تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 تیر سال 1396
بازدید امروز : 3505 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

پرسشنامه آزمونهای آماری رشته های روانشناسی علوم تربیتی علوم اجتماعی مدیریت

و ...
مجموع پرسشنامه های موجود سایت نیازمندیهای دانشجویی :
پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری


  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی


  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


GHQ پرسشنامه سلامت عمومی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی


  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی


  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه استرس شغلی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تحلیل روند تغییرات تراکم ساختمانی در محله


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه اضطراب و استرس بک


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی


  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه انگیزش و پیشرفت تحصیلی


  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بارداری و معنویت


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بدبینی در گزینش کارکنان


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی تاب آوری


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی رضایت شغلی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی نقش ایزو (کنترل کیفیت) در افزایش کیفیت


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بیگانگی از کار


  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان


  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز


  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت زناشویی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سازگاری اجتماعی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سبک رهبری


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سرمایه اجتماعی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سنجش خلاقیت


  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه شخصیت برند


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه فرسودگی شغلی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه گرایش به مد


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مهارتهای رفتاری – ارتباطی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نوسان قیمت نفت


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی


  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه هوش هیجانی بار آن


  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه NEO


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سبکهای دفاعی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه فرسودگی تحصیلی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مدیریت دانش


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه قضاوت اخلاقی


  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


امنیت اجتماعی زنان


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسش نامه استرس


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بررسی سرسختی روانشناختی، خودکنترلی، خودکارآمدی در افراد موفق


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه اعتیاد به اینترنت


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه انزوای اجتماعی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بسیج


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بهزیستی روانی ریف


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بیان حالت عقیده یا تجربه


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه پرخاشگرییAGQ


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جو مدرسه


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها


  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه خود کارآمدی شرر


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه خود کنترلی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه خودکار امدی عمومی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه دینداری


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رفتاری کودکان


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی


  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه کار مدیریت ABC


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مدیریت بحران


  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مشارکت کشاورزان


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مهارتهای مقابله ای


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه میزان گرایش به تلویزیو ن


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نوسان قیمت نفت


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه وایلند


  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


تست افسردگی بک


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


مشارکت والدین در بهبود فرایندهای آموزش مدارس


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نظرسنجی مسافران


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نقش والدین در پیشرفت تحصیلی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه ارزیابی وفاداری از دیدگاه مشتری


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه آخن باخن


  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف


  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری


  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جهت گیری مذهبی


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه استرس - فشارروانی


  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه اضطراب


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه اقدامات ارتباطی


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی


  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه بارداری و کاهش استرس معنویت


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه باورهای وسواسی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه پدیده وندالیسم شهری پرخاشگری شهری ، تخریب گری شهری ، خرابکاری شهری


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه پرخاشگری AGQ


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه پرخاشگری باس و پری


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه ترجیح جنسی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تعهد عاطفی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تغییر سازمانی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تن سنجی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه توانمندسازی مالی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه توانمندسازی


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه جانشین پروری


  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه خشونت


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE)


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت ارتباطی


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت زناشویی


  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث


  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایت شغلی


  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رضایتمندی شغلی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رواني كاليفرنيا


  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سازگاری بل


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سازگاری


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سبک رهبری سالزمن


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سلامت عمومی GHQ


  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه شادکامی آکسفورد


  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی


  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه فرزندپروری بامریند


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه فرزندپروری یانگ


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه فرسودگی و مسئولیت پذیری اجتماعی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه کسالت و ناراحتیهای پزشکی


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه کیفیت زندگی کاری


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه کیفیت زندگی


  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مشارکت سیاسی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مهارت مدیریت د ر ده حوزه


  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان


  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نگرش مردان به اشتغال زنان


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه فرسودگی تحصیلی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه وفاداری مشتریان به بیمه


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینی


  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه هوش معنوی


  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تست افسردگی بک


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه رهبری تحولی برنز


  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مشارکت شهروندان در ورزش همگانی


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نقشهای جنسیتی


  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران


  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی


  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی


  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017