موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

اندیشه دعا در آثار مولوی

عنوان سفارش :
اندیشه دعا در آثار مولوی
تعداد صفحه :
29
قیمت :
10500 تومان

فهرست مطالب اندیشه دعا در آثار مولوی

 • مقدمه
 • ساختار شکنی
 • نگرشِ ساخت شکنانة مولوی در مثنوی

  ساخت شکنی در مفهوم دعا

  وابسته های مفهومی دعا

 • دعا و سلسلة سببیّت
 • قضا، دعا، بداء
 • دعا و مقام رضا
 • دعا و شفاعت
 • دعا و مقام فنا
 • دعا در حقّ عاصیان
 • دعا و مقام سکوت
 • دعا و ضرورت بر لب آوردن
 • دعا و آداب و شرط های آن
 • دعا و عجز استیصال
 • دعا و عجب و غرور
 • دعا و تأخیر در اجابت
 • دعا و ردّ حاجت
 • دعا و رحمانیت پروردگار
 • نتیجه
 • منابع
 • نگرشِ ساخت شکنانة مولوی در مثنوی

  مولوی پیامش را بر روند عادت زبانی و ذهنی خواننده بیان نمی کند، بلکه، در خلاف جهت انتظارات و تصورات خواننده، ب راهنمایی تداعی معانی و تصاویر، از داستانی به داستان دیگر و از اندیشه ای به اندیشه ای دیگر سیر می کند. نحوه بیان، شیوه داستان پردازی، نقض ترتیب زمانی وقایع، و مجموعاً نگرش و بینش نظام ستیز قاعده شکن مولوی توقّعات ذهنی خواننده را برنیاورده می گذارد. استطرادها و گسست های بیانی و داستانی خواننه را بدان سو می کشاند که در داستانیا حتی دفتری دیگر به جستجوی جواب بپردازد. امّا مولوی باز، به محض ثبات و قِوام یافتن معنایی ، معنایی دیگر می رویاند و خواننده را توقف در یک نقطه باز می دارد و به جستجوی بی پایان برای کشف معنای متن می کشاند. در فروپاشی شالوده های متعارف و نظام تقابل های دوگانه، معنی ظاهری متن شکافته می شود .و دلالت های متعددی از آن بیرون می آید و ، در این انکسار و شکست، معنایی منتشر نمودار می گردد که نافی هر گونه معنای ثابت و منجمد است (داد، ص 83).

  توجه به نگرش قاعده گریز مولوی در مثنوی نکات در خور تأمل و درنگی را نمودار می سازد: آغاز نظم مثنوی؛ ماجرای تقاضای حسام الدین و «نی نامه» ؛ روند سرودن اشعار و انشای داستان ها که، در آن، گاه حضور مخاطب و رابطه گفتاری با او یعنی حضور گوینده و شنونده مفروض است و گاه غیاب خواننده در نوشته یا متنی که جواب سؤال ها مقدّر و پاسخ گویی به دغدغه های خواننده در آن شکل می گیرد؛ سرانجام، ناتمام ماندن مثنوی که خود با نگرش چارچوب شکن مولانا همخوانی دارد همچنین نمودگار جهان شناسی و خداشناسی اوست که جز در حقیقتِ مطلق و در بی نهایت معنی پیدا نمی کنند:

 • بی نهایت حضرتست این بارگاه صدر را بگذار صدرِ تُست راه
 • (مثنوی، دفتر سوم، بیت 1961)

  پیام مولوی در حرکت و جنبش مداوم انتقال می یابد. این پیام در انقطاع و سلب و انفصال منتقل می شود نه در اتصال و ایجاب و پیوند و انتظام. مثنوی را باید دیگرگونه خواند و دیگرگونه فهمید.

  ساخت شکنی در مفهوم دعا

  پدیده ها، در نظام تقابل های دوگانه، معانی ثابت و معیّن دارند. در چنین نظامی، اثبات و اعتبار یک قطب در نفی و بی اعتباری قطب دیگر است. در ساختار و باورهای ایدئولوژیک، مفاهیم بر پایه نظام دو قطبی و در تقابل صدق و کذب، خوب و بد ، تقدیر و تدبیر، طاعت و معصیت، خیر و شر، رضایت و شکایت شکل می یرند. در این نظام، نقش، محصول، نتیجه و معنای پدیده ها دچار افسردگی و انجماد می شود. مولوی، علاوه بر فرو پاشیدن شالودة مأنوس و معتاد ذهن خواننده، در آشنایی زدایی دیگری، نظام تقابل های دوتایی را در هم می ریزد. در نگرة او، خوب و بد، خیر و شر، نفع و ضرر اموری نسبی اند. هیچ پدیده و رویدادی فی نفسه شوم و نامبارک و یا خجسته و مبارک نیست. همه حوادث در بستر و جایگاه وقوع تعریف می شوند. خیر و شرِّ مطلقی در کار نیست:

  در نظر مألوف و معتاد، بلا عذاب است و عطا رحمت. امّا در نظر مولوی، بلا عینِ عطا و نقمت عین نعمت است و بر عکس. در این نگرش، هر معصیتی که موجب بیداری و تقرّب به حق، هر سقوطی که سکوی پرتابی به عروج، و هر خطایی که مقدمه خیزشی به سمت دوست باشد از عبادات و حسناتی که حجاب ساز و عُجب و غرور آفرین باشند ارجمند تر است.

  تحقیقهای مشابه
  اندیشه دعا در آثار مولوی
  29 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007