تلگرام سایت تحقیق
امروز : 30 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 1427 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 532
ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Interface investigations of alumina and aluminosilicate shortfiber reinforced 6
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه برمواد هیبریدی 64

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Introduction to Hybrid Materials 48
تعداد صفحه : 112 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات روبرو شده با OD و آینده آن 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Issues Facing OD and Its Future 9
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Job analysis for a changing workplace 13
تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آزادسازی انرژی راه انداز 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Liberating Enterpeneurial Energy 24
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Lifestyle alternatives for rhizobia: mutualism, parasitism, 7
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. management caveats for measuring and assessing 17
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو شرکت و کسب سود در صنایع تکنوزیستی و داروسازی 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotech Industries 25
تعداد صفحه : 59 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. NEURAL NETWORKS - Basics using MATLAB - Neural Network Toolbox 28
تعداد صفحه : 73 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نيويورك به عنوان مدلي در بررسي شهرسازي 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. New York as model for the study of urbanization 3
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Niobium aluminide as a source of high-current superconductors 25
تعداد صفحه : 70 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Observation on reef fishes in the coastal waters off some 1
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحولات سازمانی در انجمن محلی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Organisational change in a regional, local council 11
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Organizational change capacity the systematic development 11
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد مسیر یابی در شبکه نظیر به نظیر 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. peer to peer network routing 7
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance Attributes of Internal Auditors A Cross-Cultural Study 15
تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های مشبک28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Mesh Networks18
تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح انبارداده ای در ارتباط با بازمهندسی فرآیند مراقبت های پزشکی35

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Proposal of data warehouse in the context of healthcare process reengineering23
تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 23000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Public Schools as Public Infrastructure Roles for Planning Researchers5
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 532

ترجمه مقاله تحقیق - انجماد سریع اختصاصی مواد غذایی 14 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11 ترجمه مقاله تحقیق - مقدمه برمواد هیبریدی 64 ترجمه مقاله تحقیق - موضوعات روبرو شده OD آینده 25 ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل شغلی مورد یک محیط کار حال تغییر 32 ترجمه مقاله تحقیق - آزادسازی انرژی راه انداز 17 ترجمه مقاله تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، چشم پوشي همزیستی 20 ترجمه مقاله تحقیق - شاخص مدیریتی ارزیابی سنجش عملکرد مسئولیت عمومی ترجمه مقاله تحقیق - ادغام دو شرکت کسب سود صنایع تکنوزیستی داروسازی 34 ترجمه مقاله تحقیق - شبکه عصبی مبانی استفاده mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45 ترجمه مقاله تحقیق - نيويورك عنوان مدلي بررسي شهرسازي 5 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45 ترجمه مقاله تحقیق - مطالعات روی ماهیان آبسنگی آبهای مرجانی جزایر ایران خلیج فارس 2 ترجمه مقاله تحقیق - تحولات سازمانی انجمن محلی 18 ترجمه مقاله تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21 ترجمه مقاله تحقیق - عملکرد مسیر یابی شبکه نظیر نظیر 14 ترجمه مقاله تحقیق - ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي 26 ترجمه مقاله تحقیق - شبکه مشبک28 ترجمه مقاله تحقیق - طرح انبارداده ای ارتباط بازمهندسی فرآیند مراقبت پزشکی35 ترجمه مقاله تحقیق - مدارس دولتی عنوان زیرساخت عمومی : نقش برنامه ریزی محققان17;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018