موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان

عنوان سفارش :
دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان
تعداد صفحه :
9
قیمت :
6000 تومان

خلاصه تحقیق
دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان
) 1ديوار هاي كناف(
) 2پوشش هاي سلولوزي(
ويژگيهاي مهم روش سازههاي پيش ساخته سبك :
الف) مقاومت در برابر زلزله
در مناطق زلزله خيز مانند ايران، يكي از پارامترهاي مهم در ساختمانسازي كاهش وزن ساختمان است چرا كه تلفات ناشي از نيرو ي زلزله با وزن ساختمان نسبت مستقيم دارد. بنابراين تكنولوژي انتخاب شده بايد داراي جهتگيري به سمت كاهش وزن باشد. بر خلاف شيوة سازههاي پيشساخته سبك، در ساير سيستمهاي پيش ساخته ديگر، اتصالاتشان اكثراً به صورت مفصلي و لولايي است و داراي وزن سنگين هستند. تنها در اين روش است كه با تنها 8 سانتيمتر بتن ميتوان نيروهاي ساختمان 4 طبقه را در طبقه همكف تحمل كرد. وزن نهايي ساختمان با اين روش، نسبت به روشهاي پيشساخته ديگر و همچنين ساختمانهاي بتني، 25 درصد كاهش مييابد؛ يعني در هنگام زلزله 25 درصد نيروي كمتر به ساختمان وارد ميشود.امروزه سبكسازي ساختمان يكي ازشعارهاي اصلي در صنعت ساختمان سازي است.
ب) انعطافپذيري در توليد و امكان حفظ جلوههاي معماري اسلامي و ايراني
مسأله مهم ديگر در صنعت ساختمان حفظ ملاكهاي فرهنگي و جلوههاي معماري اسلامي و ايراني در طراحي و نماسازي ساختمانهاست. انحناهاي موجود در گنبدهاي مساجد، نقش و نگارهاي ايراني و اسليمي و ساير موارد از نشانههاي معماري اسلامي و ايراني است كه در روش سازههاي پيشساخته سبك ميتوان آنها را حفظ كرد. زيراميتوان پانلهاي سبك مورد استفاده را به هر طرح دلخواه درآورد . روش سازههاي پيش ساخته سبك، حتي ساخت گنبدهاي بزرگ را كه به دليل زيادي وزن ، دشوار است آسانتر ميكند چرا كه در اين روش وزن سازهها بسيار كاهش مييابد در حالي كه مقاومت و استحكام آنها بالاتر ميرود.
ج) ايمني در ساختمان: بحث ايمني، از مهمترين مسائل صنعت ساختمان است چرا كه با سلامتي انسانها سر و كار دارد. در ساختمانهاي سنتي چون ستونها و اسكلت فلزي، قسمت اعظم بار ساختمان را تحمل ميكنند با كنار رفتن يك تير يا ستون، كل ساختمان به طور ناگهاني فرو ميريزد. در روش سازههاي پيشساخته سبك نوع ديوار هاي پنل باربر چون به جاي استفاده از اسكلت فلزي، از شبكههاي ميلگرد كه در تمام سطوح ديوارها توزيع شدهاند استفاده ميشود، فروريزي ناگهاني پيش نميآيد. چرا كه اتصالات و مواضع تحمل بار به صورت يكپارچه در تمام ساختمان وجود دارند.
د) صرفهجوييهاي ملي و ساير مزاياي ناشي از كاربرد روش سازهها پيشساختة سبك: اگر به صرفه¬جوييهايي كه كوچك به نظر ميرسند، در مقياس ملي نگاه كنيم، به ارقام بالايي تبديل ميشوند كه ميتواند نقشي حياتي در رشد و شكوفايي كشور ايفا كند.
صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني به گواهي آمار و ارقام ، از لحاظ سرمايه و حجم نيروي انساني درگير ، بزرگ ترين صنعت در كشور ميباشد. رشدسريع جمعيت، افزايش تقاضا ، همچنين نياز به كاهش زمان تحويل پروژههاي عمراني كاهش زمان برگشت سرمايه سرمايه گذاران و عواملي از اين قبيل باعث شدهاند تا ضرورت ايجاد تحول در شيوه هاي سنتي صنعت ساختمان روزبه روز بيشتر شود.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007