چهارشنبه 7 تیر 1396
بازدید امروز : 2543 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
تعداد صفحه :
73
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب بررسی نقش سیستم حقوق دستمزد بر کارایی کارکنان

 • فصل اول
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • ادبیات تحقیق( تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی)
 • فصل دوم
 • مبانی نظری تحقیق
 • سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد

  اجزا وعناصرسیستم حقوق ودستمزد کدامند؟

  وظیفه دایره کارگزینی چیست؟

  وظیفه دایره ثبت ورود وخروج پرسنل چیست؟

  دایره ی ثبت ورود وخروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟

  کارت ساعت چیست؟

  وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟

  ارتباط حقوق و دستمزد با بهره وري

  نظريه دستمزد براساس بهره وري

  نگرش هاي پرداخت براساس كارآيي

  اصول نظام مديريت حقوق و دستمزد

  مباني ارزشي نظام مديريت حقوق و دستمزد

  شاخص ها و مؤلفه هاي حاكم بر نظام پرداخت كاركنان

  شاخص ها و مؤلفه ها در بخش اجرا

  ضرورت هماهنگي بين نظام مديريت حقوق، دستمزد و رفاه كاركنان

 • پیشینه تحقیق
 • اطلاع رسانی مناسب و رفع ابهامات 29

  تأمین اجتماعی وسیر تحولات آن در ایران 32

  مشمولین قانون تأمین اجتماعی 33

  معرفی سازمان تأمین اجتماعی 37

  مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن: 37

  تأمین اجتماعی : ضرورت جهان امروز

 • امکانات
 • حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی

  شاخص سنجش عملکرد (تجربه عملی)

  بررسی سیستم حقوق و دستمزد در سازمان تأمین اجتماعی

  حداقل و حداکثر دستمزد و دستمزد مقطوع مشمول کسر حق بیمه

  کنترل های لازم جهت پرداخت حقوق و دستمزد

  چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد

  لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود ؟

 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • روش گرد آوری اطلاعات
 • تدوین فرضیه ها
 • جدول نتایج فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • فصل چهارم
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع
 • پیوست
 • مقدمه

  هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد واضح است مدریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق ومنظمی در این زمینه دارند واز طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند. وهمچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن به طور معمول قوانین کشورها ، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق ودستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق وسازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق ودستمزد ضروری کرده است.

  بنابراین یک سیستم حقوق ودستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری ومبلغ صحیح قابل پرداخت به هریک ازکارکنان ودستگاه های مربوطه را محاسبه کند و درضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به افراد سوءاستفاده کننده را ایجاد نماید.باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای ازمحاسبات حقوق ودستمزد را درمدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولیکن رایانه یک ابزار، در دست کاربران می باشد وداشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق ودستمزد لازم و ضروری است.

  بیان مسئله

  نظام جبران خدمات كاركنان از جمله راهبردهاي تأثيرگذار سازمان ها به منظور رسيدن به اهداف خود و افزايش كارايي كاركنان خود مي باشد . از جمله زير سيستم هاي اين نظام ، پرداخت حقوق و مزاي اي كاركنان است كه مي بايستي متناسب و مطابق با شرايط و موقعيت شغل و شاغل و هماهنگ با راهبردهاي سازمان باشد . يكي از مباحث كليدي در اين مبحث آن است كه اگر سازمان در اين مقوله )نظام مديريت حقوق و دستمزد ( نتواند خود را با شرايط شاغل تطبيق دهد موجب بروز مشكلاتي در سازمان از جمله در زمينه استخدام، ترك خدمت كاركنان به عبارت ديگر از دست رفتن كاركنان ارزشمند و با تجربه و درنتيجه ناخشنودي همگاني را سبب خواهد شد . در اين راستا سازمان بايد عوامل كليدي و مؤثر در نظام حقوق و مزايا از جمله:

 • الف(توجه به وضعيت پرداخت در ساير سازمان ها با عنايت به مقايسه و سنجش سختي كار، شرايط كاري، استرس كاركنان.
 • ب(توجه به وضعيت پرداخت در ميان سازمانهاي مشابه
 • ج(توجه به عوامل ايجاد انگيزه جهت افزايش ميزان بازده كاري كاركنان.
 • د(توجه به ساير پرداخت هاي نقدي غير ازحقوق و مزايا از قبيل اضافه كاري، پاداش، غير نقدي و ارائه خدمات رفاهي؛و....
 • را مورد شناسايي وكارشناسي دقيق قرار دهد و با توجه به نتايج حاصل از آن نسبت به اجراي مديريت حقوق و دستمزد اثر بخش اقدام نموده و آهنگ حركت روبه جلو سازمان را تسريع نمايد )رونقي، 1385).

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  شمار فراواني از كم كاري ها، عدم انگيزش و نارضا يتي هاي شغلي، موارد ترك خدمت و مواردي از اين قبيل زاييده بي توجهي به انگيزه هاي مادي و نابرابري هاي پرداخت يا كمبود مقررات و روش هاي منظم، منطقي و منصفانه حقوق و مزايا است. بسياري از نظام هاي مديريتي حقوق و دستمزد كنوني، انگيزش قوي براي كار را در كاركنان بوجود نمي آورد و تنها بر اساس شرايط خود عمل مي كنند . اين نظام هاي سنتي، پاسخگوي محيط متحول سازمان هاي امروزي نبوده و نقشي كم رنگ در ارتقاء كارآيي افراد ايفا ميكند )گليسپ، 1993).

  لذا مقاله حاضر سعي دارد با بررسي نقش نظام مديريت حقوق و دستمزد بر كارآيي كاركنان تامین اجتماعی و تجزيه و تحليل و جمع بندي مطالب ارائه شده، از نتايج حاصله راه كارهاي مؤثر براي ارتباط بين نظام مديريت حقوق و دستمزد را با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی ارائه نمايد.

  اهداف تحقیق
 • -1 آیا حقوق و مزاياي شغل، بر كارآيي كاركنان تامین اجتماعی اثری دارد؟
 • 2- آیا پاداش و اضافه كاري و ساير پرداخت هاي نقدي با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی تاثیر می گذارد؟
 • 3-آیا تسهيلات و خدمات رفاهي( پرداختهاي غير نقدي) بر كارايي كاركنان تامین اجتماعی تاثیر می گذارد؟
 • فرضیات تحقیق
 • -1 بين حقوق و مزاياي شغل، با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی رابطه معني داري وجود دارد.
 • 2- بين پاداش و اضافه كاري و ساير پرداخت هاي نقدي با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی رابطه معني داري وجود دارد.
 • 3- بين تسهيلات و خدمات رفاهي( پرداختهاي غير نقدي) و كارايي كاركنان تامین اجتماعی رابطه معني داري وجود دارد.
 • اجزا وعناصرسیستم حقوق ودستمزد کدامند؟

  اجزا وعناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق ودستمزد به طورکلی و بدون در نظرگرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد:

 • 1. دایره کارگزینی
 • 2. دایره ثبت ورود وخروج پرسنل
 • 3. دایره حسابداری حقوق ودستمزد
 • وظیفه دایره کارگزینی چیست؟

  واحد کارگزینی در هرموسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری درارتباط با پرسنل همچون آموزش ، استخدام ، ترفیعات ، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف ، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

  وظیفه دایره ثبت ورود وخروج پرسنل چیست؟

  وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مرتبط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور وغیاب هر یک از کارکنان در واحدها می باشد که به طرق و روش های خاصی این کار صورت می پذیرد.

  دایره ی ثبت ورود وخروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟

  این دایره وظیفه ی گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات کار پرسنل را به عهده دارد که برای انجام این منظور به طور معمول از کارت ساعت یا کارت حضور و غیاب استفاده می نماید.

  وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟

  این دایره وظیفه تهیه وتنظیم لیست حقوق ودستمزد وتعیین مبلغ ناخالص وخالص حقوق ودستمزد قابل پرداخت به هریک از پرسنل را به عهده دارد درواقع اسناد و مدارک حقوق ودستمزد هریک از پرسنل وکارکنان دراین دایره نگهداری می شود توجه دارید که بحث حسابداری هزینه حقوق و دستمزد دراین دایره مطرح می شود.


  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017