تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1662 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

تحقیق های آماده صفحه 230

تعداد کل صفحات 508
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی خطای قابل پیش بینی12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Aconceptual precipitation-run off modeling suite; model selection,calibration and predic tive uncertainty assessment7
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 15600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 15600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش الگوریتم ژنتیک37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Genetic Algorithm Tutorial37
تعداد صفحه : 74 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Measure of Adaptive Cognition for Entrepreneurship Research5
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 6500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم واقعی زمان تعمیر و نگهداری با استفاده از عا مل فازی15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A real-time decision-making of maintenance using fuzzy agent13
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مروری سیستماتیک بر تکنیک های انتخاب آزمایش رگرسیون38

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A systematic review on regression test selection techniques - Information and Software Technology24
تعداد صفحه : 62 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Acquisition of resources, formal13
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تقویت کننده (Amplifier ) 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Amplifier9
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 11700 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Emirical Assessment of Sectator-Based Brand Equity16
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. AN OVERVIEW OF THE FIELD OF INTERNAIONAL RELATIONS14
تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خودگرایی یا اخوت جهانی6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. PATRIOTIDM OR UNIVERSAL BROTHEHOOD6
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7800 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های ابتدایی10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. BRIEF SURVEY OF MICROBIAL GROUPS5
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 6500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های B-tree و حافظه های پنهان CPU23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. B-tree Indexes and CPU caches18
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Building a Climate for Innovation Through Transformational Leadership and rganizational Culture19
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت بازرگانی11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Business Management10
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دیفرانسیل (وسیله مکانیکی)9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Differential (mechanical device)6
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Challenges of Technology Commercial making in Iran17
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 19500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 19500 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 508
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017