سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 4060 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
تعداد صفحه :
131
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله تحقیق 2
ب) سئوالات تحقیق 3
ج) فرضیات تحقیق 3
د) اهداف تحقیق 3
ه) روش تحقیق 4
1- نوع روش تحقیق 4
2- ابزار های گرد آوری اطلاعات 5
3- تجزیه و تحلیل اطلاعات 5
و)مشکلات و محدودیت های تحقیق 5
ز) سازماندهی تحقیق 5
فصل اول 6
بخش یک: ماهیت دیه 7
مبحث اول: ثمره عملي تبيين ماهيت ديه 7
گفتار اول: جبران خسارت بودن دیه 8
گفتار دوم : مجازات بودن دیه 9
گفتار سوم :مراحل تكويني ديه 10
مبحث دوم ديه قبل از اسلام : 10
گفتار اول: ديه و مقدار آن در شريعت اسلامي 11
گفتار دوم: ديه و مقدار آن در قانون مجازات اسلامي 11
بخش دوم :انواع ديه 12
مبحث اول: دیه ی مُغَلَّظَه: دیه ی قتل عمد یا شبه عمد راگویند. 12
گفتار اول :حکم مقدار دیه ی مُغَلَّظَه 12
مبحث دوم : دية مخففه 13
مبحث سوم :مفهوم تغلیظ و دیه 13
گفتار اول :دیة قتل در ماههای حرام 16
الف – روایات : 16
گفتار دوم :حکم قتل در حرم مکه 17
گفتار سوم :تغلیظ دیه نسبت به سایر مکانها و زمانهای شریف 20
گفتار چهارم:فلسفة تغلیظ دیه 21
گفتار پنجم :تغلیظ دیه در فقه اهل سنت 23
گفتار ششم :تغلیظ دیه در قتل خطای محض 25
گفتار هفتم :تغلیظ در دیة مورد مصالحه 28
گفتار هشتم : اجتماع دو سبب تغلیظ 29
گفتار نهم :تغلیظ در قتل اقارب 29
گفتار دهم :وقوع صدمه و فوت در یک ماه 31
گفتار یازدهم : صلاحیت محلی در مورد جرم واقع شده در مکه 31
گفتار دوازدهم :ماهیت دیة اضافی 32
گفتار سیزدهم :وجوب کفاره 33
گفتار چهار دهم :حکم تغلیظ در جنایت بر اعضا 34
گفتار پانزدهم :رویة قضایی 36
بخش پنجم : نگاهی به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه 38
مبحث اول: عاقله در لغت و اصطلاح 39
گفتار اول :عاقله چه کسانی اند؟ 40
گفتار دوم :ضمان عاقله در قانون 44
گفتار سوم :ضمان عاقله از نگاه فقها 45
فصل دوم 59
بخش اول:مسئول پرداخت ديه 60
مبحث اول :مسئول پرداخت ديه در قانون 60
گفتار اول :مورد ديه و مالك آن 61
گفتار دوم :مهلت پرداخت ديه 62
بخش دوم :ديه؛ مجازات يا ضمان مالي؟ 63
مبحث اول :جهات مجازات بودن ديه 63
گفتار اول: دلايل ضمان مالي بودن ديه 64
گفتار دوم :ماهيت ديه در ديدگاه فقها 64
گفتار سوم :ماهيت ديه در نوشتار فقها 65
گفتار چهارم :ماهيت ديه از ديدگاه پژوهشگران حقوقي 65
مبحث دوم :نظريه مجازات بودن ديه 66
گفتار اول خلاصه استدلال قائلين به مجازات بودن ديه 66
گفتار دوم : نظريه جبران خسارت مالي بودن ديه 67
گفتار سوم :خلاصه استدلال قائلين به جبران خسارت مالي بودن ديه 67
مبحث سوم :نتيجه حاصل از بررسي ماهيت ديه 68
مبحث چهارم : اعضا: دیه اعضاء بدن 69
گفتار اول: ديه مو 69
گفتار دوم :ديه چشم 70
گفتار سوم :ديه بيني 71
گفتار چهارم :ديه گوش 71
گفتار پنجم : ديه لب 72
گفتار ششم : ديه زبان 72
گفتار هفتم : ديه دندان 73
گفتار هشتم : ديه گردن 74
گفتار نهم : ديه فك 74
گفتار دهم : ديه دست و پا 75
گفتار يازدهم : ناخن 75
گفتار دوازدهم : ديه ستون فقرات 76
گفتار سيزدهم : ديه نخاع 76
گفتار چهاردهم : ديه بيضه 76
گفتار پانزدهم : ديه دنده 77
گفتار شانزدهم : ديه استخوان زير گردن 77
گفتار هفدهم : ديه نشيمن گاه 77
گفتار هجدهم : ديه استخوان ها 77
گفتار نوزدهم : ديه عقل 78
گفتار بيستم : ديه حس شنوايي 78
گفتار بيست و يكم : ديه بينايي 79
گفتار بيست و دوم : ديه حس بويايي 80
گفتار بيست و سوم : ديه چشايي 80
گفتار بيست و چهارم : ديه صوت و گويايي 81
گفتار بيست و پنجم : ديه زوال منافع 81
بخش دوم :مقدار ديه زن و مرد و بررسي آن 82
مبحث اول : ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي در مورد قصاص و مقدار ديه زن و مرد 83
گفتار اول :ميزان ديه زن در شريعت اسلامي 84
گفتار دوم :ديدگاه فقهاي شيعه 84
مبحث دوم :مقدار ديه زن در قانون مجازات اسلامي 85
بخش سوم :بررسي ادله تفاوت ديه زن و مرد 87
مبحث اول :چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟ 87
گفتار اول : حكم تفاوت ديه زن و مرد در قرآن و بررسي آن 89
گفتار دوم :حكم تفاوت ديه زن و مرد در روايات و نقد و بررسي آن 90
گفتار سوم :نقد و بررسی 91
گفتار چهارم :تبيين دیه جزایی و نقد و بررسي آن 92
گفتار پنجم :تفاوت دیه زن ومرد 92
مبحث دوم :ديدگاه تساوي ديه زن و مرد از نظر فقهاي معاصر 93
گفتار اول :مبنای فقهی مساوی بودن دیه زن و مرد 95
الف- اطلاق ادله 95
ب- روایات 96
جدول 2-جدول نرخ ديه سال 1389 97
مبحث چهارم :حکمت متفاوت بودن دیه مرد و زن 99
گفتار اول :پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد 99
گفتار دوم :پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی 100
بخش چهارم :دیه اقلیتهای مذهبی 103
مبحث اول : روایات 106
نتیجه گیری 114
پیشنهادات 115
فهرست منابع 117

چکیده
دیه در اسلام عبارت از مالی است که به سبب جنایت بر بدن انسان توسط جانی به وی یا ورثه او پرداخت می‌شود.در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده‌است.برای هر عضو بدن انسان حتی موی او دیه تعیین می‌شود.جنایت بر مرده نیز دیه‌ای جداگانه دارد.این قاعده تنها شکل مذهبی نداشته و موضوع قانون مجازات اسلامی کشور ایران نیز می‌باشد.قانونگذار ایران بخش مفصلی از قانون مجازات اسلامی را به تعریف و میزان دیات مختلف اختصاص داده‌است.در ماده ۲۹۴ این قانون دیه این‌گونه تعریف شده‌است:دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.ديه در لغت به معني پرداخت خونبها و عقل آمده چرا كه با پرداخت آن نزاع و اختلاف بين طرفين كنار گذاشته مي شود. ودر اصطلاح حقوقی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است. اصولاَ در جنايات غير عمدي وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق می¬گیرد. در مورد جنايات عمدي گر چه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرايطي ديه پرداخت مي شود.
کلید واژه: دیه، حقوق، مجازات ،ضمان مالي، قانون
  مقدمه
دیه مفرد دیات است ، دیه از ریشهء « ودی» به معنای راندن و رد کردن است ، دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که واو آنرا حذف کرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمبانی تکمله المنهاج آمده است : دیه مالی است که درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن ویا ایراد جرح باید ادا شود . دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس ویا عضو برعهدهء جانی و یا قائم مقام اومی باشد وباید آنرا به مجنی علیه ویاولی او ادا کند . برای دیه اصطلاح « عقل» راهم بکاربرده اند وعقل به معنی بستن و پا بند زدن به شتر ونیز منع است واز این روی پرداخت کنندگان دیه ی قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه ی آن ، این است که درمیان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل وعشیره ی او شترانی فراهم می کردندوآنها رابه سرای اولیای مقتول می آوردند وآنجا می بستند، بدین جهت به دیه عقل گفته اند و نیز گفته اند : دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستندو مانع از خونخواهی وی می شدند .
الف) بیان مسئله تحقیق
قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حق
حیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدس
اسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسانها از ورود بدان تشریع
نموده است ، به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانی
در نظر گرفته است و اگر به صورت غیر عمدی واقع شود برای آن دیه را تشریع نموده و جانی را ملزم به
پرداخت آن م ی کند. و این تشریع نیز به تصریح قرآن کریم در آیه 92 از سوره نساء می باشد . در این مقاله
ابتدا دیدگاه فقهای پیشین در مورد دیه بیان شده است بعد از آن به دیدگاه فقهای معاصر پرداخته شده است .
و سپس مبنای فقهی مساوی بودن دیه زن و مرد در تحت عناوین اطلاق ادله، روایات مورد بحث قرار داده
شده است . و بعد از آن مبنای فقهی نصف بودن دیه زن در عناوین آیات قرآن و روایات بیان شده است .
سپس موضو ع حکمت متفاوت بودن دیه مرد و زن تحت دوعنوان پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد و
پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ب) سئوالات تحقیق
- ماهيت ديه چه ثمره عملي دارد؟
- آیا بین مقدار دیه زن و مرد در اسلام یکی است؟
ج) فرضیات تحقیق
- بین ماهیت دیه و جنبه خسارت بودن و مجازات بودن آن رابطه معنی داری وجود دارد.
- بین مقدار دیه زن و مرد در اسلام تفاوت وجود دارد.
د) اهداف تحقیق
در جنایت‌های عمدی - چه بر نفس، چه مادون آن – گرچه در ابتدا حکم به قصاص داده می‌شود، اما در صورت تراضی طرفین دعوی، دیه مورد حکم واقع می‌شود. در جرایم غیر عمدی، اعم از شبیه‌عمدی و خطایی یا در حکم هر یک از آن‌ها، آنچه اصولاً و در ابتدا - پس از اثبات واقعه در فرایند دادرسی کیفری- مورد حکم واقع می‌شود، دیه است. بدیهی است چه در جنایت‌های عمدی و چه در جرایم غیر عمدی، امکان تصالح بین مجنی‌علیه یا اولیای وی در صورت فوت، با جانی حسب مورد وجود دارد؛ به دیگر سخن با گذشت مجنی‌علیه در جنایات مادون نفس یا عفو ولی یا اولیای دم در جنایت بر نفس، خونبهایی دریافت نمی‌شود. شایان ذکر است، امکان فراتر رفتن از سقف دیه‌ی تعیین شده در جنایت‌های عمدی – در خصوص هریک از موارد شش‌گانه – به منظور عدول از قصاص ممکن است؛ در حالی‌که، در جرایم غیرعمدی و خطایی، به قدر متقیّن و میزان معیّن اکتفا می‌شود.در مجموع مطالبه‌ی دیه در فرایند دادرسی کیفری تابع شرایط و اقتضائاتی است که می‌باید با دقت در این خصوص عمل نمود.دین‌ مقدس‌ اسلام‌ دربارة‌ نظام‌ دیات‌، روش‌ جدیدی‌ را بنا نکرده‌؛ بلکه‌ دیه‌ را به‌ همان‌ مفهوم‌ عرفی‌ و عقلایی‌ آن‌ پذیرفته‌ است‌. البته‌ در مفهوم‌ دیه‌ توسعه‌ داده‌ و با قراردادن‌ مقررات‌ ویژه‌ای‌ آن‌ را مضبوط‌ ساخته‌ است‌. اسلام‌ دیة‌ نفس‌، دیة‌ جراحات‌ و دیة‌ اعضا و جوارح‌ را نسبت‌ به‌ همه‌ یکسان‌ وضع‌ کرده‌، دیه‌ از احکام‌ امضایی‌ است‌ که‌ به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ تشریع‌ شده‌ است‌

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017