تلگرام سایت تحقیق
امروز : 30 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 1552 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 532
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Components of Environmental Literacy in Elementay Science Education Curriculum in Bulgaria and Turkey7
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد و تعارض در روابط مجاري بازاريابي30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Conflict-coordination learning in marketing channel relationshios:The distributor view17
تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری54

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DECISION MAKING43
تعداد صفحه : 97 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی مواد هیبریدی و پیوندی31

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Designing hybrid materials29
تعداد صفحه : 60 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Difference Between Economic and Financial Prices2
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 2600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینه فلز آلیاژی Al-Si (LM13) تقویت شده27ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک ف

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dry wear and friction properties of8 〖Al〗_2 O_3short fiber reinforced Al-si(LM 13) alloy metal matrix composites12
تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 15500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مشاوره ی آموزشی2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Educational consultant2
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 2600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر وضعیت اتمسفر محیطی در طول زمان تابیدن تار بر روی مشخصه های تار و کیفیت تابیدن تار13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Textile Research Journal12
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 15500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effects of Feedborne Fusarium Mycotoxins on the Performance, Metabolism, and Immunity of Dairy Cows13
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - محور سیستمهای اطلاعات استراتژیک 27

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effects if informational technology failurs on the markt value of firms 11
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 14500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی در یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم مبتنی بر عدالت17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Encouraging extra-role behavior in a channel context: The role of economic-, social-, and justice-based sharedness mechanisms12
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 15500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات اخلاقی و مالی9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Case study : Ethics and financial services7
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش ورزش در زنان سالم18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Exercise Training in the Normal Famale15
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 19500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قلعه فلک الافلاک4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Falak – al – aflak castle.3
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کبد چرب چیست؟6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Fatty Liver9
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حالت های عملیات فایروال یا ضد هکر(پیکر بندی)7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Firewall Operation Modes(configuring)3
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پرورش هوش اجتماعی وعاطفی26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Fostering Emotional and Social Intelligence in Organizations14
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ژئودزی هندسی113

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GEOMETRIC GEODESY92
تعداد صفحه : 205 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - صنعت هتلداری در ایران9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Hotel industry in Iran11
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 14500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه سازماندهی یک سمینار موفق17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. How to Organize a Successful Seminar8
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 532

ترجمه مقاله تحقیق - مؤلفه آموزش محیطی برنامه ی آموزشی علوم تربیتی بلغارستان ترکیه6 ترجمه مقاله تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد تعارض روابط مجاري بازاريابي30 ترجمه مقاله تحقیق - تصمیم گیری54 ترجمه مقاله تحقیق - طراحی مواد هیبریدی پیوندی31 ترجمه مقاله تحقیق - اختلاف بین ارزش اقتصادی مالی4 ترجمه مقاله تحقیق - ویژگی اصطکاکی سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی زمینه فلز آلیاژی Al-Si (LM13) تقویت شده27ویژگی اصطکاکی سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی زمینویژگی اصطکاکی سایشی خشک ف ترجمه مقاله تحقیق - مشاوره ی آموزشی2 ترجمه مقاله تحقیق - اثر وضعیت اتمسفر محیطی طول زمان تابیدن تار روی مشخصه تار کیفیت تابیدن تار13 ترجمه مقاله تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ی فوساریوم روی عملکرد، متابولیسم، سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20 ترجمه مقاله تحقیق - محور سیستمهای اطلاعات استراتژیک 27 ترجمه مقاله تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی مکانیزم مبتنی عدالت17 ترجمه مقاله تحقیق - خدمات اخلاقی مالی9 ترجمه مقاله تحقیق - آموزش ورزش زنان سالم18 ترجمه مقاله تحقیق - قلعه فلک الافلاک4 ترجمه مقاله تحقیق - کبد چرب چیست؟6 ترجمه مقاله تحقیق - حالت عملیات فایروال یا ضد هکر(پیکر بندی)7 ترجمه مقاله تحقیق - پرورش هوش اجتماعی وعاطفی26 ترجمه مقاله تحقیق - ژئودزی هندسی113 ترجمه مقاله تحقیق - صنعت هتلداری ایران9 ترجمه مقاله تحقیق - نحوه سازماندهی یک سمینار موفق17;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018