تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 تیر سال 1397
بازدید امروز : 1724 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 532
ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Financial marketing falls short 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GLOBALIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد و هورمونهای گیاهی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Growth and Plant Hormones 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. High Performance Management through Management by Process and Leadership 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه در بازی هگز برنده شویم 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. How to win at Hex the general story 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Hyundai Merchant Marine Relies on Single Network to Link its Global Operations 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیاده سازی و شبیه سازی، واحد منطقی محاسباتی انتقال دهنده و ضرب کننده در فناوری ماشینهای خودکار سلولی کوانتومی 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Implementation and simulation of arithmetic logic unit shifter and Multiplier in Quantum cellular automata technology. 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ابتکارات و مهارتها 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Initiation and the Crafts 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اتصال منفي یکپارچه ، پيوند هم پتاسیل و حفاظت از صاعقه در شبکه های هوشمند و ساختمان های هوشمند - یک رویکرد چند روصفحه 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Integrated Grounding, Equipotential Bonding and Lightning Protection in Smart Grids and Smart Buildings A Multi-Faced Approach 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - درون بینی 38

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Introspection 29
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Investigating the Effectiveness of Humour in Cross-Cultural Advertising 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون ایمنی و سلامتی کارکنان 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Issues in Employee Health & Safety 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Japanese production management An evolution With mixed success 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - راه حل های مشترک برا ی خطوط هواپیمایی و فرودگاهها 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Joint solution for airports and airlines 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تنش خشکی در ذرت 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Managing Drought Stressed Corn 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Manslaughter and the Limits of Self-Defence 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده با ذرات 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Manufacturing of aluminium matrix composite materials reinforced by Al2O3 particles 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MATHEMATICAL THINKING STYLES – AN EMPIRICAL STUDY 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد حداکثر درست نمایی جریمه شده برای مدلهای ترکیبی مستقل و وابسته مارکفی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Maximum-Penalized-Likelihood Estimation for Independe and Markov-Dependent Mixture Models 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه گیری و مدل روگذري موج بر روی یک ساحل طبیعی 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. measured and modeled wave overtopping on a natural beach 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 532

ترجمه مقاله تحقیق - سفسطه بازاریابی مالی 11 ترجمه مقاله تحقیق - جهانی شدن مدیریت منابع انسانی 23 ترجمه مقاله تحقیق - رشد هورمونهای گیاهی 10 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت کارآمد طریق مدیریت وسیله¬ی فرایند رهبری 11 ترجمه مقاله تحقیق - چگونه بازی هگز برنده شویم 6 ترجمه مقاله تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا استناد شبکه منفرد پیوند فعالیت جهانی 3 ترجمه مقاله تحقیق - پیاده سازی شبیه سازی، واحد منطقی محاسباتی انتقال دهنده ضرب کننده فناوری ماشینهای خودکار سلولی کوانتومی 14 ترجمه مقاله تحقیق - ابتکارات مهارتها 6 ترجمه مقاله تحقیق - اتصال منفي یکپارچه ، پيوند هم پتاسیل حفاظت صاعقه شبکه هوشمند ساختمان هوشمند - یک رویکرد چند روصفحه 8 ترجمه مقاله تحقیق - درون بینی 38 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی اثبخشی طنز تبلیغات میان فرهنگی 9 ترجمه مقاله تحقیق - پیرامون ایمنی سلامتی کارکنان 9 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته تحول 32 ترجمه مقاله تحقیق - راه حل مشترک برا ی خطوط هواپیمایی فرودگاهها 9 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت تنش خشکی ذرت 10 ترجمه مقاله تحقیق - قتل غیرعمد محدودیت دفاع شخصی 10 ترجمه مقاله تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده ذرات 6 ترجمه مقاله تحقیق - شیوه استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13 ترجمه مقاله تحقیق - برآورد حداکثر درست نمایی جریمه شده مدلهای ترکیبی مستقل وابسته مارکفی 21 ترجمه مقاله تحقیق - اندازه گیری مدل روگذري موج روی یک ساحل طبیعی 4;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018