موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : گیاه های ایران و پوشش گیاهی

عنوان سفارش :
گیاه های ایران و پوشش گیاهی
تعداد صفحه :
33
قیمت :
7500 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
كرانه خلیج فارس و دریای عمان
آشنایی با گیاهان كویر
کلبیت
Stipagrostis plumosaنسی
Zygophyllum eurypterum قیچ
Pistacia Khinjuk & Amygdalus scoparia پسته وحشی و بادام کوهی
Amyg dalus scopariaبادام کوهی
Halanthium raiflorum گل شوره زار
Ephedra strobilacea ریش بز
Nitraria schoberi قره داغ
گیاهان در معرض تهدید:
منابع
گیاهان ایران به دلیل وسعت كشور و حاكم بودن شرایط اقلیمی و اكولوژیكی متفاوت در آن بسیار متنوع اند. بر اساس مطالعات گیاه شناسی 167 تیره و 1200 جنس از سه گروه نهاندانگان، بازدانگان و سرخس ها شناسایی شده اند.
جدول گروه ها و تعداد جنس ها و تیره های گیاهی
گروه ها تیره جنس
نهاندانگان 146 1170
بازدانگان 3 5
سرخس ها 18 25
جمع 167 1200
از میان 8000 گونه گیاه در ایران حدود 1700 گونه و 20 جنس انحصاری در محدوده مرزهای سیاسی كنونی ایران كه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند، به طور طبیعی رشد و نمو می كنند.گیاهان متنوعی در كشور با رویشگاه های متأثر از شرایط متنوع جغرافیایی و آب و هوایی محل وجود دارد. حضور گونه های متعدد از نقطه نظر جغرافیایی گیاهی به سه ناحیه رویشی كلان اروپا ـ سیبری، ایران و تورانی و صحرا ـ سندی تعلق دارند این سه ناحیه بر اساس تقسیم بندی های پژوهشگران و گیاه شناسان مختلف به چند زیر ناحیه تقسیم می شوند. نوعی از تقسیم بندی رویشگاهی كه عموم گیاه شناسان با آن موافقند نواحی رویشی ایران را به منظور افزایش بهره وری وموارد كاربرد به 4 دسته تقسیم می كند.
عبارت اند از: منطقه خزری، زاگرسی، ایران و تورانی و كرانه های خلیج فارس و دریای عمان

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007