یکشنبه 4 تیر 1396
بازدید امروز : 986 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
تعداد صفحه :
59
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب حسابداری شرکت پیمانکاری روشاک پایا

قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

کارفرما: 1
پیمانکار: 1
قرارداد: 2

انواع قراردادهاى پیمانکاری

قرارداد مقطوع : 2
قرارداد امانى : 3

قرارداد براساس مواد و دستمزد

پیمان 4
دستگاه نظارت 4
ناظر مقیم 4
رئیس کارگاه 4
مبلغ اولیه و مبلغ کل پیمان 4
کارهای فرعی 5
نقشه ها و مشخصات فنی 5
کارگاه- محل کار- پای کار 5
مصوبات 5
ماه و سال و تاریخ ها 6
اوزان و مقادیر 6
مفرد و جمع 6
عناوین 6
مکرر- شاخص 6

ویژگی هاى صنعت پیمانکارى

مرحله1- مطالعات مقدماتى طرح 9
مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار 11
مرحله3-انعقاد قرارداد با پیمانکار 13
مرحله4- شروع عملیات اجرایی 16
مرحله5- خاتمه کار 19
حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى 22
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری 24
انتخاب روش 27
ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش بینی 27
دعاوی و تغییرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری 29
تاییدات و تعهدات پیمانکار 29
تاییدات پیمانکار 29
مهارت کارکنان- کارگران و احتیاجات انها- پرداخت دستمزدها- برکناری کارکنان 30
حسن اجرای کارها- برنامه و گزارش ها – مدیر کارگاه – ازمایش ها 34
پیاده کردن نقشه ها- حفظ تاسیسات و نقاط - محدود نمودن عملیات در اراضی تحویل شده 37
محل و شرایط تهیه مصالح و تدارکات 38
حفاظت کارگاه و شخص ثالث- بیمه 40
مداخله کارفرما 41
قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها 41
انتقال به غیر و پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء 42
محل قانونی 43
تعهدات و اختیارات کارفرما 43
تحویل کارگاه 43
تغییر مقادیر کار 45
کارهای جدید 45
تغییرات مدت پیمان 47
بازرسی عملیات پیمانکار 48
حدود اختیارات مهندس مقیم 48
امور مالی – تحویل موضوع پیمان 49
ضمانت نامه انجام تعهدات 49
کسور وجه الضمان و استرداد ان 50
پیش پرداخت 51
تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه 52
پرداخت های ارزی 55
تحویل موقت 56
صورت وضعیت قطعی 59
تحویل قطعی 61
هزینه نگاهداری در دوره تضمین 62
حوادث قهری– فسخ– ختم 62
حوادث قهری و غیر مترقبه 62
ممنوعیت قانونی پیمانکار 63
هدیه 63
موارد فسخ پیمان 64
خاتمه دادن پیمان و تعیین و تکلیف ان 65
منابع: 68

در طول دوره کارآموزی در شرکت روشاک پایا در زمینه فعالیتهای حسابداری پیمانکاری اطلاعاتی کسب نمودم که در ادامه آنها را آورده ام.
قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی ، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی ، هواپیماسازی،ساختن فیلم های سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار می کنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری درهرنوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

کارفرما:

شخص حـقیقی یا حقـوقی است که اجرای عـملیات معینی رابه پیمانکار واگذار می کند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد.
جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده می گیرد.پیمانکارمعمولا به منظورتسهـیل دراجرای قسمت یا قسمت هایی خاص از عـملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقـد می کند .در مـواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عـملیات طرحهای بزرگ نیاز به هـمکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از اجرای عـملیات موضوع پیمان، گـروه شرکـتهای پیمانکاری از هـمکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

قرارداد:

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما وپیمانکار است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می شود. موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.

انواع قراردادهاى پیمانکاری

قـراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صـریح قـانون نباشـد می تواند به اشکال مـخـتـلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

قرارداد مقطوع :

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم می شود:
الف- پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد(مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا درطرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی می شود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل شود.

قرارداد امانى :

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معـینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافـت می کند. مانند قـراردادهای خدمات مدیریت تهـیه طرح وخدمات مشاورهای ، تهـیه طرح یا خدمات مدیریت کـنـترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

قرارداد براساس مواد و دستمزد:

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت دستمزد مستـقیم با نرخ ساعـتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قـرارداد انجام داده است، مـوضوع عـمـلیات پیمان را انجام دهـد. پیمانکار نرخ ساعـتی دستمزد را براساس بازیافـت دستمـزد وهزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین می کند.

در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:
1- شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین
قرارداد تغییرکند.
2- طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.
اصلاحات و کلمات مندرج در اسناد و مدارک موضوع ماده2پیمان به شرح زیر تعریف می شود:

پیمان

مـراد ازپیمان مـجموعه اسـناد و مـدارکی اسـت کـه در ماده2 پیـمان تحـت عـنوان «اسـناد و مـدارک پیمان» با توجه به تبصره های ان ذکر شده است.
دستگاه نظارت
دستگاه نـظارت عـبارت است از شـخص یا اداره یا شرکـت یا موسسه ای که کارفـرما به مـنظوراجرای ماده 6 پیمان تعیین و به پیمانکارکتبا معرفی می نماید.

ناظر مقیم

ناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مسـتـقـیم در اجرای عـملیات کارگاه تعیین و کتبا به پیمانکار معرفی می شود و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.

رئیس کارگاه

رئـیس کارگاه شخصی اسـت که از طرف پیمانکار به منظور اجرای عـملیات موضوع پیمان درکارگاه به کارفرما و یا دستگاه نظارت کتبا معرفی می شود.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017