موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

ويژگيهاي استان اردبيل

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 9000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب ويژگيهاي استان اردبيل کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :
فهرست مطالب
 • ويژگيهاي استان اردبيل
 • الف )جغرافياي استان اردبيل
 • الف – 1 ) ناهمواريها :
 • ب )-بزغوش :درجنوب كوهستان سبلان واقع شده است 0
 • اوضاع جوي استان اردبيل درسال 77
 • ب ) منا بع آ ب استان اردبيل :
 • ج ) جنگلهاومراتع استان اردبيل :
 • د ) زندگي جانوري استان :
 • ه ) ويژگيهاي انساني استان :
 • و ) آموزش عالي استان :
 • ز ) بهداشت ودرمان دراستان :
 • ح ) ويژگيهاي اقتصادي استان :
 • مهمترين توليدات كشاورزي استان عبارتنداز:
 • ح – 1 )باغداري :
 • ح – 2 ) فعاليتهاي دامپروري :
 • ح – 3 ) وضعيت كندوهاي زنبورعسل
 • ح – 4 ) صنعت ومعدن دراستان :
 • قوانين و مقررات موجود در زمينه مواد شيميايي و سموم
 • الف : وزارت جهاد كشاورزي
 • ب :سازمان حفظ محيط زيست
 • ج : وزارت كار وامور اجتماعي
 • د : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 • صادرات ،واردات توليد ومصرف مواد شيميايي و سموم
 • مواد شيميايي و سموم
 • تجهيزات اندازه گيري مواد شيميايي
 • ويژگيهاي استان اردبيل
 • اردبيل ازشهرهاي كهن ايران است به طوريكه بسياري ازمورخان اسلامي بناي شهراردبيل رابه فيروزساساني (483-459م )نسبت داده اندازاين رونام آنراپيروزآباد،پيروزيافيروزآبادگردآورده اند0اماآنچه ازمنابع واسنادبرمي آيدبناي اردبيل خيلي قديميتراززمان فيروزبوده وحتي سابقه آن رابه دوره اشكاني هم رسانده اند0اردبيل دردوره صفوي ازلحاظ سياسي واقتصادي سرآمدشهرهاي ايران محسوب ميشد0اين شهردرمسيرشاهراه تجارتي ايران واروپاقرارداشت وابريشم وارده ازگيلان راازراه اردبيل به اروپاصادرميكردندكه اين امردرپيشرفت اقتصادي ووضع درآمدمردم تاثير مهمي داشت0

 • الف )جغرافياي استان اردبيل
 • استان اردبيل درشمال فلات ايران بامساحتي بالغ بر17953كيلومترمربع كه 1.09مساحت كل كشورراتشكيل ميدهدقرارگرفته كه رودارس حدودشمالي آن راباجمهوري آذربايجان تشكيل ميدهد 0درشرق رشته كوههاي طالش وبغرواين خطه راازاستان گيلان جداميكند 0درجنوب كشيدگي رشته كوهها،دره هاوجنگلهاموجب پيوستگي تپوگرافيك استان بازنجان ميشوددرشمال شرقي نيز امتدادرشته كوه طالش ،يعني كوههاي پشت ساراورودبلقاريابالهارودمرزبين استان وجمهوري آذربايجان راتشكيل ميدهد0

  استان اردبيل داراي 9شهرستان ،17 شهر،21بخش و63دهستان و2218آبادي ميباشد0چهارشهرستان ازاين استان درطول 282.5كيلومترباجمهوري آذربايجان هم مرزميباشدكه در159كيلومترآن رودهاي ارس وبالهارودجريان دارند،درحال حاضرارتباط استان باجمهوري آذربايجان درطول اين مرزتنهاازدونقطه اصلاندوزوبيله سوارانجام ميگيرد0

  ازنظرهمجواري ،آذربايجان شرقي با324كيلومترهم مرزمشترك باشهرستانهاي پارس آباد،مشكين شهر واردبيل وخلخال دررتبه اول قراردارد0استان اردبيل درجنوب خودبااستان زنجان همجواراست كه درطول 62.5كيلومترهمسايه جنوبي شهرستان خلخال محسوب ميشود0گردنه هاي صعب العبورحيران واسالم تنهاگذرگاههاي بين استان اردبيل وگيلان مي باشند0محوراردبيل –آستاراازطريق گردنه حيران اولين خط ارتباطي استان بامركزكشورمي باشدكه ازطريق رشت وقزوين به تهران مرتبط مي سازد

 • الف – 1 ) ناهمواريها :
 • ناهمواريهاي استان راميتوان به سه واحدمتمايزتقسيم بندي كرد:
 • 1-كوههاي شمالي ياقره داغ :قره داغ ازكوههاي آرارات درخاك تركيه شروع شده وتاكوهستان طالش درشرق استان ادامه دارد0دامنه هاي شمالي اين ناحيه كوهستاني پوشيده ازجنگل ودامنه هاي جنوبي آن غالبامرتع وچمنزارمي باشدكه محل ييلاق عشاير جلگه مغان است 0

  2-كوههاي شرقي :الف)-طالش :ارتفاعات طالش ياباغروداغ درمشرق استان درجهت شمالي –جنوبي كشيده شده ومانندسدي مابين درياي خزروفلات آذربايجان قرارگرفته است 0آق داغ ازبلندترين قله كوههاي طالش ميباشد0

  ب )- كوههاي صلوات داغ وخروسلو:دنباله كوههاي طالش درشمال به كوههاي صلوات داغ مي پيونددكه جهت آن شمال شرقي - جنوب غربي است 0درشمال كوههاي صلوات داغ ازكوههاي معروف قسمت شمالي آذربايجان ارتفاعات خروسلو ميباشد0

  3-كوههاي مركزي وجنوبي :الف)-سبلان :كوهستان عظيم وآتشفشان سبلان كه به زبان محلي ساوالان خوانده ميشود كه ازكوههاي متعددي تشكيل يافته است 0دامنه هاي سبلان دربخش مركزي آذربايجان ازچهارسوبه شهرستانهاي مشكين شهرواهر درشمال ،تبريزدرمغرب ،سراب درجنوب واردبيل درمشرق مشرف است قله اصلي وآتشفشان آن به نام (سلطان ساوالان )بلندترين نقطه آذربايجان وپس ازدماوندبلندترين قله ايران است 0

 • ب )-بزغوش :درجنوب كوهستان سبلان واقع شده است 0
 • الف – 2 ) زمينهاي هموار :
 • باتوجه به كوهستاني بودن استان درمناطق كم وسعت زمينهاي هموارونسبتامسطحي مشاهده ميشود0اين زمينهاكه غالباازموادآبرفتي ورسوبي تشكيل يافته است ،استعدادكشاورزي زيادي دارندواكثرادرميان كوهها محاصره شده اندازمهمترين زمينهاي همواراين استان ميتوان جلگه مغان ودشت اردبيل رانام برد0دشت مغان باارتفاع متوسط حدود100متريكي ازمهمترين نواحي كشاورزي ودامپروري محسوب شده وقشلاق ايلات وعشاير آذربايجان است 0وسعتي درحدود350هزار هكتاردارد0دشت اردبيل وسعتي درحدود95هزارهكتارودرارتفاع1350متري واقع شده است 0

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007