تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
چهارشنبه 2 اسفند 1396
بازدید امروز : 6211 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

هیدرولوژی سیل

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
هیدرولوژی سیل
تعداد صفحه :
25
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه مطالب هیدرولوژی سیل

هیدرولوژی سیل

مقدمه

بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتداي تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است . با تشکیل اقیانوسها و دریاها و تشکیل بخار از روي آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور کلی گردش آب در طبیعت و جاري شده آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طروق مختلف به اقیانوسها ، ابتدا زندگی اولیه با گیاهان و جانداران پست آغاز شد و سپس گیاهان و حیوانات عالی به وجود آمدند .پیوسته زمین که از سنگهاي آذرین سرد شده تشکیل شده بود در اثر تماس با هوا و جو تحت تأثیر پدیده هوازدگی قرار گرفت و تغییرات همزمان آب ، دما و یخبندان باعث تکه تکه شدن سنگها شده و جاري شدن آبها ، آنها را جابه جا کرده و دشتهاي وسیعی را که داراي پوشش خاك بودند به وجود آوردند . این پوشش خاکی همراه با آب قابل دسترس در طبیعت محیط مناسبی را براي رشد گیاهان فراهم شد و محیط مناسب براي زندگی بشر آماده و مهیا گردید . انسان هاي نخستین از آب تنها براي شرب استفاده می کردند و به تدریج با پیشرفت تمدن و گذشت زمان از آن براي گردش آسیاب ها ، کشاورزي و حمل ونقل نیز استفاده کرد.

همزمان با پیشرفت تمدنها استفاده از آب نیز شکل تازه اي به خودگرفت به طوري که در بسیاري از زمینه ها ، از کشاورزي گرفته تا صنعت و از همه مهمتر تولید انرژي از آب استفاده می شود و امروزه دسترسی به آب کافی و با کیفیت مناسب در زمان و مکان مناسب مد نظر می باشد و هر گونه کمبود آب را مانعی در جهت توسعه پایدار می داند به همین دلیل هر ساله سرمایه هاي زیادي براي توسعه منابع آب و طرحهاي مرتبط با آن مثل سدسازي و احداث شبکه هاي آبیاري وزهکشی ، آبخیزداري ، مهار سیل و تغذیه آبهاي زیرزمینی انجام می دهند.

سیکل(چرخه) هیدرولوژي

گردش آب در طبیعت که به آن سیکل هیدرولوژي یا چرخۀ آب گفته می شود ، عبارت است از حرکت و جابجائی آب در قسمتهاي مختلف تحت تأثیر نیروي متفاوتی از جمله نیروي جاذبه ، نیروي ثقل ، تغییرات فشار و انرژي خورشیدي می باشد . این چرخش در سه بخش مختلف کره زمین یعنی اتمسفر (هواسپهر) یا چون هیدروسفر یا آب سپهر ، لیتوسفر یا سنگ سپهر صورت می گیرد . آب در داخل و بین این سه لایه در لایه اي به ضخامت 16 کیلومتر صورت می گیرد که 15 کیلومتر آن در اتمسفر و تنها 1 کیلومتر آن در داخل لیتوسفر قرار دارد . سیکل هیدرولوژي در واقع یک سیکل بدون ابتدا و انتها می باشد ، بدین ترتیب که آب از سطح دریاها و خشکیها تبخیر شده وارد اتمسفر می گردد و سپس دوباره بخار آب وارد شده به جو طی فرآیندهاي گوناگون به صورت تبخیر شده وارد اتمسفر می گردد و سپس دوباره بخار آب وارد شده به جو طی فرآیندهاي گوناگون به صورت نزولات جوي یا بر سطح زمین و یا بر سطح دریاها و اقیانوسها فرو می ریزد .

پس نزولات جوي ممکن است با سه حالت روبرو شود :
-1 قبل از رسیدن به سطح زمین توسط شاخ و برگ گیاهان گرفته می شوند( . برگاب ، باران گیرش)
-2 در سطح زمین جاري می شوند . (روان اب)
-3 در خاك نفوذ می کنند .
-4 مقداري از آب که در داخل خاك نفوذ می کند یا بر اثر تبخیر به هوا بر می گردد یا وارد منابع آب زیرزمینی می شود که سرانجام از طریق چشمه ها و یا تراوش به داخل رودخانه ها مجددا در سطح زمین ظاهر می گردد. در تمام این موارد آب با تبخیر و بازگشت مجدد به اتمسفر سیکل هیدرولوژي یا گردش آب در طبعیت را تکمیل می کند

سیل و سیلاب

آشنایی

در خلال یا پس از یک بارندگی شدید ، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادي خود سر ریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهاي آن ، شاید بتوان با درجه اي از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهاي آتی منطقه را مشخص کرد. اصولا بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی ، نفوذپذیري زمین و وضع توپوگرافی منطقه است . البته امروزه به دلیل دخالتهاي بی رویه در بسیاري نقاط که قبلا سیل نمی آمده ، طغیانهاي بزرگی مشاهده می شود. فعالیت بشر به چند صورت احتمال وقوع سیل را افزایش می دهد. از آن جمله میتوان به ساختمان سازي در دشت سیلابی رود که مستلزم اشغال بخشهایی از آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود می شود، اشاره کرد. به این ترتیب محدوده اي از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می رود، گسترده تر می گردد .

تحقیقهای مشابه
هیدرولوژی سیل فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 4000 تومان
هیدرولوژی سیل
25 صفحه - 3000 تومان
هیدرولوژی ایران
9 صفحه - 1500 تومان
هیدرولوژی
24 صفحه - 3000 تومان
چرخه آب - هیدرولوژی
19 صفحه - 2500 تومان
هیدرولوژی
23 صفحه - 4000 تومان
هیدرولوژی
23 صفحه - 3000 تومان
سوختهای فسیلی - ذغال سنگ - نفت - گاز
10 صفحه - 1000 تومان
بررسی اسپورزای باسیلوس (تشریح کامل)
45 صفحه - 6000 تومان
بررسی اسپروزای باسیلوس در شرایط ترموفیل و مزوفیل
44 صفحه - 7000 تومان
آشنایی با دستگاه اسیلسکوپ
10 صفحه - 1500 تومان
پنی سیلین
42 صفحه - 5000 تومان
تشخیص هویت به وسیله عنبیه
55 صفحه - 6000 تومان
اثرات سیلیکان و قارچ ها بر کنترل بلاست برگ و گردن در برنج دیم
22 صفحه - 3000 تومان
چند وسیله آزمایشگاه شیمی
11 صفحه - 1000 تومان
سالیسیلات - اسید سالیسیلیک
12 صفحه - 1500 تومان
طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
9 صفحه - 2000 تومان
معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر
18 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیفرانسیل (وسیله مکانیکی)9
15 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
19 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11
17 صفحه - 22100 تومان
اسیلسکوپ
20 صفحه - 2500 تومان
سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
11 صفحه - 4000 تومان
بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
17 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
54 صفحه - 12000 تومان
هوا زدگی بوسیله ذرات نمک
5 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت به کیفیت آن 5
2 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اتصال منفي یکپارچه ، پيوند هم پتاسیل و حفاظت از صاعقه در شبکه های هوشمند و ساختمان های هوشمند - یک رویکرد چند روصفحه 8
4 صفحه - 4000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه و رابطه آن با عملکرد خلاق 21
29 صفحه - 20000 تومان
تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله
23 صفحه - 3000 تومان
پتانسیل تخریب لایه ازن چیست.docx
7 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد مکمل بیوانفورماتیک شناسایی بالقوه ژن‌های رمزگذاری شده گلیکوسیل ترانسفوراز دیواره سلولی گیاهان
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تشکیل ماسیل و CMC سور فاکتانتهای توام
13 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان شبکیه چشم و سیستم بینایی بصری برانگیخته پتانسیل
10 صفحه - 10000 تومان
پتانسیل تخریب لایه ازن چیست
25 صفحه - 3500 تومان
حل معادلات دیفرانسیل لاگرانژ
9 صفحه - 2500 تومان
حل معادلات دیفرانسیل لاگرانژ
9 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم تخصصی برای تشخیص بیماریهای چشمی بوسیله CLIPS و 16
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل‎های نهفته در معماری رایانش ابری 9
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل جایگزین های انرژی تجدید پذیر در استرالیا 28
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی تجدیدپذیر در هند: وضعیت کنونی و پتانسیل¬های آینده 23
9 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی در کارخانه آب معدنی طبیعی سیلوانای ارومیه
52 صفحه - 8000 تومان
پتانسیل یابی عناصر پرتوزا در منطقه گلچه استان زنجان پاورپوینت
33 صفحه - 6000 تومان
نقش اسید سالیسیلات
10 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سلول های خورشیدی سیلیکونی کریستالی با افزایش به دام انداختن نور از طریق توری پراش رو به عقب
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نانو الیاف زیست تجزیه پذیر که توسط الکترو ریسی چار چوب بندی شده و پتانسیل آن برای مهندسی بافت و نسوج استخوان
6 صفحه - 6000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018