) 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Santa Fe Indian School 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Science and Innovation Policy 56
تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Social practices and the management of knowledge in project environments 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Soil precompression stress: II. A comparison of different compaction tests and stress–displacement behaviour of the soil during wheeling 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Still budgeting by muddling through: Why disjointed incrementalism lasts 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Still budgeting by muddling through: Why disjointed incrementalism lasts
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - شناخت غیرنمادین اختلال ذهنی اندیشیدن نشانه¬های پس استرس 24 ترجمه مقاله تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیان 16 ترجمه مقاله تحقیق - روش تجزیه یافتن استراتژی پیروزی بازی هگز 40 ترجمه مقاله تحقیق - واحد یک قیمت دو:یک روند هماهنگ وحد پوشش دادن تقریبی مسائل 9 ترجمه مقاله تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی ضرایب فازی 36 ترجمه مقاله تحقیق - مروری وضعیت فعلی امنیت جاده ای درمالزی 14 ترجمه مقاله تحقیق - مرور بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10 ترجمه مقاله تحقیق - ترفتالات پلی اتیلن 14 ترجمه مقاله تحقیق - دوره نوری، گیرنده نوری اندام کاجی عملکرد ملاتونین عنوان سیگنال دوره نوری تنظیم تولید مثل جنس ماهی 28 ترجمه مقاله تحقیق - قیمت کیفیت جهانگردی بین المللی 23 ترجمه مقاله تحقیق - افت کیفیت گلهای رز بسته بندی شده لحاظ آلودگی 9 ترجمه مقاله تحقیق - بین بردن COD رنگ فاضلاب صنایع نساجی استفاده سنگ آهک کربن فعال شده 19 ترجمه مقاله تحقیق - جذب کار کنان ارزش 7 ترجمه مقاله تحقیق - بازانديشي طراحي سازماني : 25 ترجمه مقاله تحقیق - مدرسه شبانه روزی هندی سانتافه (به همراه پلان خوابگاه ) 14 ترجمه مقاله تحقیق - دانش سیاست نوآوری 14 ترجمه مقاله تحقیق - اقدامات اجتماعی مدیریت دانش محیط پروژه 22 ترجمه مقاله تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای آزمایشات تراکم مختلف وضع جابجایی تنش خاک طول چرخش 24 ترجمه مقاله تحقیق - بودجه بندی طریق آشفتگی بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24 ترجمه مقاله تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018