موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 7500 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :
 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪرن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻘﻦ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي دﻗﻴﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. تصمیم گیریهای ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ علم و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ می باشد. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺎد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ و دﻗﻴﻖ را دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

  ﺿﻤﻨﺎً فناوری های ﻣﺪرن روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲافزایند و ﻣﺴﺎﻟﻪ را از ﺑﻌﺪ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت دﺷﻮارﺗﺮ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎري و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي در فرایند ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ، و ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ، وﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ، ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻚ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ سیستم های خبره است.

  ﺧﺒﺮهﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اند. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻣﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ بیماری ها بر اﺳﺎس ﻳﻜﺴﺮي از ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ارائه شده اند.

  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮهﻫﺎي در ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺰﺷﻜﺎن و رﻳﺎﺿﻴﺪاﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎلهای 1950-1960 ﻣﻴﻼدي، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ خبره در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ.

 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه
 • اگر بخواهیم سیستم‌های خبره را در یک جمله توصیف کنیم باید بگوییم که این سیستم‌ها به‌طور کلی برنامه‌هایی هستند که قادرند همانند انسان مسایل خاصی را استدلال کنند. این سیستم‌ها برای استدلال، از الگوهای منطقی خاصی استفاده می‌کنند که مشابه همان کاری است که انسان در زمان حل یک مسئله عمل می‌کند. در واقع همان‌طور که انسان برای حل یک مسئله، تعقل یا اندیشه می‌کند، سیستم‌های خبره نیزبرای این کار به الگوها و راه و روش‌هایی متوسل می‌شوند که انسان برای ان‌ها مشخص کرده است، بنابراین چون از منطق بشری استفاده می‌کنند می‌توان گفت که تا حدودی همانند انسان فکر می‌کنند.

 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮد ﺧﺒﺮه
 • ﻓﺮد ﺧﺒﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ بوده،دارای تجربه و مهارت و ﺧﺒﺮﮔﻲ در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي داﻧﺶ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .

 • ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺒﺮه
 • ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺧﺒﺮه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي دارﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:

 • - ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
 • - اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ
 • ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 • ﻣﻌﻤﺎري و اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺒﺮه
 • ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺧﺒﺮه از اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :

 • -ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺶ
 • - ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻨﺘﺎج
 • - واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮي
 • در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢهای خبره و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺟﺰا در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

 • ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺒﺮه
 • -موتور توسعه: ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺴﺘﻢ

  -ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﻲ: ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻢ ، ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﻮرات ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

  - ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻨﺘﺎج :ﻛﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ .

  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻗﻌﻴﺎت و ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﻴﺎء ورودي ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻓﻌﺎل و ارﺿﺎء می شوند.موتوراﺳﺘﻨﺘﺎج ﻗﻮاﻋﺪ ارﺿﺎء ﺷﺪه را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪه اي ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ را دارد اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

  -ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري: ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﻠﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از وﻗﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ که ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ .ﺷﻮﻧﺪ

  - دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت : ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻃﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻳﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري ارﺿﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ .

  تحقیقهای مشابه
  معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
  17 صفحه - 7500 تومان
  معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
  17 صفحه - 7500 تومان
  معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی
  30 صفحه - 12000 تومان
  شرح سیستم خنک کن هلر و معرفی آن
  46 صفحه - 27000 تومان
  پروژه معرفی سیستم نرم افزاری پروانه کسب رشته نرم افزار همراه با نمودار دیاگرام
  67 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
  23 صفحه - 89700 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13
  11 صفحه - 33000 تومان
  دی ان ای و کاربرد آن در پزشکی قانونی dna
  9 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25
  12 صفحه - 36000 تومان
  فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری
  12 صفحه - 9000 تومان
  در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری اطلاعات
  12 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007