موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار

عنوان سفارش :
نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار
تعداد صفحه :
21
قیمت :
7500 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضروت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
روش پژوهش
يافته ها و بحث
نتيجه گيري
پيشنهادها
منابع
مقدمه
همراه با رشد سريع توليد غذا در دنيا، آبزي پروري مدرن نيز در حال رشد است . اين رشد همراه با تغيير جهت از پرداختن صرف بر توسعه فن آوري توليد به تاكيد بر پايداري اقتصادي و زيست محيطي فعاليت هاي آبزي پروري مي باشد. آگاهي رساني فز آينده توسط كارشناسان شيلات به آبزي پروران و تدوين سياستها، اصول، قوانين و مقررات آبزي پروري مسئولانه توسط سياستگزاران اين حرفه، موجب دورنماي پايدار اين رشته خواهد شد ..(Stickey and McVey, 2002)
بیان مسئله
آبزي پروري همانند كليه نظام هاي پرورش در خشكي، با چالشهاي بسياري نظير رقابت فز آينده بر سر منابع محدود از قبيل آب، زمين و منابع غذايي، تخريب زيست محيطي ذخاير، فقدان پشتيباني هاي سازماني و حقوقي و اخيراً تبليغات زيانبار ناشي از موارد نسبتاً محدود تخريب زيست محيطي و هرج و مرج اجتماعي متاثر از برخي فعاليتهاي خاص آبزي پروري، روبرو است. پايداري آبزي پروري از طريق برنامه ريزي دقيق، انتخاب جايگاه مناسب آبزي پروري، روشهاي مديريتي و ارزيابي اثرات زيست محيطي واقتصادي اجتماعي دست يافتني است. قرن بيست ويكم، با رشد و گوناگوني بيشتر، آبزي پروري را بعنوان فن آوريهاي نوين وعده ميدهد، بطوريكه اين فن كاربردي تر شده و گونه هاي جديدي در دسترس قرار ميگيرد و صيد و صيادي همچنان با كاهش همراه خواهد بود. جهت تامين نيازهاي غذايي و اقتصادي، تقاضاي بيشتر و گرايش روزافزون به سمت آبزي پروري شدت مي يابد . با نگاهي به الگوهاي توسعه جهاني درمي يابيم كه افزايش توليد در آبزي پروري نياز به تخصيص ميزان بيشتري از منابع طبيعي را براي استفاده در اين فن ايجاد خواهد كرد . اين منابع شامل آبهاي ساحلي، آبهاي زيرزميني، رودخانه ها، درياچه ها و بوم هاي دريايي دور از ساحل است . تجربيات اخير اشاره مي دارد كه لجام گسيختگي و توسعه بي حد و حصر در آبزي پروري مي تواند موجب تخريب جدي محيط زيست و همچنين تاثيرات پيش بيني نشده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع پيرامون خود شود.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007