موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی

عنوان سفارش :
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
تعداد صفحه :
66
قیمت :
30000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی حسابداری تامین اجتماعی

فصل اول شرح دفاتر و فرمهاي مورد لزوم

 • دفتر روزنامه حسابهاي عمومي
 • دفتر كل
 • دفتر معين
 • دفتر اعتبارات
 • دفتر اثاثيه و اموال
 • دفتر صندوق
 • فرمهاي مورد نياز در واحدها
 • سند حسابداري
 • موازنه حساب
 • دستور پرداخت
 • دستور پرداخت نقدي
 • دستور پرداخت چك
 • برگه دريافت وديعه
 • برگه رسيد انبار
 • حواله انبار
 • صورت آمار داروي مصرفي روزانه
 • فرم آمار مصرفي ماهيانه
 • فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله
 • فصل دوم طبقه‌بندي حسابها

 • گروه ذخائر
 • گروه اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات
 • گروه اشخاص
 • گروه وجوه
 • گروه درآمدها
 • گروه روابط
 • گروه حسابهاي انتظاري
 • فصل سوم تشريح حسابها

 • گروه ذخائر 1- ذخائر قانوني
 • 2- ذخائر استهلاك
 • گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات
 • 1- اموال غيرمنقول
 • 2- اموال منقول
 • 3- حساب انبار و موجوديها جنسي
 • عمليات حسابداري انبار مواد مصرفي و خوراك و انبار داروئي
 • اجناس ارسالي از بيمارستانها به درمانگاههاي تابعه
 • خروج اجناس از انبار براي مصارف داخلي
 • اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني
 • اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به بيمارستانها
 • اجناس و كالاهاي اهدائي
 • ضايعات
 • حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي
 • حساب امتيازات
 • گروه اشخاص
 • حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)
 • گروه وجوه
 • صندوق
 • تنخواه گردان
 • قبوض درماني
 • بانكها
 • گروه درآمدها
 • درآمد حاصله از ارائه خدامات درماني به غير بيمه‌شدگان
 • درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
 • درآمد حاصل از كمك و هدايا
 • ساير درآمدها
 • درآمدهاي تحصيل نشده
 • گروه هزينه‌‌ها
 • بخش اول :هزينه‌هاي درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري
 • بخش دوم : هزينه‌هاي درماني مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد
 • بخش سوم: هزينه‌ درمان غيرمستقيم طرف قرارداد
 • بخش چهارم : هزينه‌هاي درمان اورژانس
 • گروه روابط
 • 1- تراز افتتاحيه
 • 2- حساب رابط
 • 3- حساب درآمد و هزينه نهايي درمان
 • حساب تراز اختتاميه
 • گروه حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي
 • بخش چهارم تلفيق حسابها
 • شرح دفاتر و فرمهاي مورد نیاز

  1- براي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر كل، دفتر معين، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنين استفاده فرمهاي مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداري، دستور پرداخت، و غيره ... ضروري بوده و ذيلاً تشريح مي‌گردد.

  1-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي :

  از آنجائيكه روش مالي سازمان بصورت ماشيني بوده و در نظر است كلاً عمليات مالي سازمان در رابطه با درمان نيز بصورت ماشيني باشد لذا دفتر روزنامه مبتني بر استفاده از ماشين تهيه گرديده و لازم است واحدهاي درماني از اين دفاتر كه نمونه آن ضميمه اين دستورالعمل مي‌باشد استفاده نمايند. بديهي است از ستونهايي كه در روش دستي مورد نياز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهاي عمومي شامل 11 ستون و بشرح زير مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مكلفند كليه عمليات مالي را منحصراً از روي سند حسابداري كه بعداً توضيح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهاي عمومي ثبت نمايند.

  ستون 1- تاريخ روز، ماه، سال در اين ستون ثبت خواهد شد.
  ستون 2- اين ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود كه از ابتداي هر سال از شماره يك شروع به بطور مسلسل تا پايان همان سال ادامه مي يابد ضمناً به هر سند فقط يك شماره اختصاص داده خواهد شد.
  ستون 3- در اين ستون شماره شناسائي حساب ساير اشخاص ثبت خواهد شد كه مختص روش مكانيزه است.
  ستون 4- در اين ستون شرح عمليات عيناً ز سند حسابداري به دفتر منتقل خواهد شد.
  ستون 5- شماره صفحه دفتر كل در اين ستون قيد خواهد شد.
  ستون 6- اين ستون براي درج شماره حساب است كه واحدهاي درماني از اين ستون استفاده نخواهند كرد.
  ستون 7- در اين ستون مبلغ جزء بدهكار (معين حساب) ثبت خواهد شد.
  ستون 8- در اين ستن جمع مبالغ جزء بدهكار در مقابل سرفصل كل حساب و براي انتقال به دفتر كل ثبت خواهد شد.
  ستون 9- اين ستون براي درج شماره حساب بوده كه مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.
  ستون 10- در اين ستون مبلغ جزء بستانكار ثبت خواهد شد.
  ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانكار در مقابل سرفصل كل حساب و براي انتقال به دفتر كل ثبت خواهد شد.

  تبصره يك – جمع ستونهاي 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و اين عمليات تا پايان ماه ادامه خواهد داشت و درپايان هر ماه جمع عمليات ماه قبل نيز در ستون مربوط ثبت مي‌گردد تا جمع كل لغابت ماه مورد عمل بدست آيد. توجه خواهند داشت كه جمع ستونهاي 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود. تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهاي عمومي هر ماه واحد كه به امضاء مسئولين مربوط رسيده است حداكثر تا پنجم ماه بعد به انضمام ساير مدارك قيد شده در اين دستور العمل به اداره كل امور مالي ارسال خواهد شد.

  2-1- دفتر كل

  اين دفتر داراي 7 ستون بشرح زير مي باشد كه براي ثبت عمليات مالي واحدهاي درماني از روي ستونهاي 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهاي عمومي با توجه به سرفصل كل حسابهاي مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
  ستون 1- در اين ستون تاريخ روز، ماه ، سال درج مي‌گردد.
  ستون 2- در اين ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت مي‌گردد.
  ستون 3- در اين ستون شرح مختصري با توجه به سرفصل كل حساب ثبت خواهد شد.
  ستون 4- اقلام بدهكار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
  ستون 5- اقلام بستانكار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
  ستون 6- در اين ستون كلمه بدهكار (بد) و يا بستانكار (بس) با توجه به مانده نوشته مي شود.
  ستون 7- تفاوت ستون بدهكار با ستون بستانكار ثبت خواهد شد.

  3-1- دفتر معين

  اين دفتر مانند دفتر كل داراي 7 ستون به شرح ذيل مي‌باشد كه براي ثبت عمليات مالي واحد درماني از روي ستونهاي 5و 8 سند حسابداري با توجه به سرفصل جزء حسابهاي مندرج در اين دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

  تحقیقهای مشابه
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 30000 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
  35 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 6000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  پروژه امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی شرکت
  83 صفحه - 48000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007