موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : رضایت شغلی

عنوان سفارش :
رضایت شغلی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
9000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
تعریف رضایت شغلی
2-1 تعریف انگیزه :
3-2 تعریف انگیزش :
4-2 فرایند انگیزش :
5-2 وجه اشتراک و افتراق انگیزش و رضایت شغلی :
6-2 تئوریهای مختلف انگیزش :
7-2 تئوریهای محتوایی انگیزش :
8-2 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو :
9-2 تئوری دو عاملی انگیزش – هرزبرگ
10-2 تئوری انگیزشی آلدرفر :
11-2 تعریف رضایت شغلی :
12-2 نظریه های رضایت :
13-2 نظریه نیازها :
14-2 نظریه انتظارات :
15-2 نظریه نقشی :
16-2 عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی :
17-2 نظریه آرنلد در خصوص عوامل موثر در رضایت شغلی :
18-2 استنتاج :
فهرست منابع :
  تعریف رضایت شغلی
الف – رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیجه کارفرد با تجربه شغلی او بدست می آید.
زمانی که یک کار به ثمر می رسد و یا اجازه تحقق ارزش های کاری داده می شود ، در افراد رضایت نسبت به کارشان ایجاد می شود .
ب- رضایت شغلی، حالت مطبوع یا عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است .
ث- رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت و منفی ، اعتقادات و نگرشهای هر فرد نسبت به شغلش یا در واقع واکنش های شناختی ، ادراکی و ارزشی نسبت به شغلشان .
1- انگیزه : سبب و باعث چیزها ، موجب و علت
2- کارایی : استفاده بهینه از امکانات موجود
3- مدرک تحصیلی : نوع مدرکی که در حکم کارگزینی ثبت شده و کارمند مزایای آن را دریافت می کند.
سنوات خدماتی: مدت زمانی که فرد در اداره بصورت تمام وقت مشغول کار بوده و بابت آن گروه دریافت نموده است و یا سابقه پرداخت حق بیمه داشته است.
2-2 تعریف انگیزه :
انگیزه به معنای تحریک و ترغیب و نیز به جنبش درآوردن رفتار فعال برای ارضاء نیاز است انگیزه عبارت از ایجاد شوق و رسیدن به چیزی یا انجام کاری یا درک عقیده ای می باشد.
انگیزه ها به راستی بیان نیازهای افراد به شمار می آیند. از این رو انگیزه ها درونی و مشخص هستند ولی از سوی دیگر از آنجا که شخص در محیط مشغول بکار می باشد عوامل محیطی و بیرونی مانند شرایط مناسب کار، مزایای جنبی کار و پاداش هایی که توسط مدیریت در نظر گرفته می شود در ایجاد انگیزه موثر است.
3-2 تعریف انگیزش :
اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتینی More که به معنی حرکت است گرفته شده واژه لاتینی motifation و ریشه آن واژه mover به معنای حرکت کردن است. انگیزش نیروی پویایی است که تحرک یا عمل انسان را سبب می شود.
انگیزش عبارت است از ایجاد یا وجود چنان حالت، کشش ، رغبت و تمایلی که فرد آن را برای انجام هدفی و جهتی خاص سوق می دهد. وقتی فردی برای هدفی تلاش می کند و هدف به ثمر می رسد، انگیزش ارضاء می شود.

....
تحقیقهای مشابه
رابطه رضایت شغلی و موفقیت
10 صفحه - 4500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
4 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
12 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
2 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
12 صفحه - 90000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
12 صفحه - 105000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
3 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
85 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 42000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی (Susan J.linz) (ساسان . لینز)
2 صفحه - 4500 تومان
مدیریت رضایت مندی مراجعان در سازمانهای دولتی
16 صفحه - 6000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
بررسی میزان رضایت مندی کارکنان از مدیران در سازمان
22 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلی
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
9 صفحه - 27000 تومان
مديريت پاداش - رضایت شغلی
22 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
11 صفحه - 33000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری
10 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه بررسی رضایت شغلی
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
2 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی
2 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
4 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی
2 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
6 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
33 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی
27 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
15 صفحه - 105000 تومان
تاثیر بسته بندی بر فروش و رضایت مشتری
25 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری
4 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت ارتباطی
1 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت زناشویی
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
1 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 60000 تومان
حقوق پزشکی بیمار – رضایت آگاهانه
15 صفحه - 6000 تومان
رابطه بین نحوه دلبستگی و رضایت از زندگی در مدیران مدارس
8 صفحه - 4500 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
161 صفحه - 90000 تومان
پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
93 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی پاورپوینت
23 صفحه - 6000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان (Manfred Bruhn) (منفرد برون)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان (Hian Chyekoh et all) (هیان چیکوه و همکاران)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری (Kathryn Waite & Tina Harrison) (کادرین وایت و تینا هریسون)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بانکداری الکترونیکی (Bussakorn Jaruwachirathanakul & Dieter Fink) (بوساکرون جارواچیرادناکول و دیتر فینک)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت مشتریان بانک (Rapeeporn Srijumpa et all) (راپپورن سریجامپا و همکاران)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک (Roger Hallowell) (روگر هالوول)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی (Janis L. Miller & Everette E. Adam Jr) (جنیس. میلر و اورت. آدام جونیور)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه خدمات بیمارستان (Susan Michie & Che Rosebert) (سوزان میچی و چه روزبرت)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان (Mohamed M. Mostafa) (محمد. مصطفی)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت بیمار (Pall Biering) (پال بیرینگ)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت پزشکان هتل (Makiko Ozaki et all) (ماکیکو اوزاکی و همکاران)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل (Calum Webster & Li-Chu Hung) (کالوم وبستر و لی-چو هونگ)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
3 صفحه - 4500 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر بر انتخاب شغلی کارکنان در سازمانها
9 صفحه - 4500 تومان
رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
14 صفحه - 12000 تومان
بروشور شغلی مهندسی شیمی
2 صفحه - 4500 تومان
بروشور شغلی پلیس
2 صفحه - 3000 تومان
برنامه ریزی شغلی - شغل پرستاری
3 صفحه - 3000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری
13 صفحه - 6000 تومان
نگرش شغلی و رفتار
13 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32
45 صفحه - 39000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 9000 تومان
ضرورت انگیزش شغلی در سازمان
32 صفحه - 12000 تومان
رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟.doc
20 صفحه - 10500 تومان
وضعیت امنیت شغلی در پرتو خصوصی سازی
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
مستندات تجربیات برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی
99 صفحه - 36000 تومان
تجربه شغلی معلم دوم ابتدایی
87 صفحه - 36000 تومان
امینیت شغلی و استرس در محیط کار
38 صفحه - 10500 تومان
تدریس زبان انگلیسی و به کاربردن روشهای نوین تدریس در تدریس زبان تجربیات شغلی جهت ارتقای رتبه
51 صفحه - 36000 تومان
روشهای جستجوی یک فرصت شغلی خوب برای فارغ التحصیلان دانشگاهها
28 صفحه - 7500 تومان
حوادث شغلی کارگران شهرداری
18 صفحه - 6000 تومان
حوادث شغلی و ایمنی در کار پزشکان و پرستاران در بیمارستان
20 صفحه - 7500 تومان
رضایت شغلی سمینار
97 صفحه - 36000 تومان
امینیت شغلی و استرس در محیط کار
35 صفحه - 7500 تومان
برابری حقوقی و شغلی زن و مرد
8 صفحه - 4500 تومان
رضایت از رابطه عاشقانه، تعهد به انتخابات شغلی و آسایش ذهنی
14 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی (Thomas M) (دوماس)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی (Alexandros – stamatios G.Antoniou,Marylin J,Davidson, Cary L.cooper) (الکسندروس - استماتیوس و آنتونیو و ماریلین و دویدسون و کاری . کوپر)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرسودگی شغل (public welfare) (پابلیس ولفار)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استرس شغلی (Jagdish k.Dua) (جاگدیش)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روش های غلبه براسترس شغلی (Donald G.Allison) (دونالد . آلیسون)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه شخصیت شغلی (Robert Waryszak & Brian King) (روبرت واریسزاک و بریان کینگ)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه انتظارات شغلی (Thomas S. Bateman & Scott A. Shell) (دوماس . بتمان و اسکوت . شل)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مهارت های جستجوی شغلی (Robert Waryszak & Brian King) (روبرت واریسزاک و بریان کینگ)
2 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007