موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان

تعداد فرضیه : 0 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون :
تعداد نمونه : 65 عدد
پرسشنامه : پرسشنامه طراحی شده بررسی چالش های موجود در گزینش کارکنان سازمانهای دولتی
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده : spss
قیمت : 105000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان
تعداد صفحه :
15
قیمت :
105000 تومان

جدول شماره (1) : سن پاسخگویان

جدول فوق بیانگر سن پاسخگویان می باشد که 6/81 درصد سن خود را 24 تا 30 سال و 9/16 درصد 30 تا 40 سال و 5/1 درصد 40 سال به بالا عنوان کردند .

جدول شماره (2) : جنسیت پاسخگویان

جدول فوق بیانگر جنسیت پاسخگویان می باشد که 2/69 درصد مرد و 8/30 درصد زن می باشند .

جدول شماره (3) : سطح تحصیلات پاسخگویان

جدول فوق بیانگر سطح تحصیلات پاسخگویان می باشد که 8/50 درصد تحصیلات خود را لیسانس و 8/10

درصد زیر دیپلم عنوان کردند .

جدول شماره (4) : میزان درآمد پاسخگویان

جدول فوق بیانگر میزان درآمد پاسخگویان می¬باشد که 1/43 درصد درآمد خود را 801 تا یک میلیون و 3/32 درصد تا 800 هزار و 6/24 درصد بالاتر از یک میلیون عنوان کردند .

جدول شماره (5) : سابقه کار پاسخگویان

جدول فوق بیانگر سابقه کار پاسخگویان می باشد که بیشترین تعداد یعنی 4/35 درصد سابقه خود را 3 سال و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد 1 سال عنوان کردند .

جدول شماره (6) : آیا در مرحله استخدام گزینش نیز شده اید ؟

جدول فوق بیانگر آیا در مرحله استخدام گزینش نیز شده اید می باشد که 3/92 درصد بلی و 7/7 درصد خیر عنوان کردند .

جدول شماره (7) : به نظر شما در فرایند گزینش کارمندان تا چه اندازه عدالت و انصاف رعایت می¬شود؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما در فرایند گزینش کارمندان تا چه اندازه عدالت و انصاف رعایت می شود می باشد که بیشترین تعداد یعنی 6/44 درصد خیلی زیاد و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (8) : به نظر شما گزینش گران تا چه اندازه از اخلاق و رفتار پسندیده برخوردار هستند؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما گزینش گران تا چه اندازه از اخلاق و رفتار پسندیده برخوردار هستند می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 7/27 درصد کم و کمترین تعداد یعنی 2/9 درصد خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (9) : به نظر شما گزینشگران در فرایند استخدام تا چه اندازه نسبت به گزینش شوندگان با بدبینی و سوءظن برخورد می¬کنند؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما گزینشگران در فرایند استخدام تا چه اندازه نسبت به گزینش شوندگان با بدبینی و سوءظن برخورد می¬کنند می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 2/46 درصد کم و کمترین تعداد یعنی 2/6 درصد خیلی زیاد بیان کردند .

جدول شماره (10) : به نظر شما سلسله مراتب استخدام در ادارات دولتی تا چه اندازه مناسب و استاندارد می-باشد؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما سلسله مراتب استخدام در ادارات دولتی تا چه اندازه مناسب و استاندارد می باشد می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 9/36 درصد کم و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (11) : گزینشگران تا چه اندازه دارای صداقت و درستی هستند ؟

جدول فوق بیانگر گزینشگران تا چه اندازه دارای صداقت و درستی هستند می باشد که بیشترین تعداد یعنی 40 درصد زیاد و کمترین تعداد یعنی 2/6 درصد متوسط و خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (12) : تا چه اندازه از فرایند گزینش خود در جریان استخدام رضایت دارید ؟

جدول فوق بیانگر تا چه اندازه از فرایند گزینش خود در جریان استخدام رضایت دارید می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 40 درصد خیلی زیاد و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد کم بیان کردند .

جدول شماره (13) : به نظر شما در زمان گزینش شما، گزینشگر تا چه اندازه جانب انصاف و عدالت را رعایت کرده است؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما در زمان گزینش شما، گزینشگر تا چه اندازه جانب انصاف و عدالت را رعایت کرده است می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 6/44 درصد خیلی زیاد و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد خیلی کم بیان کردند .

تحقیقهای مشابه
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان
15 صفحه - 105000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 75000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
15 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 54000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
161 صفحه - 90000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
19 صفحه - 57000 تومان
توصیف فرآیند انجام کار در یک فروشگاه صنایع چوبی کاربینی همراه با نمودارهای گردش کار
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 54000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی
1 صفحه - 4500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 42000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007