موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

انواع خاک و بررسی مقاومت خاک جهت

عنوان سفارش :
انواع خاک و بررسی مقاومت خاک جهت
تعداد صفحه :
36
قیمت :
10500 تومان

اول زمين محكم، بعد ساخت و ساز

روش نوين تثبيت خاك در دانشگاه تربيت مدرس محقق شد

بدون ترديد يكي از مقدماتي ترين و مهم ترين اصول در اجراي طرح هاي عمراني، داشتن زميني مقاوم براي حوادث بناست كه متاسفانه در سال هاي اخير با توجه به رشد روزافزون جمعيت دنيا، مساحت زمين هاي مناسب براي ساخت و ساز و احداث بنا بتدريج در حال كاهش است. در چنين شرايطي نياز به دستيابي به روش هاي جديد و اصولي براي بهبود و اصلاح زمين هاي نامناسب رقابت شديدي را بين مهندسان عمران كشورهاي توسعه يافته ايجاد كرده است و در حقيقت بايد پذيرفت كه توسعه هرچه بيشتر فنون و روش هاي اختصاصي به منظور دستيابي به اين هدف براي انسان ضروري خواهد بود. همان طور كه مي دانيد امروزه تثبيت خاك به عنوان يكي از زيرشاخه هاي اصلي علم ژئوتكنيك در كشورهاي مختلف مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. در اين طرح تحقيقاتي كه با هدف بهبود خواص مكانيكي سطح زمين و به همت محققان دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است، اين گروه از محققان توانسته اند به روش نويني در تثبيت خاك ماسه هاي روان با استفاده از مواد پليمري دست يابند كه مي تواند بسياري از موانع و مشكلات موجود در بهره برداري از اين نوع زمين ها را از ميان بردارد.

تحقيقات و مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در صنعت ساختمان و طرح هاي عمراني نقش بسيار مهمي دارد. مهندسي ژئوتكنيك نيز زيرشاخه اي مهم و حياتي از مهندسي عمران است كه درباره مهارت ها، فنون و دانش هاي مورد نياز براي مطالعه و پيش بيني رفتارهاي مكانيكي و هيدروليكي انواع خاك ها و سنگ ها تحت اثر نيروها و بارهاي وارد شده از سوي سازه هاي ساخت انسان و همچنين ارائه توصيه و دستورات كيفي و كمي لازم براي طراحي، اجرا و نگهداري اين سازه ها به تحقيق و بررسي مي پردازد. در سال هاي اخير به دنبال رشد روزافزون تاسيسات مهم و حياتي و صنايع بزرگ و همچنين افزايش خسارات وارده بر مناطق زلزله خيز موجب شده است بررسي چگونگي تاثير رفتار لرزه اي خاك در اجراي طرح هاي عمراني بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. تثبيت خاك كه به عنوان يكي از زيرشاخه هاي اصلي علم ژئوتكنيك مطرح شده است، اصلاح و بهبود خواص فيزيكي و مهندسي آن براي تامين يك رشته اهداف از پيش تعيين شده را هدف قرار مي دهد. تثبيت خاك به روش هاي گوناگوني نظير روش مكانيكي، شيميايي، فيزيكي، بيولوژيك و روش الكتريكي امكان پذير است. برخي از انواع خاك ها به علت داشتن مشخصات و ويژگي هاي فني نامناسب يا داشتن مقادير قابل توجهي رس يالاي براي عمليات راه سازي مورد استفاده قرار نمي گيرند؛ در حالي كه با استفاده از روش هاي تثبيت خاك، اصلاح خاك هاي نرم و كم مقاومت امكان پذير خواهد بود. تثبيت خاك علاوه بر افزايش دوام خاك، مقاوم باربري خاك را نيز به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد داد. اين در حالي است كه كاربرد روش هاي تثبيت خاك ميزان نفوذپذيري، تورم و انقباض خاك، رطوبت خاك و همچنين دامنه خميري خاك را نيز كاهش مي دهد. بازسازي روسازي هاي فرسوده با استفاده از مصالح موجود و آماده سازي محوطه اي براي اجراي آسان تر عمليات ساختماني نيز از ديگر ويژگي هاي تثبيت خاك است كه مي تواند بسياري از موانع و مشكلات موجود در اجراي طرح هاي عمراني را از ميان بردارد.

تثبيت خاك براي جلوگيري از فرسايش

به گفته مهندس زيبا جعفرپور، دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس و مجري اين طرح تحقيقاتي، در روش تثبيت خاك، كارشناسان با استفاده از اصول علمي و بهره گيري از فناوري هاي جديد، مواد و مصالح مناسب را در تقويت خاك به كار مي گيرند و مشخصات مهندسي، خواص مكانيكي از جمله مقاومت، سختي، شكل پذيري و ظرفيت باربري آن را بهبود مي بخشند.

در حقيقت تثبيت خاك براي دستيابي به اهداف مختلفي به كار مي رود كه از آن جمله مي توان به جلوگيري موقت از فرسايش سطوح ساخت محلي جهت فعاليت هاي ساخت و ساز، بهبود شرايط خاك بسترهاي ضعيف، بهسازي لايه هاي اساسي، كنترل شن هاي روان و همچنين بازيافت راه ها و معابر قديمي با استفاده از مصالح ضعيف اشاره كرد. علاوه بر اين، افزايش هزينه ساخت راه، سد، راه آهن، فرودگاه و به طور كلي سازه هاي خاكي با توجه به محدود بودن بودجه و سرعت اجراي كار سبب مي شود تا مهندسان براي جلوگيري از جابه جايي حجم زيادي از مصالح، با عمل تثبيت، از مواد و مصالح محلي، حداكثر استفاده را داشته باشند. در كشور ايران با در نظر گرفتن اقليم و شرايط جغرافيايي و همچنين وجود مناطق وسيعي از ماسه روان، اين بسترها به طور اجتناب پذيري با خطوط راه آهن و راه برخوردار دارند كه پيش بيني مي شود با تحقق قابليت هاي اين طرح تحقيقاتي بتوان بسياري از مشكلات موجود را از ميان برداشت.

در اين طرح تحقيقاتي براي بهبود خصوصيات خاك از 2 روش توام تثبيت فيزيكي و مكانيكي استفاده شده است. استفاده از پليمر به عنوان يك تثبيت كننده فيزيكي، غيرسنتي، در دسترس و با كاربردي آسان است كه براي افزايش توان باربري خاك ماسه روان نقش چشمگيري خواهد داشت.

پليمرها موادي هستند كه از خواص مكانيكي و فيزيكي نسبتا مطلوبي برخوردارند. اين گروه ازمواد داراي وزن مخصوص پايين و پايداري خوب در مقابل مواد شيميايي هستند. بيشتر پليمرهاي متداول از پليمريزاسيون مولكول هاي آلي ساده به نام منومر به دست مي آيند. با تركيب مناسبي از حرارت، فشار و كاتاليزور پيوند دوگانه بين اتم هاي كربن شكسته شده و يك پيوند ساده كووالانسي جايگزين آن مي شود.

متراكم كردن خاك در عمليات عمراني يك روش مكانيكي ساده و متداول براي افزايش دانسيته خاك و در نتيجه افزايش ظرفيت باربري و پايداري خاك استسپس دو انتهاي آزاد اين منومر به راديكال هاي آزاد تبديل مي شود. به طوري كه هر اتم كربن يك تك الكترون دارد كه مي تواند به راديكال هاي آزاد ديگر افزوده شود. اين مولكول پايه با قابليت انجام واكنش، زير بناي پليمرها بوده و همان واحد تكراري پليمر است كه در طول زنجير مولكول پليمر به دفعات زيادي تكرار مي شود. طول متوسط پليمر به درجه پليمريزاسيون يا تعداد واحدهاي تكراري در زنجير مولكول پلمير بستگي دارد؛ بنابراين نسبت جرم مولكولي پليمر به جرم مولكولي واحد تكراري به عنوان درجه پليمريزاسيون تعريف شده است. با افزايش طول زنجير مولكولي در صورتي كه فقط نيروهاي بين مولكولي سبب اتصال مولكول ها به يكديگر شوند مقاومت حرارتي و استحكام كششي مواد پليمري هر دو افزايش مي يابند.

متراكم كردن خاك در عمليات عمراني يك روش مكانيكي ساده و متداول براي افزايش دانسيته خاك و در نتيجه افزايش ظرفيت باربري و پايداري خاك است.

كاهش هزينه هاي اجرايي

به گفته جعفرپور، در اين طرح تحقيقاتي براي افزايش ظرفيت باربري و پايداري خاك، با استفاده از 2 پليمر مختلف وينيل استات و متيل متااكريلات با درصدهاي متفاوت، اثر تثبيتي اين دو نوع پليمر بر خاك آزمايشي كه نمونه هاي انتخابي از خاك ماسه اي گرمسار بوده مورد بررسي قرار گرفته است. در مرحله اول آزمايش هاي شناسايي پايه و آزمايش تراكم براي تعيين حداكثر دانسيته خشك خاك يا به عبارت ديگر تعيين درصد رطوبت بهينه خاك با محلول هاي پليمري انجام شد و نتايج به دست آمده مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله بعد براي تعيين چگونگي كسب مقاومت خاك هاي تثبيت شده، تعيين درصد بهينه پليمر و زمان عمل آوري مفيد، آزمايش نسبت باربري در 2 حالت خشك و اشباع انجام شد. هدف از انجام اين تحقيق، بهبود خصوصيات مكانيكي خاك هاي ماسه بادي با افزودن مواد پليمري است و چون يكي از مهم ترين مشكلات خاك هاي ماسه بادي، مقاومت كم اين نوع خاك از 2 حالت خشك و اشباع است، بنابراين آنچه در اجراي اين طرح تحقيقاتي به عنوان يك اصل مهم در طي مراحل انجام آزمايش هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت، بهبود مقاومت خاك هاي ماسه بادي بود. در اين آزمايش ها از درصدهاي مختلف از 2 پليمر پلي وينيل استات و متيل متااكريلات و در زمان هاي عمل آوري مختلف طبق استاندارد MTSAD 1883-87 به منظور بررسي تغييرات مقاومت خاك در آزمايش نسبت باربري كاليفرنيا (RBC) روي نمونه هاي انتخابي از خاك مذكور، تعيين درصد پليمر بهينه و تعيين زمان گيرش بهينه انجام شد. علاوه بر اين، تغييرات بافتي ايجاد شده در نمونه هاي تثبيت شده با استفاده از عكس هاي ميكروسكوپ الكتروني نيز مورد بررسي قرار گرفته است. اين آزمايش يكي از متداول ترين روش هاي آزمايشگاهي براي تعيين مقاومت نسبي خاك هاست كه مقاومت خاك را تحت شرايط كنترل شده درصد رطوبت و وزن مخصوص اندازه گيري مي كند.

تحقیقهای مشابه
انواع خاک و بررسی مقاومت خاک جهت
36 صفحه - 10500 تومان
کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
23 صفحه - 7500 تومان
معرفی انواع خاک فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 7500 تومان
کشت بدون خاک و سیستم های پیروی کننده از آن
5 صفحه - 1000 تومان
ph خاک
13 صفحه - 1500 تومان
ph خاک
10 صفحه - 1500 تومان
آلودگی هسته ای در خاک و محیط زیست
48 صفحه - 10500 تومان
چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه آلودگی هسته ای در خاک و محیط زیست
67 صفحه - 60000 تومان
مصالح سنگی - شن و ماسه و خاک (پاور پوینت)
182 صفحه - 45000 تومان
مصالح سنگی - شن و ماسه و خاک و کاربرد آنها در ساختمان (پاور پوینت)
21 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه درس خاک شناسی
9 صفحه - 1500 تومان
تعیین رنگ خاک
5 صفحه - 1000 تومان
فرسایش خاک
26 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک
12 صفحه - 7500 تومان
ماده آلی خاک - افزایش و کاهش ماده آلی حاک
11 صفحه - 1500 تومان
روشهای حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبی و بادی
20 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی فرسایش خاک و عوارض آن و بحران زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک
57 صفحه - 30000 تومان
دانه بندی خاک فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر محلول نمک و شاخص پلاستیسیته بر توان برش خاک رس 12
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پاسخ لرزه نگاری دیواره های نگاه دارنده ی خاک تقویت شده ی چندلایه ای 23
12 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007