موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان

عنوان سفارش :
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
تعداد صفحه :
73
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب بررسی نقش سیستم حقوق دستمزد بر کارایی کارکنان

 • فصل اول
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • ادبیات تحقیق( تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی)
 • فصل دوم
 • مبانی نظری تحقیق
 • سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد

  اجزا وعناصرسیستم حقوق ودستمزد کدامند؟

  وظیفه دایره کارگزینی چیست؟

  وظیفه دایره ثبت ورود وخروج پرسنل چیست؟

  دایره ی ثبت ورود وخروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟

  کارت ساعت چیست؟

  وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟

  ارتباط حقوق و دستمزد با بهره وري

  نظريه دستمزد براساس بهره وري

  نگرش هاي پرداخت براساس كارآيي

  اصول نظام مديريت حقوق و دستمزد

  مباني ارزشي نظام مديريت حقوق و دستمزد

  شاخص ها و مؤلفه هاي حاكم بر نظام پرداخت كاركنان

  شاخص ها و مؤلفه ها در بخش اجرا

  ضرورت هماهنگي بين نظام مديريت حقوق، دستمزد و رفاه كاركنان

 • پیشینه تحقیق
 • اطلاع رسانی مناسب و رفع ابهامات 29

  تأمین اجتماعی وسیر تحولات آن در ایران 32

  مشمولین قانون تأمین اجتماعی 33

  معرفی سازمان تأمین اجتماعی 37

  مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن: 37

  تأمین اجتماعی : ضرورت جهان امروز

 • امکانات
 • حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی

  شاخص سنجش عملکرد (تجربه عملی)

  بررسی سیستم حقوق و دستمزد در سازمان تأمین اجتماعی

  حداقل و حداکثر دستمزد و دستمزد مقطوع مشمول کسر حق بیمه

  کنترل های لازم جهت پرداخت حقوق و دستمزد

  چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد

  لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود ؟

 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • روش گرد آوری اطلاعات
 • تدوین فرضیه ها
 • جدول نتایج فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • فصل چهارم
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع
 • پیوست
 • مقدمه

  هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد واضح است مدریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق ومنظمی در این زمینه دارند واز طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند. وهمچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن به طور معمول قوانین کشورها ، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق ودستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق وسازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق ودستمزد ضروری کرده است.

  بنابراین یک سیستم حقوق ودستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری ومبلغ صحیح قابل پرداخت به هریک ازکارکنان ودستگاه های مربوطه را محاسبه کند و درضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به افراد سوءاستفاده کننده را ایجاد نماید.باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای ازمحاسبات حقوق ودستمزد را درمدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولیکن رایانه یک ابزار، در دست کاربران می باشد وداشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق ودستمزد لازم و ضروری است.

  بیان مسئله

  نظام جبران خدمات كاركنان از جمله راهبردهاي تأثيرگذار سازمان ها به منظور رسيدن به اهداف خود و افزايش كارايي كاركنان خود مي باشد . از جمله زير سيستم هاي اين نظام ، پرداخت حقوق و مزاي اي كاركنان است كه مي بايستي متناسب و مطابق با شرايط و موقعيت شغل و شاغل و هماهنگ با راهبردهاي سازمان باشد . يكي از مباحث كليدي در اين مبحث آن است كه اگر سازمان در اين مقوله )نظام مديريت حقوق و دستمزد ( نتواند خود را با شرايط شاغل تطبيق دهد موجب بروز مشكلاتي در سازمان از جمله در زمينه استخدام، ترك خدمت كاركنان به عبارت ديگر از دست رفتن كاركنان ارزشمند و با تجربه و درنتيجه ناخشنودي همگاني را سبب خواهد شد . در اين راستا سازمان بايد عوامل كليدي و مؤثر در نظام حقوق و مزايا از جمله:

 • الف(توجه به وضعيت پرداخت در ساير سازمان ها با عنايت به مقايسه و سنجش سختي كار، شرايط كاري، استرس كاركنان.
 • ب(توجه به وضعيت پرداخت در ميان سازمانهاي مشابه
 • ج(توجه به عوامل ايجاد انگيزه جهت افزايش ميزان بازده كاري كاركنان.
 • د(توجه به ساير پرداخت هاي نقدي غير ازحقوق و مزايا از قبيل اضافه كاري، پاداش، غير نقدي و ارائه خدمات رفاهي؛و....
 • را مورد شناسايي وكارشناسي دقيق قرار دهد و با توجه به نتايج حاصل از آن نسبت به اجراي مديريت حقوق و دستمزد اثر بخش اقدام نموده و آهنگ حركت روبه جلو سازمان را تسريع نمايد )رونقي، 1385).

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  شمار فراواني از كم كاري ها، عدم انگيزش و نارضا يتي هاي شغلي، موارد ترك خدمت و مواردي از اين قبيل زاييده بي توجهي به انگيزه هاي مادي و نابرابري هاي پرداخت يا كمبود مقررات و روش هاي منظم، منطقي و منصفانه حقوق و مزايا است. بسياري از نظام هاي مديريتي حقوق و دستمزد كنوني، انگيزش قوي براي كار را در كاركنان بوجود نمي آورد و تنها بر اساس شرايط خود عمل مي كنند . اين نظام هاي سنتي، پاسخگوي محيط متحول سازمان هاي امروزي نبوده و نقشي كم رنگ در ارتقاء كارآيي افراد ايفا ميكند )گليسپ، 1993).

  لذا مقاله حاضر سعي دارد با بررسي نقش نظام مديريت حقوق و دستمزد بر كارآيي كاركنان تامین اجتماعی و تجزيه و تحليل و جمع بندي مطالب ارائه شده، از نتايج حاصله راه كارهاي مؤثر براي ارتباط بين نظام مديريت حقوق و دستمزد را با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی ارائه نمايد.

  اهداف تحقیق
 • -1 آیا حقوق و مزاياي شغل، بر كارآيي كاركنان تامین اجتماعی اثری دارد؟
 • 2- آیا پاداش و اضافه كاري و ساير پرداخت هاي نقدي با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی تاثیر می گذارد؟
 • 3-آیا تسهيلات و خدمات رفاهي( پرداختهاي غير نقدي) بر كارايي كاركنان تامین اجتماعی تاثیر می گذارد؟
 • فرضیات تحقیق
 • -1 بين حقوق و مزاياي شغل، با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی رابطه معني داري وجود دارد.
 • 2- بين پاداش و اضافه كاري و ساير پرداخت هاي نقدي با كارآيي كاركنان تامین اجتماعی رابطه معني داري وجود دارد.
 • 3- بين تسهيلات و خدمات رفاهي( پرداختهاي غير نقدي) و كارايي كاركنان تامین اجتماعی رابطه معني داري وجود دارد.
 • اجزا وعناصرسیستم حقوق ودستمزد کدامند؟

  اجزا وعناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق ودستمزد به طورکلی و بدون در نظرگرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد:

 • 1. دایره کارگزینی
 • 2. دایره ثبت ورود وخروج پرسنل
 • 3. دایره حسابداری حقوق ودستمزد
 • وظیفه دایره کارگزینی چیست؟

  واحد کارگزینی در هرموسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری درارتباط با پرسنل همچون آموزش ، استخدام ، ترفیعات ، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف ، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

  وظیفه دایره ثبت ورود وخروج پرسنل چیست؟

  وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مرتبط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور وغیاب هر یک از کارکنان در واحدها می باشد که به طرق و روش های خاصی این کار صورت می پذیرد.

  دایره ی ثبت ورود وخروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟

  این دایره وظیفه ی گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات کار پرسنل را به عهده دارد که برای انجام این منظور به طور معمول از کارت ساعت یا کارت حضور و غیاب استفاده می نماید.

  وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟

  این دایره وظیفه تهیه وتنظیم لیست حقوق ودستمزد وتعیین مبلغ ناخالص وخالص حقوق ودستمزد قابل پرداخت به هریک از پرسنل را به عهده دارد درواقع اسناد و مدارک حقوق ودستمزد هریک از پرسنل وکارکنان دراین دایره نگهداری می شود توجه دارید که بحث حسابداری هزینه حقوق و دستمزد دراین دایره مطرح می شود.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 42000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
  87 صفحه - 30000 تومان
  بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
  73 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
  192 صفحه - 54000 تومان
  طراحی سیستم حقوق و دستمزد - کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  88 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی سیستم FAT و NTFS تشریح و مقایسه
  77 صفحه - 27000 تومان
  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
  90 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
  70 صفحه - 27000 تومان
  پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
  72 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  81 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی سیستم های خنک کننده نیروگاهی - برج خنک کن
  64 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه یخچالهای خانگی و بررسی سیستم تبرید
  60 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
  25 صفحه - 105000 تومان
  پروژه بررسی امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیک
  66 صفحه - 42000 تومان
  حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
  62 صفحه - 18000 تومان
  پروژه سیکل تبرید بررسی سیستم تبرید و یخچالها
  61 صفحه - 36000 تومان
  mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
  81 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارشناسی حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم
  127 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
  35 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی حقوق آپارتمانها
  46 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
  39 صفحه - 24000 تومان
  پروژه حقوق بررسی سن ازدواج دختران
  61 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان
  122 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
  88 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 132000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
  105 صفحه - 60000 تومان
  تعارض کارکنان ( تحلیل و بررسی )
  13 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  70 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  68 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  پروژه ویژوال بیسیک دات نت - سیستم حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
  78 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 27000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
  36 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
  175 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم های تولیدی سلولی در یک محیط
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13
  11 صفحه - 33000 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی سیستم های به روزرسانی اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
  40 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر حقوق و دستمزد بر مالیات
  8 صفحه - 1500 تومان
  بررسی مفاهیم حقوق و دستمزد در نهج البلاغه
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  محاسبه حقوق سالیانه کارکنان دولت - فرمول - توضیح
  8 صفحه - 1000 تومان
  بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
  43 صفحه - 27000 تومان
  تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان مدیریت بازرگانی
  107 صفحه - 42000 تومان
  تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار
  89 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007