موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

استانداردهای حسابرسی

عنوان سفارش :
استانداردهای حسابرسی
تعداد صفحه :
10
قیمت :
4500 تومان

کلیـات‌

1 . هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهایی‌ علاوه‌بر آنچه‌ در متن‌ استاندارد شواهد حسابرسی‌ آمده‌ است‌، درباره‌ برخی‌ از اقلام‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ و سایر موارد افشا می‌باشد.

2 . بکارگیری‌ این‌ استانداردها و راهنماییها، حسابرس‌ را در کسب‌ شواهد حسابرسی‌ درباره‌ برخی‌ از اقلام‌ خاص‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ و سایر موارد افشا در صورتهای‌ مزبور یاری‌ می‌رساند.

نظارت‌ بر شمارش‌ موجودی مواد و کالا

3 . مدیریت‌‌ عموما روشهایی‌ را برای‌ شمارش‌(حداقل‌ سالی‌ یکبار) موجودی‌ مواد وکالا، که از این پس موجودیها نامیده می‌شود، برقرار می‌کند تا مبنایی‌ برای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ یا تعیین قابلیت‌ اعتماد سیستم‌ ثبت‌ دایمی‌ موجودیها بدست‌ آورد.

4 . در مواردی‌ که‌ موجودیها از لحاظ‌ صورتهای‌ مالی‌ با ‌ اهمیت‌ است‌، حسابرس باید از طریق‌ نظارت‌ بر شمارش‌ موجودیها شواهد حسابرسی کافی‌ و مناسب را درباره‌ وجود و وضعیت‌ آنها بدست‌ آورد، مگر آن که‌ چنین‌ کاری‌ عملی‌ نباشد. چنین‌ نظارتی‌ حسابرس‌ را قادر می‌سازد تا موجودیها را وارسی‌ کند، رعایت‌ دستورالعملهای‌ مدیریت‌ را درباره‌ ثبت‌ و کنترل‌ نتایج‌ شمارش‌ موجودیها مشاهده‌ نماید و شواهدی‌ را درباره‌ قابلیت‌ اعتماد روشهای‌ مدیریت‌ بدست‌ آورد.

5. چنانچه‌ حسابرس‌ به‌ دلیل‌ شرایط‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ نتواند بر شمارش‌ موجودیها در تاریخ‌ تعیین‌ شده‌ نظارت‌ کند باید برخی‌ از موجودیها را در تاریخی‌ دیگر شمارش‌ یا برشمارش‌ آنها نظارت‌ نماید و در صورت‌ لزوم‌، معاملات‌ بین‌ این‌ دو تاریخ‌ را آزمون‌ کند.

6 . در موارد استثنایی‌، چنانچه‌ نظارت‌ بر شمارش‌ موجودیها به‌ دلیل‌ عواملی‌ چون‌ ماهیت‌ و محل‌ استقرار موجودیها عملی‌ نباشد، حسابرس‌ باید به منظور پیشگیری از ایجاد محدودیت در دامنه رسیدگی، امکان‌ کسب‌ شواهد حسابرسی کافی‌ و مناسب مربوط‌ به‌ وجود و وضعیت‌ موجودیها را از راههای‌ دیگر ارزیابی‌ کند. برای‌ مثال‌، مستندات‌ فروش‌ یا مصرف‌ بعدی‌ موجودیهایی‌ که‌ پیش‌ از تاریخ‌ شمارش‌ تحصیل‌ شده‌ ممکن‌ است‌ شواهد حسابرسی‌ کافی‌ و مناسب‌ را فراهم‌ کند.

7 . حسابرس‌ در برنامه‌ریزی‌ برای‌ نظارت‌ بر شمارش‌ موجودیها یا اجرای‌ سایر روشهای‌ حسابرسی‌ باید موارد زیر را در نظر گیرد:

· ماهیت‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ موجودیها.

· خطرهای‌ ذاتی‌، کنترل‌ و عدم‌ کشف‌ و اهمیت‌ مربوط‌ به‌ موجودیها.

· پیش‌بینی‌ برقراری‌ روشهای‌ کافی‌ و صدور دستورالعملهای‌ مناسب‌ برای‌ شمارش‌ موجودیها.

· زمان‌بندی‌ شمارش‌ موجودیها.

· محل‌ استقرار موجودیها.

· ضرورت‌ استفاده‌ از کارشناس‌.

8 . در مواردی‌ که‌ قرار است‌ مقدار موجودیها از طریق‌ شمارش‌ تعیین‌ شود و حسابرس‌ در زمان‌ شمارش‌ آنها حضور می‌یابد، یا در مواردی‌ که‌ واحد مورد رسیدگی‌ از سیستم‌ ثبت‌ دایمی‌ موجودیها استفاده‌ می‌کند و حسابرس‌ یک‌ یا چند بار در طول‌ سال‌ در زمان‌ شمارش‌ موجودیها حضور یافته‌ است‌، حسابرس‌ معمولا براجرای‌ روشهای‌ شمارش‌ موجودیها نظارت‌ و برخی‌ از موجودیها را به‌ طور آزمایشی‌ شمارش‌ می‌کند.

9 . چنانچه‌ واحد مورد رسیدگی‌ روشهایی‌ را برای‌ براورد مقادیر موجودیها، مانند براورد توده‌ای از مواد معدنی، بکار می‌گیرد، حسابرس‌ لازم است از منطقی‌ بودن‌ آن‌ روشها اطمینان‌ یابد.

10 . در مواردی‌ که‌ موجودیها در چند محل‌ نگهداری‌ می‌شود، حسابرس‌ با توجه‌ به‌ اهمیت‌ موجودیها و براورد خطرهای‌ ذاتی‌ و کنترل‌ مربوط‌ به‌ هر محل‌ نگهداری‌، ضرورت‌ حضور و نظارت‌ در محل‌ (های) مناسب‌ را تعیین‌ می‌کند.

11 . حسابرس‌ دستورالعملهای‌ مدیریت‌ را از لحاظ‌ موارد زیر بررسی‌ می‌کند:

الف‌- بکارگیری‌ روشهای‌ کنترل‌؛ برای‌ مثال‌، جمع‌آوری‌ برگهای‌ شمارش‌ موجودیها، مشخص‌ کردن‌ وضعیت‌ برگهای‌ شمارش‌ استفاده‌ نشده‌ و روشهای‌ شمارش‌ اول‌ و دوم‌ موجودیها.

ب‌ - تشخیص‌ دقیق‌ درجه‌ تکمیل‌ کالاهای‌ در جریان‌ ساخت‌، موجودیهای‌ کم‌ گردش‌، ناباب‌ یا معیوب‌ و موجودیهای‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌؛ مثلا، کالای‌ امانی‌.

پ‌ - پیش‌بینی تدابیر لازم‌ درباره‌ نقل‌ و انتقال‌ موجودیها بین‌ انبارها و دریافت‌ و صدور مواد و کالا پیش‌ از تاریخ‌ شمارش‌، حین‌ شمارش‌ و پس‌ از آن‌.

12 . حسابرس‌ به‌ منظور کسب‌ اطمینان‌ از اجرای‌ کافی‌ و مناسب‌ دستورالعمل‌ مدیریت‌ توسط‌ کارکنان‌، برشمارش‌ موجودیها نظارت‌ می‌کند و شمارشهای‌ آزمایشی‌ را انجام‌ می‌دهد. حسابرس‌ در انجام‌ شمارشهای‌ آزمایشی‌ خود با ردیابی‌ تعدادی‌ از اقلام‌ انتخابی‌ از بین‌ سوابق‌ شمارش‌ موجودیها به‌ عین‌ موجودیها و ردیابی‌ تعدادی‌ از اقلام‌ موجودیها‌ به‌ سوابق‌ شمارش‌ آنها، هم‌ کامل‌ بودن‌ سوابق‌ شمارش‌ موجودیها و هم‌ صحت‌ آنها را آزمون‌ می‌کند. حسابرس‌ درباره‌ مدتی‌ که‌ سوابق شمارش‌ موجودیها باید برای‌ انجام‌ آزمونها و مقایسه‌های‌ بعدی‌ نگهداری‌ شود، تصمیم‌ می‌گیرد.

13 . حسابرس‌ همچنین‌ اجرای‌ روشهای‌ آزمون‌ انقطاع‌ زمانی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد (شامل‌ گرداوری‌ شواهد مربوط‌ به‌ نقل‌ و انتقال‌ موجودیها پیش‌ از شمارش‌، در طول‌ شمارش‌ و پس‌ از آن‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ امکان‌ رسیدگی‌ بعدی‌ به‌ آنها فراهم‌ شود).

14 . شمارش‌ موجودیها ممکن‌ است‌ بنا به‌ دلایلی‌ در تاریخی‌ غیر از پایان‌ دوره‌ مالی‌ انجام‌ شود. چنین‌ مواردی‌ معمولا تنها در شرایطی‌ برای‌ مقاصد حسابرسی‌ کفایت‌ دارد که‌ خطر کنترل‌ در سطح‌ پایین‌ یا متوسط‌ براورد شده‌ باشد. حسابرس‌ با اجرای‌ روشهای‌ مناسب‌، از درستی‌ ثبت‌ تغییرات‌ موجودیها در فاصله‌ زمانی‌ بین‌ تاریخ‌ شمارش‌ و تاریخ‌ پایان‌ دوره‌ مالی‌، اطمینان‌ می‌یابد.

15 . در مواردی‌ که‌ واحد مورد رسیدگی‌ از سیستم‌ ثبت‌ دایمی‌ استفاده‌ و از طریق‌ آن‌، مانده‌ موجودیهای‌ پایان‌ دوره‌ را تعیین‌ می‌کند، حسابرس لازم است‌ با اجرای‌ روشهای‌ بیشتر،‌ موجه‌ بودن‌ دلایل‌ هرگونه مغایرت‌ عمده‌ ‌ بین‌ موجودی‌ عینی‌ و مانده‌ این‌ موجودیها طبق‌ سوابق‌ ثبت‌ دایمی‌ را ارزیابی‌ و از اصلاح‌ ‌ سوابق‌ مزبور اطمینان‌ پیدا کند.

16 . حسابرس‌ لیست‌ نهایی‌ موجودیها را آزمون‌ می‌کند تا از انعکاس‌ صحیح موجودیهای شمارش شده اطمینان‌ یابد.

17 . در مواردی‌ که‌ موجودیها نزد اشخاص‌ ثالث‌ نگهداری‌ و کنترل‌ می‌شود، حسابرس‌ معمولا از‌ شخص‌ ثالث‌ درباره‌ مقادیر و وضعیت‌ موجودیهای‌ مزبور تأییدیه مستقیم دریافت‌ می‌کند. بسته‌ به‌ اهمیت‌ این‌ گونه‌ موجودیها، حسابرس‌ موارد زیر را نیز مدنظر قرار می‌دهد:

· درستکاری‌ و استقلال‌ اشخاص‌ ثالث‌.

·نظارت‌ بر شمارش‌ موجودیهای‌ امانی‌ نزد اشخاص‌ ثالث‌ یا برنامه‌ریزی‌ برای‌ نظارت‌ بر شمارش‌ آنها توسط‌ حسابرس‌ دیگر.

· دریافت گزارش از حسابرسان‌ اشخاص ثالث درباره‌ کفایت‌ و کارایی‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ وکنترل‌ داخلی‌ آنان به‌ منظور اطمینان‌ یافتن از شمارش‌ صحیح‌ و حفاظت‌ کافی‌ از موجودیهای‌ امانی‌.

· وارسی‌ مستندات‌ مربوط‌ به‌ کالای‌ امانی‌؛ مثلا، رسیدهای‌ انبار یا دریافت‌ تأییدیه‌ از اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ که‌ موجودیهای‌ مزبور نزد آنان به‌ وثیقه‌ گذارده‌ شده‌ است‌.

تحقیقهای مشابه
بررسی دستورالعمل ها و استانداردهای ساختار مدارس
18 صفحه - 6000 تومان
صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
19 صفحه - 9000 تومان
کلاه ایمنی و استانداردهای آن
14 صفحه - 6000 تومان
نقش استانداردهای حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب - روش تحقیق
15 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 36000 تومان
ویتروویوس و استانداردهای انسانی
22 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا چار چوب های قضاوت حسابرس به محدود کردن گزارشگری متهورانه کمک می کند؟شواهد تحت استانداردهای حسابداری با دقت کم و زیاد
11 صفحه - 33000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
74 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس - بهبود مستمر مدرسه
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس - باورها و ماموریت
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه - رهبری آموزشی
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش آموزان
5 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش آموزان
7 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - طرح ریزی برنامه ریزی آموزشی
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ایجاد و حفظ جو یادگیری
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - اجراء و انجام تدریس
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - همکاری با همکاران، والدین و دیگران
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - فعالیت در جهت توسعه حرفه ای
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - دانش محتوایی
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - بکارگیری تکنولوژی آموزشی
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری را با استفاده از یک پایه گسترده از دانش عمومی (که درک از ماهیت دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم را منعکس می کند)، ایجاد می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که درک از اینکه چگونه بچه ها یاد بگیرند و توسعه و تحول یابند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین استانداردهای آموزشی را ایجاد می کنند که توسعه و تحول دانش آموزان را در تفکر ویژه حل مساله و مهارت های عملکرد، تشویق می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین محیط یادگیری را ایجاد می کنند که استانداردهای مناسب رفتار، تعامل اجتماعی مثبت، درگیری فعال در یادگیری و خودانگیزشی را تشویق می کند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین روابط مبتنی بر همکاری با خانواده ها و هم قطاران را تشویق و ترویج می کنند که از یادگیری دانش آموزان، حمایت کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از استراتژی های متنوع ارزیابی رسمی و غیررسمی استفاده می کنند که توسعه و تحول مداوم یادگیرنده را حمایت می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین عملیات خود را منعکس می کنند و مسئولیت توسعه حرفه ای خود را از طریق جستجوی فرصت هایی که یاد بگیرند و رشد پیدا کنند، به عنوان یک فرد حرفه ای می پذیرند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین استانداردهای حرفه ای را که توسط اصول اخلاقی و قانونی راهنمائی شده، حفظ می کنند
2 صفحه - 4500 تومان
حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
26 صفحه - 9000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
نحوه اجرا حسابرسی در شرکت های تعاونی مسکن
21 صفحه - 7500 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 9000 تومان
سیستمهای حسابرسی مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 90000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
16 صفحه - 48000 تومان
استاندارد شماره 23 سازمان حسابرسی - مستند سازی
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
24 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
24 صفحه - 72000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26
20 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مثلث بندی اسناد حسابرسی در ارزیابی ریسک تقلب 30
13 صفحه - 39000 تومان
موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه حسابرسی عملیاتی
13 صفحه - 7500 تومان
نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران
11 صفحه - 3000 تومان
حسابداری و حسابرسی و ارتباط آنها
11 صفحه - 6000 تومان
نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی پاورپوینت
34 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007