موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا

عنوان سفارش :
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
تعداد صفحه :
36
قیمت :
21000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی ماهيت مفاهيم نظري حسابداري مالي آموزش پرورش

فصل اول

 • مقدمه 1
 • بيان موضوع 2
 • اهداف گزارش گري مالي 2
 • قلمرو مكاني 3
 • برنامه زمان بندي اجرا 5
 • نمودار گانت 4
 • فصل دوم

 • تاريخچه آموزش پرورش در ايران 6
 • انواع مدارس و مراكز آموزشي 6
 • تاريخچه سازمان مدارس به سبك جديد 7
 • برخي از وظايف وزارت آموزش و پرورش 7
 • چارت سازماني 8
 • اهداف كوتاه مدت و بلند مدت آموزش و پرورش 9
 • ماهيت حسابداري 12
 • خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري 12
 • استفاده كنندگان اطلاعات مالي 15
 • هدف گزارش گري مالي 16
 • محدوديت هاي گزارش گري مالي 16
 • چار چوب مفهومي (نظري ) 17
 • چار چوب مفهومي در سه سطح كلي 18
 • كيفيت استانه اي 21
 • ويژگي هاي كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات 23
 • محدوديت هاي حاكم بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات 24
 • عناصر اصلي صورت هاي مالي 25
 • مفروضات حسابداري 28
 • فصل سوم

 • نتيجه گيري 31
 • فهرست منايع و ماخذ
 • پيوست ها
 • مقدمه

  همگی شما با هدف حسابداری آشنایی دارید. همانطوری که می دانید هدف حسابداری عبارت است از ارائه ی اطلاعات مناسب به استفاده کنندگان و کمک به آنها در تصمیم گیری. اتخاذ هر تصمیمی نیازمند این است که ابتدا اطلاعات کافی در حوزه ی موردنظر کسب گردد و آنگاه با تجزیه و تحلیل حالات اقتصادی اقدام به تصمیم گیری گردد. بر اساس همین نگرش است که حرفه¬ ی حسابداری از یک سیستم که تنها مسئول جمع آوری، ثبت، طبقه¬بندی و گزارش وقایع رخ داده می باشد، تغییر موضوع داد و امروزه از آن به عنوان یک سیستم اطلاعات یاد میکنند.

  اطلاعات این سیستم زمانی مفید و اثرگذار خواهد بود که با شیوه ی قاعده مندی تهیه شده باشند. در این راستا استانداردهای حسابداری توسط مراجع ذی صلاح در نقاط مختلف جهان تدوین گردیده اند و شیوه ی عمل حسابداران را مشخص ساخته اند. از آنجا که استانداردهای حسابداری اشاره شده موضوعات متنوعی را در بر می-گیرند، بنابراین باید از پشتوانه ی نظری کافی برخوردار باشند. به عبارت دیگر پیش از تدوین استانداردهای حسابداری، می بایست چارچوب مشخصی از اهداف بنیادین تدوین گشته و سپس استانداردها در حدود چارچوب مزبور و با در نظر گرفتن حدود و اهداف تعریف شده ی آن تدوین گردند. این چارچوب، اصطلاحاً «چارچوب نظری» نام دارد.منبع (سرخاني،ص 2 ، 1388)

  بيان موضوع

  همانطور كه مي دانيد هدف حسابداري عبارتنداز ارائه اطلاعات مناسب به استفاده كنندگان و كمك به آنها در تصميم گيري . اطلاعات اين سيستم زماني مفيد و اثر گذار خواهد بود كه با شيوه قاعده مندي تهيه شده باشد . پيش از تدوين استاندارد هاي حسابداري مي بايست چار چوب مشخصي از اهداف بنيادين تدوين گشته و سپس استاندارد ها در حدود چار چوب مذبور با در نظر گرفتن حدود اهداف تعريف شده ي آن تدوين گردند اين چار چوب اصطلاحاٌ «چارچوب نظري حسابداري مالي » نام دارد .

  اهداف گزارشگری مالی

  هدف صورت های مالی عبارت است از ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی اطلاعات مالی مربوط به (الف) تصمیمات سرمایه گذاری (توسط سرمایه گذاران)، (ب) تصمیمات اعتباری (توسط اعتباردهندگان) و (ج) سایر تصمیمات عمومی را گزارش می کند. برای تحقق این اهداف مجموعه صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان های نقدی (به عنوان صورت های مالی اساسی) و یادداشت های توضیحی ارائه می شود. وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه ارائه می شود. منبع (سر خاني ،ص6 ،1388)

  عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زبان جامع ارائه می شود.

  انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان زمان جریان های نقدی آن می باشد، به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت های مالی اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است، منعکس می کند.

  اطلاعات در مورد جریان های نقدی در صورت جریان وجوه نقد ارائه می شود. این اطلاعات از جنبه ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس منابع اصلی جریان های ورودی و خصوصی وجه نقد به نمایش میگذارد.

  گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که در حال حاضر برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه و سایر استفاده کنندگان در ارزیابی مقادیر، زمانبندی و قطعیت دریافت های نقدی آتی فعالیت های واحد تجاری مفید باشد. پیش بینی دریافت های نقدی تحت تأثیر توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد کافی برای ایفای تعهدات آن در سررسید و سایر نیازهای عملیاتی نقدی، برای سرمایه گذاری مجدد در عملیات، و پرداخت سود نقدی، و نیز شاید تحت تأثیر میزان درک سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درباره آن توانایی، که تحت تأثیر قیمت های بازار اوراق بهادار واحد تجاری قرار گیرد. بنابراین، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در ارزیابی مقدار، زمانبندی و قطعیت خالص جریان های ورودی نقدی کمک کند.

  گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعاهای نسبت به این منابع (تعهدات واحد تجاری مبنی بر انتقال منابع به سایر اشخاص)، و اثرات معاملات، رویدادها و شرایطی را فراهم سازد که منابع و ادعاهای نسبت به این منابع را تغییر می دهد. اهداف گزارشگری مالی در نمودار ذیل به طور خلاصه منعکس شده است. (همان منبع)

  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 21000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 30000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی - کارورزی در آموزش و پرورش
  80 صفحه - 36000 تومان
  اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش
  3 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
  9 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت پخش کرد آفرید آشنایی و اموزش نرم ا فزار هلو
  180 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  تاریخچه آموزش و پرورش در هند
  61 صفحه - 18000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 4500 تومان
  بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
  11 صفحه - 4500 تومان
  گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
  29 صفحه - 10500 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 6000 تومان
  نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
  46 صفحه - 15000 تومان
  روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
  29 صفحه - 10500 تومان
  آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
  13 صفحه - 6000 تومان
  ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
  22 صفحه - 9000 تومان
  سازمان آموزش و پرورش - چارت
  19 صفحه - 7500 تومان
  مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
  10 صفحه - 6000 تومان
  نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
  13 صفحه - 6000 تومان
  کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
  16 صفحه - 9000 تومان
  وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
  7 صفحه - 4500 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  17 صفحه - 9000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 9000 تومان
  متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
  4 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
  3 صفحه - 9000 تومان
  ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
  4 صفحه - 4500 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 12000 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
  140 صفحه - 36000 تومان
  سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
  16 صفحه - 10500 تومان
  ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
  22 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
  36 صفحه - 15000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  18 صفحه - 6000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
  13 صفحه - 6000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
  بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش شهرداری صومعه سرا در جهانگردی
  97 صفحه - 48000 تومان
  کاراموزی اداره پست صومعه سرا مدیریت صنفی
  30 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007