موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

هیدرولوژی سیل

عنوان سفارش :
هیدرولوژی سیل
تعداد صفحه :
25
قیمت :
9000 تومان

خلاصه مطالب هیدرولوژی سیل

هیدرولوژی سیل

مقدمه

بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتداي تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است . با تشکیل اقیانوسها و دریاها و تشکیل بخار از روي آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور کلی گردش آب در طبیعت و جاري شده آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طروق مختلف به اقیانوسها ، ابتدا زندگی اولیه با گیاهان و جانداران پست آغاز شد و سپس گیاهان و حیوانات عالی به وجود آمدند .پیوسته زمین که از سنگهاي آذرین سرد شده تشکیل شده بود در اثر تماس با هوا و جو تحت تأثیر پدیده هوازدگی قرار گرفت و تغییرات همزمان آب ، دما و یخبندان باعث تکه تکه شدن سنگها شده و جاري شدن آبها ، آنها را جابه جا کرده و دشتهاي وسیعی را که داراي پوشش خاك بودند به وجود آوردند . این پوشش خاکی همراه با آب قابل دسترس در طبیعت محیط مناسبی را براي رشد گیاهان فراهم شد و محیط مناسب براي زندگی بشر آماده و مهیا گردید . انسان هاي نخستین از آب تنها براي شرب استفاده می کردند و به تدریج با پیشرفت تمدن و گذشت زمان از آن براي گردش آسیاب ها ، کشاورزي و حمل ونقل نیز استفاده کرد.

همزمان با پیشرفت تمدنها استفاده از آب نیز شکل تازه اي به خودگرفت به طوري که در بسیاري از زمینه ها ، از کشاورزي گرفته تا صنعت و از همه مهمتر تولید انرژي از آب استفاده می شود و امروزه دسترسی به آب کافی و با کیفیت مناسب در زمان و مکان مناسب مد نظر می باشد و هر گونه کمبود آب را مانعی در جهت توسعه پایدار می داند به همین دلیل هر ساله سرمایه هاي زیادي براي توسعه منابع آب و طرحهاي مرتبط با آن مثل سدسازي و احداث شبکه هاي آبیاري وزهکشی ، آبخیزداري ، مهار سیل و تغذیه آبهاي زیرزمینی انجام می دهند.

سیکل(چرخه) هیدرولوژي

گردش آب در طبیعت که به آن سیکل هیدرولوژي یا چرخۀ آب گفته می شود ، عبارت است از حرکت و جابجائی آب در قسمتهاي مختلف تحت تأثیر نیروي متفاوتی از جمله نیروي جاذبه ، نیروي ثقل ، تغییرات فشار و انرژي خورشیدي می باشد . این چرخش در سه بخش مختلف کره زمین یعنی اتمسفر (هواسپهر) یا چون هیدروسفر یا آب سپهر ، لیتوسفر یا سنگ سپهر صورت می گیرد . آب در داخل و بین این سه لایه در لایه اي به ضخامت 16 کیلومتر صورت می گیرد که 15 کیلومتر آن در اتمسفر و تنها 1 کیلومتر آن در داخل لیتوسفر قرار دارد . سیکل هیدرولوژي در واقع یک سیکل بدون ابتدا و انتها می باشد ، بدین ترتیب که آب از سطح دریاها و خشکیها تبخیر شده وارد اتمسفر می گردد و سپس دوباره بخار آب وارد شده به جو طی فرآیندهاي گوناگون به صورت تبخیر شده وارد اتمسفر می گردد و سپس دوباره بخار آب وارد شده به جو طی فرآیندهاي گوناگون به صورت نزولات جوي یا بر سطح زمین و یا بر سطح دریاها و اقیانوسها فرو می ریزد .

پس نزولات جوي ممکن است با سه حالت روبرو شود :
-1 قبل از رسیدن به سطح زمین توسط شاخ و برگ گیاهان گرفته می شوند( . برگاب ، باران گیرش)
-2 در سطح زمین جاري می شوند . (روان اب)
-3 در خاك نفوذ می کنند .
-4 مقداري از آب که در داخل خاك نفوذ می کند یا بر اثر تبخیر به هوا بر می گردد یا وارد منابع آب زیرزمینی می شود که سرانجام از طریق چشمه ها و یا تراوش به داخل رودخانه ها مجددا در سطح زمین ظاهر می گردد. در تمام این موارد آب با تبخیر و بازگشت مجدد به اتمسفر سیکل هیدرولوژي یا گردش آب در طبعیت را تکمیل می کند

سیل و سیلاب

آشنایی

در خلال یا پس از یک بارندگی شدید ، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادي خود سر ریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهاي آن ، شاید بتوان با درجه اي از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهاي آتی منطقه را مشخص کرد. اصولا بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی ، نفوذپذیري زمین و وضع توپوگرافی منطقه است . البته امروزه به دلیل دخالتهاي بی رویه در بسیاري نقاط که قبلا سیل نمی آمده ، طغیانهاي بزرگی مشاهده می شود. فعالیت بشر به چند صورت احتمال وقوع سیل را افزایش می دهد. از آن جمله میتوان به ساختمان سازي در دشت سیلابی رود که مستلزم اشغال بخشهایی از آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود می شود، اشاره کرد. به این ترتیب محدوده اي از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می رود، گسترده تر می گردد .

تحقیقهای مشابه
هیدرولوژی سیل فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007