موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار

عنوان سفارش :
نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار
تعداد صفحه :
21
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چكيده
 • مقدمه
 • اهداف تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • روش پژوهش
 • يافته ها و بحث
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادها
 • منابع

 • مقدمه
 • همراه با رشد سريع توليد غذا در دنيا، آبزي پروري مدرن نيز در حال رشد است . اين رشد همراه با تغيير جهت از پرداختن صرف بر توسعه فن آوري توليد به تاكيد بر پايداري اقتصادي و زيست محيطي فعاليت هاي آبزي پروري مي باشد. آگاهي رساني فز آينده توسط كارشناسان شيلات به آبزي پروران و تدوين سياستها، اصول، قوانين و مقررات آبزي پروري مسئولانه توسط سياستگزاران اين حرفه، موجب دورنماي پايدار اين رشته خواهد شد ..(Stickey and McVey, 2002)

 • بیان مسئله
 • آبزي پروري همانند كليه نظام هاي پرورش در خشكي، با چالشهاي بسياري نظير رقابت فز آينده بر سر منابع محدود از قبيل آب، زمين و منابع غذايي، تخريب زيست محيطي ذخاير، فقدان پشتيباني هاي سازماني و حقوقي و اخيراً تبليغات زيانبار ناشي از موارد نسبتاً محدود تخريب زيست محيطي و هرج و مرج اجتماعي متاثر از برخي فعاليتهاي خاص آبزي پروري، روبرو است. پايداري آبزي پروري از طريق برنامه ريزي دقيق، انتخاب جايگاه مناسب آبزي پروري، روشهاي مديريتي و ارزيابي اثرات زيست محيطي واقتصادي اجتماعي دست يافتني است. قرن بيست ويكم، با رشد و گوناگوني بيشتر، آبزي پروري را بعنوان فن آوريهاي نوين وعده ميدهد، بطوريكه اين فن كاربردي تر شده و گونه هاي جديدي در دسترس قرار ميگيرد و صيد و صيادي همچنان با كاهش همراه خواهد بود. جهت تامين نيازهاي غذايي و اقتصادي، تقاضاي بيشتر و گرايش روزافزون به سمت آبزي پروري شدت مي يابد . با نگاهي به الگوهاي توسعه جهاني درمي يابيم كه افزايش توليد در آبزي پروري نياز به تخصيص ميزان بيشتري از منابع طبيعي را براي استفاده در اين فن ايجاد خواهد كرد . اين منابع شامل آبهاي ساحلي، آبهاي زيرزميني، رودخانه ها، درياچه ها و بوم هاي دريايي دور از ساحل است . تجربيات اخير اشاره مي دارد كه لجام گسيختگي و توسعه بي حد و حصر در آبزي پروري مي تواند موجب تخريب جدي محيط زيست و همچنين تاثيرات پيش بيني نشده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع پيرامون خود شود.

  تحقیقهای مشابه
  نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار
  21 صفحه - 15000 تومان
  نگرش كارشناسان شيلات ايران در مورد آبزي پروري پايدار
  21 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007