موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان

تعداد فرضیه : 0 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون :
تعداد نمونه : 0 عدد
پرسشنامه :
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده :
قیمت : 135000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
تعداد صفحه :
25
قیمت :
135000 تومان

فرضیه های پژوهش

فرضیه کلی

بین سوگیری توجه و خودکار آمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رابطه وجود دارد .

فرضیه های فرعی

بین سوگیری توجه با اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد

بین خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد .

جامعه آماری

جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه که در تراز سنی 17-14 سال قرار داشتند و در سال تحصیلی 90-89 در شهر ساری مشغول تحصیل بوده اند را تشکیل می دهد (N=7436)

نمونه آماری

نمونه این پژوهش شامل 360 دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی 90-89 در تراز سنی 17-14 سال قرار دادند و بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند را تشکیل می دهد.

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

در این پژوهش برای تحلیل داده های بدست آمده و آزمون فرض های تحقیقی علاوه بر استفاده از آمارتوصیفی(نمودار –میانگین-انحراف استاندارد)جهت تعیین رابطه متغیرهای پیش بین(خودکار آمدی اجتماعی و سوگیری توجه) با متغیر ملاک(اضطراب اجتماعی) از تحلیل رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است .

لازم به ذکر است کلیه عملیات فوق بوسیله نرم افزار spss16 انجام گرفته است .

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007