یکشنبه 5 اسفند 1397
بازدید امروز : 2803 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری

عنوان سفارش :
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
تعداد صفحه :
36
قیمت :
12000 تومان

خلاصه تحقیق
بیان مساله :
اخلاق و عدالت، هم از نظر گستره ي كاربرد و هم به واسطه نقشي كه براي آنها در اديان، مذاهب و سنت هاي مختلف بشري در نظر گرفته شده، مفاهيمي ارزشي و جهان شمول محسوب مي گردند. عدالت خود به عنوان يك ارزش انساني و اجتماعي از مهم ترين مفاهيم مورد بحث در بين صاح بنظران حوزه اخلاق است. اين امر به اين دليل است كه پايبندي به اصول اخلاقي همواره به عنوان عاملي كه مو جب رعايت عدل و انصاف در سطح فردي و جمعي مي شود، معرفي گرديده است به لحاظ نظري نيز در هم تنيده شدن اخلاق و عدالت را مي توان در ديدگاه هاي فضايل اخلاقي 1 و وظيفه شناسي 2 در باب عدالت به خوبي مشاهده كرد. از نظر اين ديدگاهها، عدالت به اين دليل براي انسان ها مهم و با ارزش است كه بازتابي از رعايت و پايبندي به اصول اخلاقي است. بنابراين در هر جامعه اي كه فضايل انساني و اخلاقي مسلط و بارز باشند، هر گونه تخطي از اصول و ارزش هاي اخلاقي علاوه بر اينكه موجب احساس بي عدالتي مي شود، خشم مردم را نيز بر مي انگيزد از طرف ديگر ميزان واكنش افراد به حضور يا عدم حضور عدالت به عنوان يك پديده ارزشي- اخلاقي به عناصر مختلف، از جمله ميزان اهميت و ارزشي كه افراد براي اين پديده قائل هستند باز مي گردد. بويژه ارزشيابي افراد از عدالت از نظر پيشين ه ي پژوهش هاي انجام گرفته از محوري ترين مفاهيم در حوزه داوري نسبت به رعايت عدل و انصاف در تعاملات اجتماعي است به باور بلادر سي سال تحقيق در حوزه روانشناسي اجتماعي به طور پيوسته و با ثبات نقش ارزشيابي افراد از عدالت را در حوزه تعاملات اجتماعي و انساني مثبت به اثبات رسانده اند . اما در حوز ه هاي تحقيقي واژه عدالت و انصاف در غالب هاي جزيي تري نظير عدالت توزيعي 3، عدالت رويه اي 4 و عدالت تعاملي يا ارتباطي 5 محور توجه قرار گرفته اند ( عریضی و گل پرور ، 1387 ) .
زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد. این ارزش ها به استقرار وحفظ استانداردهایی کمک می کند که می تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب است تاثیر بگذارد. به طور ویژه، هنگامی که استانداردها یا ارزش های اخلاقی سازمان به طور گسترده ای میان اعضا ء رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می یابد. ارزش ها پایه و اساس فرهنگ هر سازمانی می باشند. همانند اصل فلسفه ی سازمان برای رسیدن به موفقیت، ارزش ها نیز مسیر و جهت مشترکی برای همه کارکنان، خط مشی ها و دستورالعمل هایی برای رفتار روزانه آنان ارائه می کند. با شناخت اهمیت ارزش ها و رابطه آن ها با فرهنگ، نیاز است که ارزش های اساسی را که ریشه بنیان های ارزشی فرد و سازمان است مشخص نمود. سازمان نقش مهمی در رفتارهای فردی کارکنان ایفاء می کند. ایجاد ارزش های اخلاقی در سطح سازمان می تواند از طریق تاثیر بر متغیرهای سازمانی دیگر، منجر به سطح بالاتر رفتار اخلاقی کارکنان شود. افزایش ادراک از عدالت توزیعی و عدالت رویه ای منجر به افزایش عدالت سازمانی می شود و همان طور که تعهد سازمانی افزایش می یابد رفتار اخلاقی نیز بالا می رود. در حالی که رفتارهای اخلاقی ممکن است مرتبط با پیامدهای بیرونی مثل رضایت ارباب رجوع و شهرت سازمان باشد، پیامدی که درون سازمان رخ می دهد، افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شده کارکنان می باشد. کارکنانی که رفتارهای اخلاقی بالایی دارند بیشتر در رفتارها و فعالیت های فرانقش یا فرا وظیفه ای شرکت می کنند .رفتارهای اخلاقی می تواند جو عمومی سازمان را مهیای بروز رفتارهای شهروندی نماید .زمانی که محیط سازمان به عنوان یک محیط اخلاقی سالم شناخته شود، انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی نیز بیشتر می شود ( بهاری فر و جواهری کامل ، 1389 : ص 115 ) .
  ضرورت و اهمیت :
اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه میگیریم که سازمانها شدیداً درزندگی ما نفوذکردهاند، ما روزانه با سازمانهاي متعددي در تماس هستیم و بیشتر مردم قسمت اعظم زندگیشان را در سازمانها میگذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمانها ممکن است مثبت یا منفی باشد. این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمانهاست، ادراك ما را نسبت به سازمانها تشکیل میدهد. این ادراك مشترك به ما میگوید که باید سازمانها را به یک روش سیستماتیک بررسی کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتري پیدا کنیم( ایران نژاد پاریزي و ساسان گهر، 1385: 25 ).
موضوع عدالت و یا انصاف یک ساختار قابل رؤیت در علوم اجتماعی به شمار میآید و بیش از سه دهه گذشته بر روي آن تحقیق به عمل آمده است عدالت یکی از آرمانهایی است که انسان در طول تاریخ در ابعاد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی به آن توجه داشته است. عدالت از خواستههاي درونی انسانهاست. تمام انسانها در هر زمان و مکان خواستار عدالت هستند و همواره در زندگی خود از آن دم میزنند و از نابرابري و تبعیض بیزاري میجویند (کناري زاده 1385 : 1 )
عدالت در زمره مهمترین مفاهیمیاست که در مباحث اجتماعی و سیاسی طرح میشود و مطابق با نظر افلاطون سازمان اجتماعی که نمودار تمدن است بدون عدالت به وجود نمیآید. تحقق عدالت اجتماعی بدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق درهمه فعالیتها، رفتارها و گرایشات افراد سازمانی است (سرمقاله نشریه مطالعات دفاعی استراتژیک .(5 : 1385
بنابراین، افراد موضوعات مورد بحث و تصمیمگیري روزمره در حیات سازمانی به شمار میآیند. برخی از این تصمیمات با حقوق افراد سروکار دارد و برخی نیز با پروژههایی در ارتباط است که باید به اجرا درآیند. این تصمیمات داراي نتایج اقتصادي و اجتماعی احساسی هستند و بسیاري از سازمانها را شکل میدهند و اساسی براي کارهاي فردي درسازمانها در درجه اول به شمارمیآیند
بررسی رفتار فردي در محیط کار توجه محققان را در یک دهه گذشته تا حد زیادي به خود مطعوف داشته است( مقیمی 1384: 21) رفتارهاي متفاوتی از افراد در سازمان مشاهده می شود، از نگاه سازمانی، برخی مطلوب و برخی نامطلوب انگاشته میشوند. مدیران سازمانها در تلاشاند تا با ادراك نیروي انسانی و پیشبینی واکنشهاي ایشان، ضمن نفوذ بر رفتار اعضاء از این قابلیت براي نیل به اهداف سازمان استفاده نمایند (رحمانی، یزدانی، قلیزاده 2: 1388).
سازمانها، بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاري، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. تفاوت همکاري داوطلبانه و اجباري از اهمیت فراوان برخوردار است. در حالت اجباري شخص وظایف خود را در راستاي مقررات و قوانین و استانداردهاي قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام میدهد، ولی در همکاري داوطلبانه مقوله وظیفه مطرح است و افراد کوششها، انرژي و بصیرت خود را براي شکوفایی تواناییهاي خود به نفع سازمان ابراز میکنند. در این حالت افراد معمولاً از منافع شخصی خود میگذرند و مسئولیتپذیري در راستاي منافع دیگران را در اولویت قرار میدهند. به این ترتیب است که مسیر نیل به هدفهاي سازمان تسهیل میشود، در این حالت اعتماد و تعهد اهمیت والایی دارد و در صورت عدم وجود رفتارهاي همکاري داوطلبانه به ندرت حاصل میشود. علاوه بر ضرورت این رفتار در دنیاي متحول کنونی، همکاري داوطلبانه، یک عامل کلیدي در اجراي مؤثر تصمیمهاي راهبردي است. اجراي هدفهاي تصمیم راهبردي، مستلزم خلاقیت و اقدام همزمان افراد است و این هر دو مستلزم روحیه همکاري داوطلبانه، لذا یکی از چالشهاي اساسی مدیریت راهبردي نحوه جلب این همکاري است (زارعی متین و جندقی ، 1385 : 35 ) .
عدالت در سازمان بیانگر برابري و در نظر گرفتن رفتار اخلاقی در یک سازمان است وجود عدالت سازمانی درمحل کار بیانگر اهمیت دادن سازمان به کارکنان است. در چنین شرایطی کارکنان نیز نسبت به سازمان متعهد میشوند و یک میثاق دو سویه بین کارکنان و سازمان ایجاد میشود که منجر به بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی از سوي کارکنان میگردد (نعامی، شکرکن 88: 1385 89 ). در واقع ادراك بی- عدالتی اثر مخربی بر اهتمام و انگیزش کارکنان سازمانها دارد. در حقیقت بی- عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستادههاي سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان میشود و سبب بروز رفتارهایی از کارکنان میگردد که نه تنها در دستیابی به اهداف سازمان ساعی نبوده، بلکه به نظر میرسد بیشتر در جهت تخریب نرم و سخت منافع و اهداف سازمان حرکت میکند. کارکنانی که احساس نابرابري میکنند، با واکنشهاي منفی از جمله امتناع از تلاش، کمکاري و رفتارهاي ضعیف شده شهروندي سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابري پاسخ میدهند( مختاریان پور ، 1388 : 166 ) وقتی افراد سیستم را عادلانه نمیبینند به کاهش انرژي و بطالت و وقتگذرانی روي میآورند تا احساس عدالت به آنها دست دهد. این مسأله بیشتر براي کارکنان موجود دولت رخ میدهد ( قلی پور و پورعزت ، 1387 : 92 ). همچنان که ملاحظه شد عدالت سازمانی تأثیر بسزایی در رفتار سازمانی دارد
و در تبیین چرایی واکنش افراد به پیامدهاي غیرمنصفانه، فرایندها و رویههاي نامناسب و مراودات غیرعادلانه بسیار راه گشاست. احساس عدالت در سازمان نه تنها بر نگرشها، عملکرد و رفتارهاي درون سازمان تأثیر دارد، بلکه در نحوه برخورد آنها با ذينفعان بیرونی به ویژه مشتریان مؤثر است وحتی برخورد مشتریان با افراد و سازمان را تحت تأثیر قرارمیدهد .

....