موضوع : نقاط قوت و ضعف اوراق قرضه از ديدگاه شركت انتشار دهندة آنها
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقاط قوت و ضعف اوراق قرضه از دیدگاه شرکت انتشار دهنده آنها
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان

اوراق قرضه از ديدگاه شركتهاي انتشاردهندة آنها داراي نقاط قوتي بشرح زير هستند:
1- اوراق قرضه زماني مي‌توانند انتشار پيدا كنند كه ساير منابع سرمايه داراي كفايت و حجم كافي نباشند و با وجود شرايط مطلوب توليد و فروش هزينة انتشار اوراق قرضه به راحتي تحمل گردد در اينصورت بدليل رونق بازار فروش، شركت مربوطه هزينة اوراق قرضه را مي‌ردازد و سود قابل قبلوي را بدست مياورد بنابراين در شرايط رونق بازار انتشار اوراق قرضه يك آلترناتيو جالب براي استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي است .
2- شركتها اين امكان را دارا هستند كه با توجه به پيش‌بيني جريانات خروج پول از شركت در طول سالهاي آينده، مسؤوليت‌هاي ناشي از انتشار اوراق قرضه را به دقت مورد بررسي قرار دهند و در صورت داشتن توان ايفا وظايف خود در قبال انتشار اوراق قرضه،به انتشار اين اوراق اقدام كنند. بزبان ديگر انتشار اوراق قرضه براي شركت انشتار دهندة آن مسؤوليتهاي مالي معيني را ترسيم ميكند.
كه اين مسؤليت‌ها بصورت خروج پول از شركت متظاهر خواهد شد.
شركت مربوطه به اين مسؤوليت‌هاي ويژه و بدون ابهام مي‌تواند در مورد انتشار اوراق بهادار مثل سهام از نظر مسؤوليتهايي كه براي شركت بوجود مياورد پيشاپيش بصورت قطعي و معين قابل ترسيم نمي‌باشد .
3- انتشار اوراق بهادار، منجمله اوراق قرضه، سبب مي‌شود كه شركت مربوطه با شركاء جديد روبرو نباشد و در مقابل پولي كه از طريق فروض اوراق بهادار بدست مياورد ديگران را در حوزة‌مديريت خود دخالت ندهد.
4- تا زمانيكه نرخ سودآوري شركت در مقابل سرماية مورد استفادة آن از نرخ بهرة اوراق قرضه بيشتر باشد استفاده از روية انتشار اوراق قرضه به منظور تأمين مالي، سود شركت را افزايش ميدهد در صورتيكه از ديدگاه سهامداران انتشار اوراق قرضه با شرايط يادشده ريسكي را براي شركت در برنداشته باشد در اين حال ارزش سهام شركت در بازار روه فزوني ميگذارد وارزش بازار شركت به تنبع آن افزايش مي‌يابد.
5- در بسياري موارد در قوانين كشورهاي مختلف، بهره‌هاي پرداختي به صاحبان اوراق قرضة شركت جزو هزينه‌هاي شركت محسوب ميشود و از درآمدهاي كسر مي‌گردد در نتيجه مبلغي كه شركت بايد براي آن ماليت بپردازد به مقادير كمتري تنزل ميابد. ..................

آماده عقد قرار داد با کلیه مراکز آموزشی تحقیقاتی کشور جهت پذیرش نمایندگی فعال
سفارشات طراحی وب سایت و کلیه امور مربوطه
تلفن تماس : 09111491359                             Email : tahghighnet@yahoo.com