موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

�������� ���������� ���������� ��������������

تعداد صفحه : 15
قیمت تحقیق : 7500 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب �������� ���������� ���������� �������������� کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات تحقیق
 • چارچوب نظری
 • نابرابری های اجتماعی
 • نتایج نابرابری های اجتماعی
 • عوامل بیرونی جرم و انحراف
 • وجدان کاری و انضباط اجتماعی رابطه بهره وری با وجدان کاری و انضباط اجتماعی نظم و نظارت اجتماعی
 • وجود تبعیض
 • مشارکت و تصمیم گیری
 • حقوق و مزایا
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع
 • مقدمه
 • امروزه نمی توان بدون توجه به میزان بهره وری در تولید اجتماعی و بدون آگاهی از ساز و کارها و عوامل مؤثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت. زیرا هر قدر در جامعه صرف تولید اجتماعی شود، باید بازده معقولی داشته باشد تا جامعه بتواند به حیات خود ادامه دهد. درواقع، جامعه ای که داده های آن بیش تر از ستاده ها باشد، جامعه ای مبرا بوده و در بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان امروز توان پایداری و همگامی با توسعه پایدار و انسانی را نداشته و موفق به گذر از این بحران ها نمی شود.

 • ادبیات تحقیق
 • چرا انسان در سازمان کار می کند؟ چرا برخی افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ چه عواملی در تقویت روحیه و ایجادعلاقه به کار و انگیختن حس وظیفه شناسی کارمندان مؤثر است؟ آیا پاداش مادی در افزایش کارآیی کارمندان مؤثر است و آیا اهمیت آن از پاداش های غیرمادی بیشتر است؟ و آیا سطح کارآیی کارکنان را چگونه می توان افزایش داد؟. اگرموردی از انجام نشدن کار به طور مؤثر وجود داشته باشد، سیوال اینجاست که آیا این مشکل از جانب شخص شاغل است یا متوجه ساختار شغل است و یا در مطابقت نداشتن هردوی آنها؟ حسب این که دلایل ضعف در انجام کار چه باشد باید توجه خود را به مشحصات فرد انتخاب شده برای شغل یا ساختار شغل و یا هردوی آنها معطوف کرد. این که چه عواملی در تقویت روحیه و ایجادعلاقه به کار و انگیختن حس وظیفه شناسی افراد مؤثر بوده سات، سالیان دراز مورد بحث کارشناسان و دانش پژوهان قرار گرفته است. آنچه انسان را برای برآورد تمایلاتش تحریک می کند تا فعالانه به خدمت بپردازد، انگیزه نام دارد. به عبارت دیگر انگیزه، عامل تحریک انسان برای کار بیشتر است. در یک طبقه بندی کلی انگیزه ها را در 3گروه قرار می دهند:

  1. انگیزه های فیزیکی

  2. انگیزه های اجتماعی

  3. انگیزه های روانی

  به بخشی از نیازهای انسان در محیط کار مانند تسهیلات رفاهی محیط کار ( محل مناسب کار ، هوا، نور و ...) انگیزه های فیزیکی اطلاق می شود. به دسته ای از نیازهای افراد که به رفتار دیگران و بویژه به رفتار مدیریت سازمان ارتباط پیدا می کند و بیشتر نیازهای اجتماعی انسان را برطرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند. مانند پذیرش فرد به عنوان یک عضو مفید در سازمان که دارای احترام و شأن و منزلت اجتماعی است و آن گروه از نیازهایی که رضایت روحی فرد را در پی دارد، جزو انگیزه های روانی محسوب می شود. مانند برقراری روابط عاطفی درمحیط کار با همکاران و مدیریت. از آنجا که انگیزش افراد متفاوت است و عوامل مختلف از راه های گوناگون، بر افراد اثر متفاوت می گذارند، بنابراین در بررسی برای سازگاری افراد با مشاغل، لازم است که انگیزش فرد نیز مورد بررسی قرار گیرد. به نظر علمای علوم اجتماعی، فرهنگ و معتقدات افراد عامل مؤثری در طرز سلوک و رفتار اداری آنان به شمار می رود. برخی از عوامل فرهنگی مانند عادات و سنن، عقاید مربوط به حرفه و شغل ، روش های تولید و ... در طرز سلوک و رفتار اداری افراد مؤثر است. افراد شاغل در سازمان از آنجا که عضو جامعه بزرگ تری هستند، در تأثیر فرهنگ و معتقدات مخصوص آن جامعه قرار می گیرند. بنابراین چگونه فرهنگ و معتقدات اجتماعی جامعه بدون شک تأثیر قابل توجهی در طرز سلوک و رفتار افراد در سازمان های اداری دارد. بدین رو بررسی تأثیر عوامل فرهنگی در رفتار اداری افراد، اهمیت روزافزونی در سازمان و مدیریت مؤسسات امروزی به دست آورده است و برای این منظور باید ریشه های فرهنگ جامعه به خوبی شناخته شده و در صورت لزوم تغییر یابند. از آنجا که نقش فرهنگ در توسعه نقش کلیدی است و انسان در توسعه نقش مهمی داردو تحقق توسعه به دست انسان صورت می پذیرد، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا که بدون توجه به آنها توسعه میسر نیست. بنابراین یکی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف های سازمانی. در الگوی سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو (مازلو)، وی معتقد است که در سطح سوم نیازها با عنوان نیازهای اجتماعی (Social Needs)، انسان نیازمند است که از طرف دیگران موردقبول واقع شود و در سطح چهارم که نیازهای حرمت (Esteem Needs) نام گرفته است، انسان می خواهد که موردتوجه و احترام دیگران قرار گیرد و از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار بوده و اطرافیان قدر و منزلت برای وی قایل شده و او را با ارزش بشمارند. بالاترین سطح سلسله مراتب مزلو را نیازهای خودشکوفایی (Self- actualization Needs) تشکیل می دهد. به این مفهوم که فرد نیازمند پیشرفت در تحقق هدف های زندگی خود و نیز درک قابلیت های شخصیت خویش است. به عبارت دیگر نیاز برای شکوفا ساختن قابلیت هایی است که فرد دارد. به اعتقاد مزلو هر کوششی که موجب وقفه و یا مانع سیر طبیعی تکامل رشد روانی به ترتیب فوق شود، زیان آور است . به نظر او در سازمان های امروزی به نیازهای خود شکوفایی کارکنان کمتر توجه می شود و همین امر مانع رشد شخصیت و خویشتن شناسی و احساس تعهد خدمت می گردد و در نتیجه تعارض و ناسازگاری بین نیاز روانی فرد به خود شکوفایی از یک سو و نیاز سازمان به ازدیاد کارایی از سوی دیگر ظاهر می شود. به عبارت دیگر به اعتقاد مزلو آنچه سازمان از فرد می خواهد این است که همه قت و تلاش خود را صرف افزایش تولید و بالاکردن بهره وری کند که در این صورت کارکنان سازمان ها وقت و فرصت کافی برای ارضای نیازهای خودشکوفایی که لازمه رشد شخصیت است، پیدا نمی کنند. به اعتقاد برخی از اندیشمندان، در حال حاضر توجه مدیران بیشتر معطوف به تأمین نیازهای نخستین (فیزیولوژیکی و ایمنی ) کارکنان است اما چون نیازهای اجتماعی و روانی و بویژه نیازهای خودشکوفایی آنان ارضا نمی شود، در نتیجه احساس محرومیت بروز کرده که منتهی به تعارض و ناسازگاری بین کارکنان و سازمان می شود که در نهایت منجر به نارضایتی از کار می شود. به اعتقاد هرزبرگ در بیشتر سازمانها به عوامل انگیزشی چندان توجهی نمی شود و سعی مدیران بر برآورده کردن نیازهای سطح پایین کارکنان متمرکز می شود که ارضای بیشتر آنها، عملکرد مثبت فرد را به دنبال ندارد. شاید به این دلیل که پرداختن به عوامل بهداشتی ملموس تر است، درحالی که سازمان باید برای تداوم پیشرفت خود سطح نیاز کارکنان را بشناسد و متناسب با آن برای ارضای نیازها اقدام کند به این ترتیب که مدیران باید در برآورده ساختن نیازهای انگیزشی کارکنان از طریق احاله شغل های مسیولانه به کارکنان کوشا باشند. به نظر هرزبرگ، افزودن به میزان آزادی عمل، تنوع مهارتی و اهمیت شغلی ، عملکرد کارکنان را بالا برده و بر رضایت آنان می افزاید. هرزبرگ براین باور است که رضایت شغلی در عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد. پژوهش های به عمل آمده در باره تیوری برابری نشان می دهد هنگامی که افراد احساس کنند که دریافتی منصفانه ای عایدشان نشده از میزان کوشش خود کم می کنند. بنابراین لازم است که سازمانها حقوق و مزایای منصفانه ای به کارکنان خود بپردازند، زیرا وقتی کارکنان احساس کنند که با آنهاعادلانه رفتار نمی شود، به طور حتم از خشنودی شان کاسته شده و کوشش لازم را به عمل نمی آورند و یا ازکار کناره گیری می کنند. البته تنهابعد مادی و مالی نیست که احساس نابرابری در کارکنان به وجود می آورد، بلکه مقایسه اجتماعی هم موجبات نارضایتی را فراهم می کند.

 • چارچوب نظری
 • آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسکونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درونی جامعه که پایه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های رفتاری می شوند. تمرکز سرمایه و قدرت در دست گروه هایی که علایق و منافع مشترک اقتصادی و سیاسی دارند - و با یکدیگر نیز در ستیزند - موجب گرایش دادن معیارها به سمت استفاده خودی و ایجاد محرومیت توده ها می شود. محرومیت ها، واکنش های پرخاشگرانه، غیرعادی، نابهنجار و بزهکارانه را موجب می شوند و به هر حال گروه های آسیب دیده اجتماعی را پدید می آورند.

 • نابرابری های اجتماعی
 • تحقیقات نشان می دهد که ماهیت و کیفیت نظام اجتماعی در روابط اجتماعی جامعه تبلور می یابد. هر فردی در جامعه دارای نقش های فراوانی است. نقش اساسی افراد احراز شغلی است که به وسیله آن کسب درآمد کنند. از آنجا که جامعه شهری و صنعتی دارای تقسیم کار اجتماعی پیچیده ای است و جنبه تخصصی و اکتسابی دارد، به طور معمول مشاغل بالای جامعه با توجه به ملاک تخصص کسب می شوند. علاوه بر آن، در نظام های سیاسی تعهد ملاکی مهمتر از تخصص در احراز نقش هاست. بیشتر مشاغل سطوح بالا احتیاج به تحصیلات و تخصص دارند که رسیدن به این مدارج به وضع خوب مالی بستگی دارد. کسانی که در جامعه دارای تحصیلات نیستند، بیشتر کار یدی می کنند و مزدبگیر هستند که میزان حقوق کارگران و مزدبگیران با توجه به نرخ تورم پایین است و این خود به نابرابری های اجتماعی می افزاید. علاوه بر این مشاغل مختلف از نظر منزلت اجتماعی و میزان قدرت متفاوت هستند که این خود نشانه ای از نابرابری های اجتماعی است.

 • نتایج نابرابری های اجتماعی
 • نابرابری های اجتماعی سبب گسترش فقر می شود و در مقابل ارزش ثروت و مادیات بیشتر می شود. نمایش ثروت و نیازآفرینی کاذب، زمینه ارزشی شدن ثروت و تغییر نظام ارزشی را به دنبال خواهد داشت. به نمایش گذاردن ثروت مادی و زندگی لوکس، الگوهای رفتاری و ارزشی طبقات پایین را نیز تغییر می دهد و طبقات پایین به تلاش برای کسب این نوع «ارزش های» زندگی می پردازند که در عمل وسایل مشروع دسترسی به این تمکن و ثروت را به دست نمی آورند و در نتیجه انحرافات و فساد به خاطر دسترسی به این «ارزش ها» (کسب ثروت، به شکل اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش موادمخدر، کلاهبرداری، سرقت، ارتشا، اختلاس، تقلب، آدم ربایی) مشاهده می شود که در حال افزایش نیز هست و از همه مهمتر درزمانی که راه های مشروع برای رسیدن به اهداف «ارزشی» مانند ثروت بسته شود، در عمل کنترل های درونی و همچنین کنترل های بیرونی (ضابطان قانون که نیروی انتظامی و قوه قضاییه هستند)، تضعیف می شوند و کارهای خلاف و نامشروع چندان زیاد می شود که تبدیل به هنجار می شود و دیگر انحراف به شمار نمی آید. در این اوضاع، اعمال خلاف و انحراف ها در سطح جامعه گسترش می یابد و ریشه های نظام اجتماعی را از بن می کند.

 • عوامل بیرونی جرم و انحراف
 • نهادهای اجتماعی عامل اساسی بروز مسأله اجتماعی هستند، نهاد بر اثر نیاز به وجود می آید و موقعی که نیاز افراد جامعه به وسیله نهادها برآورده نشود، مسأله اجتماعی بروز می کند و در اینجا لازم است ساختار اجتماعی آسیب شناسی شود. این همان حالت مرضی است که دورکیم نابهنجار تعریف کرده که برای صحت آن، لازم است ساختار جامعه دگرگون شود. به طور معمول مسایل اجتماعی را به شرایط خانوادگی و شرایط اجتماعی اقتصادی تقسیم می کنند.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007