موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

جرم شناسی پست مدرن تحقیق حقوقی

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 9000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب جرم شناسی پست مدرن تحقیق حقوقی کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :
 • مقدمه
 • جرم به عنوان واقعيتي كه همزاد زندگي نوع بشر هست، همواره ذهن انديشمندان و متفكران را به خود معطوف كرده است. در دوره روشنگري، سوژه (ذهن) مدرن، تحت تاثير تفكر دكارتي، جرم را به ابژه انحصاري خود مطرح ساخت و پس از آن نظريه پردازان متعددي تلاش در جهت تبيين اين موضوع داشتند. جرم شناسي و جامعه شناسي انحرافات همزمان با عصر روشنگري و رشد علم مدرن، حاكميت عقل و نقد سنت ها و نگاه غيرمتافيزيكي به پديده هاي طبيعي و اين جهاني، دچار تغييرات پارادايمي اساسي شد. با شروع دوران مدرن، نگاه به تببين هاي جرم و راهكارهاي مقابله با آن نيز تغيير كرد و جرم شناسي به صورت يك علم مدون درآمد. مدرنيته در پي كنترل و حاكم كردن نظم بر همه چيز و همه كس بود و موضوع جرم را به عنوان يك واقعيت عيني مورد كنكاش قرار داد و براي تبيين آن تئوري هاي متعددي مطرح شد، پس از پارادايم كلاسيك كه تحت تاثير آموزه هاي روشنگري بود پارادايم اثباتي مطرح شد كه ويژگي برجسته اين رويكرد، نگاه اثباتي به موضوع جرم بود.

  جايگاه جرم شناسي پست مدرن

  همراه گسترش کمي جرم و مجرميت و نيز اهميت مسائل مربوط به آن و راه هاي مقابله با اين مسئله، به ويژه در قالب کيفر، نظريات و ديدگاه هاي راهبردي بسياري طي تاريخ به نسبت کوتاه جرم شناسي مطرح شده اند، تا علل ارتکاب و نيز مشروع جلوه دادن راه هاي مقابله با آن را، چه بسا به شکل سرکوبگر و تنبيه و چه در قابل تدابير و اقدامات اصلاحي براي فرد و اجتماع و چه در قامت اقدامات محيطي و وضعي به منظور کاهش يا پيشگيري از جرم و مجرميت، تبيين کنند توضيح دهد يا توجيه نمايند.

  تعدد و حتي تعارض نظريه ها و ديدگه هاي بيان شده به قدري است که شايد بهتر باشد به جاي جرم شناسي، از جرم شناسي ها يا نظريه هاي جرم شناسي سخن گفت.درعين حال تفاوت و تعارض در افکار از جمع کردن انديشمندان خاص زير يک چترواحد فکري جلوگيري نمي کند.

  در کتاب هاي بسياري که با موضوع جرم شناسي نگاشته شده، معمولاً ذيل عنوان جرم شناسي انتقادي چند مکتب جرم شناسي از جمله، جرم شناسي مارکسيستي، طرفدار صلح يا عدالت ترميمي و پست مدرن قرار داده شده و در حکم چتري که سلسله اي از ديدگاه هاي در حال تکامل و در حال شکل گيري را زير پوشش داده و به ويژه با استدلالي مبني بر اينکه جدا کردن ارزش ها از برنامه هاي پژوهش ناممکن است و با ضرورت ارتقاي برنامه اي پيشرونده به نفع مردم محروم از امتياز مشخص مي شود.(علی صفاری، «درآمدی بر جرم‌شناسی انتقادی و انواع آن»، ۱۳۸۳، ص ۴۹۹)

  اين رهيافت ها استدلال هاي ويژه اي را درباره منابع قدرت در جوامع مطرح مي کند؛ مارکسيسم قدرت را در مالکيت ابزار توليد، پست مدرنيسم آن را در کنترل بر نظام هاي زباني، فمينيسم آن را پدرسالاري، و عدالت ترميمي آن را در کيفرسالاري جاي مي نهد هريک از اين رهيافت ها به طور ضمني بر اين عقيده اند که فقط در صورتي معضل جرم حل خواهد شد که اين ساختارهاي قدرت دگرگون شوند و از اين رو با مجموعه برنامه هاي سياسي، که متضمن دگرگوني اجتماعي اساسي اند، همبستگي دارند.

  زمينه هاي تولد پست مدرنيسم

  اگاهي از چيستي و چگونگي جرم شناسي پست مدرنيسم مستلزم شناختي هر چند کلي و مختصر از انديشه پست مدرن است.درباره آغاز و پايان مدرنيته توافقي وجود ندارد و به نظر عده اي پس از رنسانس فرهنگي و به زعم عده اي ديگر از انقلاب صنعتي يا از هنگام پيدايش نظام سرمايه داري و بازار آزاد از قرن هيجدهم ميلادي و از عصر روشنگري دوره مدرنيسم آغاز شده و در پايان نيمه اول قرن بيستم نيز دوران آن به سر رسيده است.براي درک اصول پست مدرن مناسبت دارد که بعضي از شعارهاي دوران مدرن را هرچند خلاصه از نظر بگذرانيم؛ رشد شهرنشيني گسترش و توسعه علوم جديد، پديد آمدن نهادهاي جديد اجتماعي،سياسي، آموزشي، پديد آمدن قلمرو همگاني براي بحث و گفت و شنود درباره مسائل مورد علاقه همگان، از بين رفتن تدريجي نظام هاي سنتي، جدايي از مذهب از نظام هاي سياسي، حضور مردم در فعاليت هاي اجتماعي سياسي، جا افتادن حقوق فردي يکسان براي همگان، حاکميت يافتن نظام هاي قانوني و گسترش نظام هاي مردم سالارانه از جمله آن است.( شاهرخ حقیقی، گذر از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا، تهران: آگاه، چ ۲، ۱۳۸۱، ص ۱۵)

  تحقیقهای مشابه
  جرم شناسی پست مدرن تحقیق حقوقی
  29 صفحه - 9000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
  21 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
  22 صفحه - 45000 تومان
  رويكرد جرم شناسي پست مدرن
  15 صفحه - 6000 تومان
  رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
  44 صفحه - 18000 تومان
  بررسی حقوقی جرم خیانت در امانت
  25 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
  34 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زبان
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20
  27 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شواهد باستان شناسی از عربستان شرقی
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18
  18 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رئولوژی و منشا گیاه شناسی عسل مونوفلورال در اتیوپی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پست بازرسی با افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی بر احتمال تکمیل 20
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007