سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7553 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : رضایت شغلی

عنوان سفارش :
رضایت شغلی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
3000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
تعریف رضایت شغلی
2-1 تعریف انگیزه :
3-2 تعریف انگیزش :
4-2 فرایند انگیزش :
5-2 وجه اشتراک و افتراق انگیزش و رضایت شغلی :
6-2 تئوریهای مختلف انگیزش :
7-2 تئوریهای محتوایی انگیزش :
8-2 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو :
9-2 تئوری دو عاملی انگیزش – هرزبرگ
10-2 تئوری انگیزشی آلدرفر :
11-2 تعریف رضایت شغلی :
12-2 نظریه های رضایت :
13-2 نظریه نیازها :
14-2 نظریه انتظارات :
15-2 نظریه نقشی :
16-2 عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی :
17-2 نظریه آرنلد در خصوص عوامل موثر در رضایت شغلی :
18-2 استنتاج :
فهرست منابع :
  تعریف رضایت شغلی
الف – رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیجه کارفرد با تجربه شغلی او بدست می آید.
زمانی که یک کار به ثمر می رسد و یا اجازه تحقق ارزش های کاری داده می شود ، در افراد رضایت نسبت به کارشان ایجاد می شود .
ب- رضایت شغلی، حالت مطبوع یا عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است .
ث- رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت و منفی ، اعتقادات و نگرشهای هر فرد نسبت به شغلش یا در واقع واکنش های شناختی ، ادراکی و ارزشی نسبت به شغلشان .
1- انگیزه : سبب و باعث چیزها ، موجب و علت
2- کارایی : استفاده بهینه از امکانات موجود
3- مدرک تحصیلی : نوع مدرکی که در حکم کارگزینی ثبت شده و کارمند مزایای آن را دریافت می کند.
سنوات خدماتی: مدت زمانی که فرد در اداره بصورت تمام وقت مشغول کار بوده و بابت آن گروه دریافت نموده است و یا سابقه پرداخت حق بیمه داشته است.
2-2 تعریف انگیزه :
انگیزه به معنای تحریک و ترغیب و نیز به جنبش درآوردن رفتار فعال برای ارضاء نیاز است انگیزه عبارت از ایجاد شوق و رسیدن به چیزی یا انجام کاری یا درک عقیده ای می باشد.
انگیزه ها به راستی بیان نیازهای افراد به شمار می آیند. از این رو انگیزه ها درونی و مشخص هستند ولی از سوی دیگر از آنجا که شخص در محیط مشغول بکار می باشد عوامل محیطی و بیرونی مانند شرایط مناسب کار، مزایای جنبی کار و پاداش هایی که توسط مدیریت در نظر گرفته می شود در ایجاد انگیزه موثر است.
3-2 تعریف انگیزش :
اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتینی More که به معنی حرکت است گرفته شده واژه لاتینی motifation و ریشه آن واژه mover به معنای حرکت کردن است. انگیزش نیروی پویایی است که تحرک یا عمل انسان را سبب می شود.
انگیزش عبارت است از ایجاد یا وجود چنان حالت، کشش ، رغبت و تمایلی که فرد آن را برای انجام هدفی و جهتی خاص سوق می دهد. وقتی فردی برای هدفی تلاش می کند و هدف به ثمر می رسد، انگیزش ارضاء می شود.

....
تحقیقهای مشابه
رابطه رضایت شغلی و موفقیت
10 صفحه - 1500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
12 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
2 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
12 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
12 صفحه - 25000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
9 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
3 صفحه - 3000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
85 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 14000 تومان
مدیریت رضایت مندی مراجعان در سازمانهای دولتی
16 صفحه - 2000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 15000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
بررسی میزان رضایت مندی کارکنان از مدیران در سازمان
22 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلی
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
9 صفحه - 9000 تومان
مديريت پاداش - رضایت شغلی
22 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
11 صفحه - 11000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری
10 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه بررسی رضایت شغلی
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
2 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی
2 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی
2 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
6 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
33 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی
27 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
15 صفحه - 25000 تومان
تاثیر بسته بندی بر فروش و رضایت مشتری
25 صفحه - 5000 تومان
پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت ارتباطی
1 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی
9 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
1 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 20000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
عوامل موثر بر انتخاب شغلی کارکنان در سازمانها
9 صفحه - 1500 تومان
رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
14 صفحه - 4000 تومان
بروشور شغلی مهندسی شیمی
2 صفحه - 1500 تومان
بروشور شغلی پلیس
2 صفحه - 1000 تومان
برنامه ریزی شغلی - شغل پرستاری
3 صفحه - 1000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری
13 صفحه - 2000 تومان
نگرش شغلی و رفتار
13 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32
45 صفحه - 13000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 3000 تومان
ضرورت انگیزش شغلی در سازمان
32 صفحه - 4000 تومان
رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟.doc
20 صفحه - 3500 تومان
وضعیت امنیت شغلی در پرتو خصوصی سازی
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
مستندات تجربیات برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی
99 صفحه - 12000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007