موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1

عنوان سفارش :
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
تعداد صفحه :
140
قیمت :
36000 تومان

فهرست مطالب کارورزی آموزش و پرورش ناحیه رشت

فصل اول کلیات

مقدمه 2 تاريخچه 3 سازمان آموزش و پرورش 6 اصول عمده يك سازمان 7 تشكيلات سازمان هاي آموزش و پرورش 11 ساختار آموزش و پرورش 16 ضرورت تدوين سند ملي و آموزش و پرورش 17 تدوين سند ملي آموزش و پرورش چشم انداز (20ساله) 18 مديريت و برنامه ريزي استراتژيك 19 مراحل فرايند مديريت استراتژيك 20 سطوح برنامه ريزي استراتژيك 21 مزاياي مديريت استراتژيك 25 نيازها و مطالبات اجتماعي تعليم و تربيت در هزاره سوم 27 مهارت هاي اساي تعليم و تربيت در هزاره سوم 28 اصول مديريت و آموزه هاي ديني در زمينه تدوين سند توسعه آموزش و پرورش 30 بررسي روند تحولات نظام آموزش قبل و بعد از انقلاب 30 چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 20 سال آينده 32 ويژگي هاي سند چشم انداز 33 رهيافت ارتقاي كيفيت معلمان در قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي اقتصادي 33 ويژگي ارتقاي حرفه اي معلم 35 الگوهاي ارتقاي حرفه اي معلم 35 سياست هاي مربوط به توسعه آموزش و پرورش 36 هدف هاي آموزش و پرورش 37 راهبردهاي توسعه آموزش و پرورش در آينده 41 اهم مأموريت هاي آموزش و پرورش 45 روند تأثيرات جهاني شدن بر آموزش و پرورش 46 فعاليت هاي آموزش و پرورش استان گيلان 48 سهم اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه عمومي 51 سهم هزينه هاي پرسنلي در كل هزينه هاي آموزش و پرورش 51 استانداردهاي جهانی طول تحصيل و مقايسه آن با ايران 53 اهميت مديريت مدرسه محوري در نظام يادگيري كشور 55 نقش معلم در افزايش يادگيري در نظام تعليم و تربيت 56 معلم به مثابه سازندگي دانايي در نظام يادگيري كشور 57 چارت آموزش و پرورش 59

فصل دوم :بخش حسابداری آموزش و پرورش استان گیلان ناحیه یک رشت

سیستم حقوق و دستمزد در ادراه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت 61 ««آشنايي با بخش حسابداري اداره آموزش و پرورش ناحيه يك رشت»» 61 اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند 68 وظیفه دایره کارگزینی چیست 68 حقوق یا مزد مبنا چیست 68 حسابداری حقوق و دستمزد 69 حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد 69 حقوق پایهBase rate 69 اضافه کاری over time 69 نوبت کاری 70 پاداش 70 دستمزد تعطیلات رسمی 72 روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی 72 طراحي نظام حقوق و دستمزد كاركنان 73 ويژگيهاي سيستم حقوق و دستمزد 73 مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد 74 روشهاي ارزشيابي شغل: 74 مرخصی استحقاقی: 78 فوق العاده مأموریت : 78 طرح های تشویقی دستمزد: 79 اوقات تلف شده: 79 ««نمونه اي از فعاليت هاي انجام شده توسط بخش حسابداري ادارۀ آموزش و پرورش ناحيه يك رشت»» 80 فعاليت هاي انجام گرفته كارورز در مدت كارورزي 81

فصل سوم

اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش ناحیه یک رشت 85 ارائه ي پيشنهاد: 87 نتيجه گیری 88 منابع: 91 پیوست 92 فرم مخصوص ثبت مشخصات سایر اموال غیر مصرفی 135 فرم مخصوص ثبت مشخصات اموال در حکم مصرفی 136 فرم مخصوص اموال غیر مصرفی در حکم مصرفی موجود در اطاق/محل ....... واحد آموزشی....... 137 فرم اموال غیر قابل استفاده به انبار 138 فرم تعمیرات اموال 139 فرم انتقال اموال از واحدی به واحد دیگر 140 گواهی مخصوص وام گیرنده و ضمانت کننده 141 نمونه ای از فعالیت انجام شده بخش حسابداری برای دبستان شهید مسعود قلیزاده 144

مقدمه

در هر كشوري نظام آموزش و پرورش يكي از نظام هاي مهم اجتماعي است. رسالت اين نظام علاوه بر انتقال ميراث فرهنگي و تجارت بشري به نسل جديد، ايجاد تغييرات مطلوب در شناخت هاي،‌نگرش ها، و در نهايت رفتار كودكان و نوجوانان و جوانان هزينه مي شود. در واقع نظام آموزش و پرورش نظامي است كه الگوي كلي نهادها، مؤسسات و سازمان هاي رسمي جامعه است. و وظايف انتقال فرهنگ و شكوفا سازي آن، پرورش فرد و تربيت نيروهاي انساني ماهر و متخصص را بر عهده دارد. امروزه آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي يكي از سازمان هاي پيچيده و بزرگ اجتماعي در هر كشوري محسوب مي شود و با رشد و توسعۀ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پيوندي نا گسستني دارد و بتدريج از يك حالت ساده ابتدايي به يك حالت پيچيده در آمده است.

امروزه به دليل گسترش علوم و تجارب بشري و توسعه فن آوري و پيشرفت هاي صنعتي گرايش به سازمان هاي آموزش و پرورش امري فراگير و جهاني شده است. به حدي كه يكي از شاخص هاي مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي مي دانند كه نظام آموزش و پرورش به عهده گرفته است. از آنجائيكه سازمان آموزش و پرورش ناحيه يك رشن زير نظر آموزش و پرورش گيلان فعاليت مي كند و دستورالعمل هاي خود را از آموزش و پرورش استان دريافت مي كند. در اين فصل اهداف كلي و مديريت و راهبردها و چشم اندازها مطالبي گردآوري شده است.

تاريخچه آموزش و پرورش در ايران

الف-قبل از اسلام:

تأسيسات آموزش و پرورش در دوره قبل از هخامنشي يعني دوران مادها، دلايل مستندي در دست نيست و به قراين آتشگاه و اماكني در جوار آن به تعليم و تربيت اختصاص داشته است. لذا مطالعه تاريخي را از دوره هخامنشي آغاز مي كنيم.به سال پانصدو پنجاه قبل از ميلاد مسيح ،‌كوروش با تسخير فرمانروايي قوم اد،‌فرمانروايي هخامنشي را بنيان نهاد. از آن تاريخ در وضع حكومت و مملكت داري ايران زمين تغييراتي به وقوع پيوست و سازمانهايي به وجود آمدند.سازمان آموزش و پرورش و تشكيلات آن بنا به نوشته مورخين در دوران حكومت هخامنشيان به سه نوع تقسيم شده است:

نخستين سازمان آموزشي خانواده بوده است. والدين هر طفل مسئوليت داشتند كه فرزندان خود را بر اساس موازين ديني زرتشت تربيت كنند. پس از خانواده، آتشكده و آتشگاه ها ،‌مسئوليت تربيتي كودك را به عهده مي گرفتند. اين محافل كه به دست پيشوايان مذهبي اداره مي شوند به تعليمات كودك جهت تحكيم بنيان عقايد مذهبي مي پرداختند، اين نوع سازمان هاي آموزشي به همگان اختصاص داشت. نوع سوم آموزشگاه هاي درباري بودند. اين آموزشگاه ها كه در قلب كاخ ها قرار داشتند مختص شاهزادگان و فرزندان حاكمان بودند. هدف عمده تربيت در اين آموزشگاه ها كاملاً از سازمان هاي تربيتي مجزا بوده است. در دوره هخامنشي، سازمان ها و تشكيلات آموزشي بر تربيت كارشناسان و متخصصين علوم و فنون نپرداخته اند. در دوره ساسانيان سازمان هاي آموزشي گسترش پيدا كرد. ساسانيان علوم و فنون دنياي متمدن چون هند، و يونان را به قلمرو خود راه دادند. و اين امر باعث شد دانشگاه عظيمي چون گندي شاپور در قرن سوم ميلادي در زمان اردشير بابكان تأسيس شود. دانشگاه گندي شاپور كه چند قرن قبل از اسلام تأسيس شد و صد سال قبل از اسلام بزرگترين مركز علمي بود و تا قرن سوم هجري داير بود.ملاحظه مي شود كه در دوران قبل از اسلم امر تعليم و تربيت مختص طبقه مرفه اجتماعي بوده است. از اين رو سازمان و تشكيلات گسترده اي كه مديريت و سيستم واحدي در آموزش و پرورش بوجود آورد، موجود نبوده است.

بعد از اسلام

مطالعه تاريخ آموزش و پرورش و سوابق تعليم و تربيت آدمي نشان مي دهد كه به علت ناچيز بودن مجموعۀ ميراث اجتماعي و ساده بودن ارتباطات انساني،‌ آموزش و پرورش به وسيله خانواده ها و بيشتر به طور غير عمدي انجام مي گرفته است. در گذشته دور خانه مهمترين مكان براي آموزش فرزندان امرا و اشراف و توانگران بوده است.در دره اسلامي اولين مركزي كه براي تعليم و تربيت مسلمانان مورد استفاده جدي و همه جانبه قرار گرفت، مسجد بود. مسجد محل پرستش خداي يكتا ،‌اداي فرايض و مركز اجتماعات مسلمانان است كه به وسيله آن ترويج دين اسلام و تعليم مباني آن و تزكيه و تهذيب نفس مسلمانان انجام مي گرفت. در بعضي از مساجد، مكتب نيز براي آموزش و پرورش خردسالان داير شد. مكتب پايگاهي براي سواد آموزي به شمار مي رفته. اين آموزش با ويژگي هاي روستاهاي ايران سازگار بوده و فلسفه ان ايجاد باسواد كردن مردم بوده است. در سال 1302 وزارت معارف تصميم به اصلاح مكتب خانه ها گرفت و به موجب آئين نامه مصوب 1303 شوراي عالي معارف، تأسيس مكتبخانه ها، كنار مدارس ابتدايي به سبك جديد منوط به اجازه وزارت داير شد. باافزايش مدارس به تدريج مكتبخانه ها كاهش يافت. بعد از تأسيس وزارت علوم در 1272 هـ.ق فكر تأسيس گسترش مدارس ابتدايي به سبك جديد قوت گرفت و پس از مشروطيت تحصيلكرده هاي خارج،‌دولت و ميسيونر هاي مسيحي تعدادي مدرسه جديد تأسيس كردند. در سال 1280 تقريباً هفده مدرسه ابتدايي در تهران و شهرستان ها وجود داشت و با تصويب قانون اساسي معارف در سال 1290 دولت رسماً عهده دار امر آموزش و پرورش شد. آموزش و پرورش به سبك جديد در ايران يا تأسيس مدرسه دارالفنون در سال 1268 هجري شد. اين مدرسه به سبك اروپايي اداره مي شد و شامل دوره هاي متوسطه و عالي بود و دولت مستقيماً نظارت بر مدارس را به عهده گرفت.

بعد از انقلاب اسلامي 1357

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سازمان آموزش و پرورش تغييراتي به وقوع پيوست. طبق اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 آبان 1358 دولت موظف گرديد وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. حال تعليم و تربيت از آمادگي تا پايان تحصيلات متوسطه زير نظر وزارت آموزش و پرورش اداره مي شد و پس از تعليمات متوسطه عهده دار آن وزارت فرهنگ و آموزش عالي است.با توجه بر تاريخچه آموزش و پرورش در ايران روشن مي گردد كه تا انقلاب مشروطيت سازمان مدوني با هدف مشخصي وجود ندارد از اين رو تعليم و تربيت رسمي جزء شئون اجتماعي كم اهميت تلقي مي شود.پس از تدوين قانون اساسي معارف در سال 1290 شمسي تحولات چشمگيري در رابطه با تغييرات و دگرگوني هاي جامعه بوجود نيامد پس از انقلاب اسلامي 1357 برنامه هاي تربيتي در دست تهيه و تدوين قرار گرفت.آموزش و پرورش ناحيه يك رشت در سال 1353 تأسيس شده و هدف آن رسيدگي به امور مدارس مي باشد. اين نظام زير نظر آموزش و پرورش استان گيلان فعاليت مي كند و به تبعيت از وزارت آموزش و پرورش كل ايران اهداف اعتقادي، اخلاقي، زيستي،‌اقتصادي و فرهنگي و هنري را پيش روي خود قرار داده است. فعاليت هاي اين سازمان ذاتا و في نفسه ارزشمند مي باشد و در جهت برنامه ريزي و سازماندهي و هدايت و نظارت بر فعاليت هاي مدارس زير نظر اين منطقه تلاش مي نمايد و سعي در بهبود رشد شخصيت كودك و نوجوان و جوانان و بروز استدادهاي آن تلاش گسترده مي نمايد.ثمر بخشي اين نظام از يك سو تبديل كردن استعدادهاي مستعد به انسان هاي سالم، بالنده، متعادل و رشد يافته و از سوي ديگر تأمين كننده نيازهاي نيروي انساني جامعه در بخش هاي متفاوت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است.

در نظام آموزش و پرورش ناحيه يك نزديك به سه هزارو چهارصدو چهل و نه (3449) مدير، معاون، مشاور، مراقب بهداشت و سلامت، مربي، خدمات و ساير كاركنان و كارمندان مشغول به ارائه خدمت در اين ناحيه مي باشند و داراي 375 آموزشگاه و 2248 كلاس و نزديك به 57015 دانش آموز در مقاطع تحصيلي ابتدايي راهنمايي و متوسطه مي باشد كه 255/16 نفر آن در مقاطع تحصيلي متوسطه و پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل مي باشند.شيوه كار كردن و مؤثر بودن در مراكز آموزشي اين ناحيه مستلزم شناخت هدفها، اصول آموزش و پرورش، ويژگي هاي دانش آموزان معلمان و برنامه هاي درسي،‌روش هاي آموزش و پرورش و سياستهاي حاكم بر هر يك از دوره هاي تحصيلي و آشنايي مديران با شيوه هاي نوين مديريت است.

سازمان آموزش و پرورش:

در اثر گسترش تمدن و توسعه اجتماعات،‌زندگي جمعي موجب شد كه انسان ها جهت رفع نيازهاي خود دست به دست هم دهند و با همياري يكديگر در مسير رسيدن به خواسته هاي مشترك كوشش نمايند. گردهمايي انسانها موجب گرديد كه به اهتمام متعارف حداكثر رضايت شخص به وجود آيد. در نتيجه فعاليت گروهي شكل گيرد و موجب پيدايش سازمان ها شود.پس سازمان زائيده فعاليت گروهي است كه افراد گروه براي رسيدن به يك هدف معين و مشترك دور هم جمع مي شوند . اين فعاليت انساني با بكار گيري تأسيسات و تجهيزات مادي كامل مي شود. هر سازمان از اجزايي تشكيل شده است كه واحدهاي سازماني ناميده مي شود . مجموعه واحدهاي سازماني هم رديف هاي سازمان ناميده مي شود. همه رديف هاي سازماني با روابط خاص بين خود، كه از اختيارات مديريت كل سازمان نشأت مي گيرد، در ارتباط با وظايف،‌اختيارات قانوني و سيستم راهبردي ،‌تركيب سازماني را به وجود مي آورند. چون تعداد شاغل در واحدهاي بالاي سازمان كمتر از واحدهاي پايين سازمان است. لذا تركيب سازمان به صورت هرم نشان داده مي شود. در گذشته يك سازمان به منزله نظام شكل يافته اي تصور مي شد كه به فعاليتي اشتغال داشت. اين فعاليت بيشتر جنبه مادي داشت. لذا هدف عمده مديريت سازمانها افزايش توليد بود. بنابراي سازمان هايي كه داراي توليد آني و ملموس بودند،‌بيشتر ورد توجه قرار داشتند. از آنجايي كه امروزه سازمان هاي تربيتي تغذيه دهنده ساير سازمانها هستند، لذا در جوامع پيشرفته مؤسسات تربيتي از اهميت خاصي برخوردارند.در هر سازماني دو نظام خاص حكم فرمايي مي كند.

الف:نظام تحرك: كه سعي دارد تا رقابتهايي بين واحدها به وجود آورد . و در رابطه با اين هدف امكانات لازم راتأمين كند.
ب: نظام ارتباطي بين گروهها و مديريت: كه ضمن دريافت اخبار مربوزه به امور جاري از نظر محيط و هدف به قضاوت مي پردازد.
باتوجه به نظام هاي حاكم در يك سازمان،‌عمل مديريت در هر سازماني بايد از يك انگيزه متعادل كننده و يا انگيزه هماهنگ كننده پيروي كنند. هدف كلي يك سازمان را مي توان به دو بخش تقسيم نمود:
اول هدف توليدي:‌در اين بخش از هدف توليد مايحتاج زندگي مد نظر است كه داشتن بازده اقتصادي را براي سازمان و جامعه به همراه دارد. اين توليد ممكن به صورت كالا باشد و مربوط به نيازي از احتياجات نيروي انساني جامعه باشد مثلاً سازماني ممكن است وسايل زندگي را بسازد و يا نيروي انساني را تربيت كند. دوم هدف اجتماعي: در اين بخش از هدف خواسته هاي معنوي و مادي افراد تشكيل دهنده سازمان مورد نظر است بدين معني كه سازمان موظف است جهت بهبود چرخش خود افراد وابسته به خود را از شرايط مادي و معنوي برخوردار سازد . قسمت مادي هدف اجتماعي مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با مخارج زندگي به اعضاء است كه وسيله جهت استحكام پايه هاي زندگي آنها مي شود. در هدف اجتماعي جنبه معنوي كم اهميت تر از جنبه مادي نيست. در اين قسمت به فرد كمك مي شود تا به ارزش وجودي و مسئوليت خود پي ببرد.نظر به اينكه نظام اجتماعي حاكم بر جامعه، تمدن و فرهنگ،‌در نحوه هدايت سازمان ها تأثير مي گذارند. بدين جهت در جوامع ،‌از نقطه نظر سياسي و اجتماعي تفاوت هايي بين سازمان ها موجود است.

تحقیقهای مشابه
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
140 صفحه - 36000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
کارآموزی - کارورزی در آموزش و پرورش
80 صفحه - 36000 تومان
اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش
3 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
9 صفحه - 7500 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش در هند
61 صفحه - 18000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 4500 تومان
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
11 صفحه - 4500 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 10500 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 6000 تومان
نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
46 صفحه - 15000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 10500 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 9000 تومان
سازمان آموزش و پرورش - چارت
19 صفحه - 7500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 6000 تومان
نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
13 صفحه - 6000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 9000 تومان
وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
7 صفحه - 4500 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 9000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 9000 تومان
متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
4 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
3 صفحه - 9000 تومان
ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
4 صفحه - 4500 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 12000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 21000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 10500 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
22 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
36 صفحه - 15000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
13 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
25 صفحه - 10500 تومان
بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007