موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه گزارش کار آموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
تعداد صفحه :
60
قیمت :
18000 تومان

سـير تـاريـخــي وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلامـي:
الف – وزارت فرهنگ و هنر:
در سال 1272 هجري قمري (1230 ه . ش) وزارت علوم تاسيس گرديد.
وزارت علوم ابتدا به وزارت علوم و معارف تغيير نام يافته سپس در سال 1328 هجري قمري (1266 ه . ش) به وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه تغيير نام يافت اين وزارتخانه وظايف آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالي و سازمان اوقاف را برعهده داشت.
در سال 1300 ه .ش شوراي عالي معارف به منظور توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقايص تحصيلات علمي و فني تشکيل گرديد.
در سال 1317 ه .ش به موجب مصوبه فرهنگستان ايران کلمه فرهنگ جايگزين کلمه معارف شد و وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به وزارت فرهنگ تغيير نام داد.
در 24 آبان سال 1328 ه . ش اداره هنرهاي زيبا بنا به مصوبه شورايعالي نگارش و هنرهاي زيبا تشکيل گرديد. در تاريخ 2/11/1329 هجري شمسي اداره هنرهاي زيبا به اداره کل هنرهاي زيباي کشور تغيير مييابد. در وزارت فرهنگ تشکيل شد. سپس بموجب مصوبه شورايعالي فرهنگ شوراي عالي هنرهاي زيبا تشکيل گرديد.
در سال 1340 ه . ش هنرهاي زيباي کشور براي پيشرفت هنر و ترويج آثار هنري و تشويق هنرمندان و احياء هنرهاي ملي تحت نظر نخست وزير قرار گرفت.
در تاريخ آذرماه 1343 ه . ش وزارت فرهنگ و هنر تشکيل شد و به استناد آن قانون هنرهاي زيباي کشور، اداره کل باستانشناسي، کتابخانه ملي، دايره رايزنيهاي فرهنگي و اداره تاليف و ترجمه از وزارت فرهنگ منتزع و به وزارت فرهنگ و هنر منتقل شد.
در سال 1344 ه . ش تاسيس کتابخانه عمومي در تمام شهرها بر اساس قانون به عهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شد. در تيرماه سال 1346 ه . ش شورايعالي فرهنگ و هنر تاسيس شد.
در تاريخ 17/12/1357 بموجب مصوبه شوراي انقلاب اسلامي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از ادغام دو وزارتخانه «فرهنگ و هنر» و «علوم و آموزش عالي» تشکيل شد.
در سال 1359 واحدهاي زير از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و در وزارت ارشاد اسلامي ادغام گرديد.
ب: وزارت اطلاعات و جهانگردي: در 11/4/1322 هجري شمسي اداره کل انتشارات و تبليغات براي انجام امور تبليغات در داخل و خارج از کشور تشکيل گرديد که وظايف آن توسط راديو، نشريات، تئاتر و فيلم و موسيقي انجام ميشد.
در مورخ 27/12/1342 وزارت اطلاعات به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدايت افکار عمومي و تمرکز کليه امور و وسايل تبليغاتي و انتشاراتي و بر اساس مصوبه مجلس شوراي ملي اداره کل مذکور (اداره کل انتشارات و تبليغات) به وزارت اطلاعات تغيير نام مييابد. کليه وظايف و اختيارات اداره کل انتشارات و راديو به اين وزارت منتقل گرديد.
در سال 1344 ه .ش سازمان جلب سياحان تحت نظر مستقيم نخست وزير تشکيل ميشود.
در تيرماه 1346 ه.ش سازمان تلويزيون ملي ايران وابسته به وزارت اطلاعات تشکيل شد.
در سال 23/3/1350 سازمان راديو تلويزيون ملي ايران وابسته به وزارت اطلاعات تشکيل گرديد و سازمان تلويزيون ملي ايران منحل ميشود. در سال 1353 سازمان جلب سياحان به وزارت اطلاعات وابسته شد و وزارت اطلاعات و جهانگردي تشکيل ميشود.
در سال 1358 بموجب اصل 175 قانون اساسي سازمان راديو تلويزيون ملي ايران زير نظر مشترک قواي سه گانه قرار گرفت. در تاريخ 21/1/1358 بموجب مصوبه شوراي انقلاب اسلامي شرکت سهامي گشتها، شرکت سهامي تاسيسات جهانگردي، شرکت سهامي مرکز خانههاي ايران و سازمان مراکز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني در يکديگر ادغام و سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي وابسته به وزارت اطلاعات و تبليغات (جهانگردي) تشکيل شد.
در 7/3/1358 وزارت اطلاعات و جهانگردي به وزارت ارشاد ملي تغيير نام يافت.
در 6/8/1358 مدرسه عالي خدمات جهانگردي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتقل گرديد.
در 15/10/1358 امور حج و زيارت از سازمان اوقاف وابسته به نخست وزيري منتزع و وابسته به وزارت ارشاد اسلامي تحت نام سازمان حج و زيارت گرديد.
در سال 1359 وزارت ارشاد ملي به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام يافت (تصويب آقاي دوزدوزاني بعنوان وزير ارشاد اسلامي) در سال 1363 سازمان اوقاف از نخست وزيري منتزع و با سازمان حج و زيارت ادغام و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت ارشاد اسلامي تشکيل گرديد.
در سال 1364 اداره حفظ ميراث فرهنگي شهرستانها، اداره کل موزهها، اداره کل کاخها، اداره کل بناهاي تاريخي از وزارت ارشاد اسلامي منتزع و به سازمان ميراث فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتقل شد. در 12/12/1365 با تصويب قانون و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل شد. در مورخ 15/8/1370 بموجب مصوبه شورايعالي اداري سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به دو سازمان «حج و زيارت» و «اوقاف و امور خيريه» تفکيک گرديد.
در مورخ 30/4/1374 به موجب مصوبه شورايعالي اداري معاونت امور بين الملل وزارت ارشاد اسلامي منحل و وظايف آن به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي واگذار گرديد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 24000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 21000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
17 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحلیل و بررسی
57 صفحه - 21000 تومان
معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
9 صفحه - 6000 تومان
وزارت ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی
8 صفحه - 4500 تومان
کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
19 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007