موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : ترس ازامتحان وراههای درمان آن

عنوان سفارش :
ترس ازامتحان وراههای درمان آن
تعداد صفحه :
27
قیمت :
12000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
روش تنش زدایی
روش پسخوراند زیستی
ایجاد محیطی آرام و به دور از تشنج
تنظیم برنامه خواب و استراحت
پرهیز از کاهش تغذیه
آماده شدن برای امتحان
پرهیز از فشرده خوانی
شرکت در جلسات آخر درس
پرهیز از اضطرابهای متفرقه
داشتن تصور ذهنی مثبت از خود
حضور در جلسه امتحان
پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع
  چکیده
اضطراب، یکی از شایع ترین حالات روحی است که تقریباً د ر همه انسانها د ر طول زندگی و به درجات مختلف بروز می کند . اضطراب امتحان نیز معمولاً با نزد یک شد ن امتحانات د ر فرد نمایان می شود ، به طوری که هرکسی در طول زند گی خود ، حد اقل یکبار این احساس را تجربه کرده است. انسان د وست د ارد هنگام ارزیابی و نقاد ی رفتارهایش به وسیله دیگران، حداکثر امتیاز ممکن را کسب کند ، به همین د لیل هر زمان که د ر موقعیت امتحان یا آزمونی قرار می گیرد ، د چار اضطراب می شود ، هرچند موضوع امتحان را بارها و بارها تمرین کرد ه باشد . د انش آموزی که درسش را خوانده و یا فرد ی که برای استخد ام باید د ر مصاحبه شرکت کند با نزد یک شد ن زمان امتحان، مضطرب تر می شود . وجود اند کی اضطراب د ر انسان هم طبیعی و هم لازم است، ولی این میزان اگر از حد بگذرد برای فرد مشکل ساز می شود به طوری که با داشتن اطلاعات و مهارت، قادر نخواهد بود امتیاز لازم را کسب کند . اضطراب امتحان، نوعی خود مشغولی ذهنی است که با ترد ید فرد د رباره توانایی های خود مشخص می شود و غالباً با شناخت منفی، عد م تمرکز حواس، واکنش های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است. به عبارت د یگر وقتی که فرد د رباره کارایی و توانایی ذهنی خود د ر موقعیت امتحان، د چار نگرانی و تشویش شود ، به طوری که این احساس، موجب کاهش و افت عملکرد واقعی او شود ، می گوییم د چار اضطراب امتحان شده است.
مقدمه
وجود اضطراب در حد اعتدال آمیز آن، پاسخی سازش یافته تلقی می شود که موضع گیری متفاوت انسان ها در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی را به دنبال دارد; اضطراب است که ما را وامی دارد تا برای معاینه کلی به پزشک مراجعه کنیم، کتاب هایی را که از کتابخانه به امانت گرفته ایم بازگردانیم، اگر وعده ملاقاتی با کسی گذاشته ایم، به موقع در سرقرار حاضر شویم، در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی کنیم و... بنابراین وجود اندکی اضطراب می تواند به عنوان یکی از مؤلفه های شخصیت و در واقع بخشی از زندگی انسان، تاثیر مثبتی بر فرآیند زندگی و تحول آن داشته باشد; زیرا این فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا مکانیزم های سازشی خود را در صورت مواجه شدن با منابع اضطراب زا، گسترش دهند.
تفسیر موضوع
• آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چرا از امتحان می‌ترسید؟
• آیا تابحال به صورت عمیق به این موضوع فکر کرده‌اید که چه عواملی در ترس و اضطراب نسبت به امتحان مؤثر بوده‌اند؟
• آیا در زندگی تحصیلی راههایی برای کاهش این نوع اضطراب یافته‌اید؟

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007