شنبه 6 خرداد 1396
بازدید امروز : 4415 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • صنايع روستايي يكي از مهمترين ترين مسائل و سياستگزاريهای توسعه روستايي است و يک شرط ضروري و اساسي براي توسعه ملي به حساب مي آيد. در اين راستا شناخت وضع بهره وري روستايي ميتواند نقش مؤثري در افزايش کارايي به ويژه در شرايطي که اقتصاد آشور با محدوديت عوامل توليد مواجه است انجام دهد و در برنامه ريزي، اتخاذ سياستها و راهبردهاي توسعه صنايع روستايي اهميت به سزايي داشته باشد.

 • بیان مسئله
 • به طور کلي تحليل و ارزيابي بهره وري صنايع روستايي و مقايسه آن در بين صنايع مختلف،مي تواند اقدامات رقابتي وحرکتي را به سمت مزيت نسبي در صنايع روستايي تسهيل کند.اندازه گيري بهره وري صنايع روستايي، برنامه ريزي کوتاه مدت و بلند مدت منابع را تسهيل میکند و در پرتو آن مي توان اهداف اقتصادي بنگاه را براساس اولويت آنها سامان داد.همچنين مي توان با واقع بيني و بر اساس سطوح اندازه گيري شده فعلي، سطح برنامه ريزي شده بهره وري را براي آينده تعديل کرد و با توجه به اندازه گيري شکاف بين سطح برنامه ريزي شده و سطح اندازه گيري شده، سياستهاي مناسبي را براي کاهش اين شکاف درپيش گرفت.بنابراين، اندازه گيري و شناخت وضع بهر ه وري صنايع روستايي ميتواند نقش مؤثري در افزايش بهره وري صنايع روستايي انجام دهد و در هدفمند کردن برنام ههاي مختلف توسعه نقش به سزايي داشته باشد. علاوه برآن، تجزيه و تحليل صحيح نتايج بهره وري صنايع روستايي مي تواند با جهت دهي مناسب، موجبات توسعه صنايع روستايي و در نتيجه توسعه ملي را براي سياستگذاران و دست اندرکاران متولي توسعه روستايي فراهم کند. براي دستيابي به اهداف تحقيق، بقيه مطالب مقاله به شکل زير سازماندهي شده است.

 • اهمیت و ضروت تحقیق
 • رشد اقتصادی یکی از مهمترین کلیدهای دستیابی به توسعه است و کشورهای در حال توسعه نیز رسیدن به این مهم را از مسیر دستیابی به صنعت و صنعتی شدن می دانند . این بدان دلیل است که کشورهای پیشرفته فاصله اقتصادی خود را با کشورهای دیگر از طریق صنعت و گسترش آن به دست آورده اند و همین امر باعث شده تا روند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نیز بر پایه صنعتی شدن بنا شود .

 • فرضیات تحقیق
 • - فعال سازی و گسترش صنایع روستایی نقش مهمی در جذب روستاییان و اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر دارد.

 • چارچوب نظری
 • بررسي مطالعات انجام شده درباره بهره وري و راههای گسترش و فعال سازی صنايع روستايي نشان مي دهد که در زمينه بهره وري صنايع روستايي پژوهش جامعی انجام نگرفته و مطالعات بسيار محدود و پراکندهای در برخي از استانهاي کشور انجام شده است.بررسي مطالعات انجام شده در زمينه بهره وري در کشور نشان مي دهد که بيشتر کارهاي انجام يافته در زمينه بهره وري مربوط به کل صنايع کشور بوده است. با وجود تفاوت بين صنايع روستايي کشور با کل صنايع کشور و نيز صنايع روستايي ساير کشورها برخي از مطالعات خارجي و داخلي در زير مرور مي شود.صادقي ( ١٣٨٠ )در مقاله اي با عنوان بررسي اقتصادي صنايع روستايي استان مازندران به محاسبه بهره وري نهايي نيروي کار و سرمايه ونيز کل عوامل توليد پرداخته و نتيجه گرفته که در دوره مورد بررسي (1373-1377) بهره وري نهايي نيروي کار در صنايع کاني، نساجي و فلزي استان پايي نتر از ساير بخشها بوده است. همچنين نتيجه گرفته که ميزان بهره وري کل عوامل توليد(سرمايه و نيروي کار) در صنايع شيميايي و سلولزي نسبت به ساير زير بخشهاي صنايع روستايي استان بيشتر بوده و نرخ رشد آن منفي و تقريباً روند نزولي داشته است. ايشان از شاخص کندريک براي محاسبه بهره وري کل عوامل توليد استفاده کرده است.

 • تجزیه تحقیق
 • از دهه ۱۹۶۰ تاکنون بحث توزیع عادلانه درآمد به عنوان یکی از ابعاد و محورهای اصلی توسعه مد نظر دولت و سازمان های جهانی قرار گرفته است . هدف اصلی و بلند مدت از این بحث رسیدن به سطحی از رفاه و آسایش اجتماعی است که در همه زمینه های زندگی بشری نمود و نقش دارد . از راههایی که دولت ها بخصوص در کشورهای جهان سوم در جهت رسیدن به توزیع عادلانه درآمد باید مدنظر داشته باشند ایجاد اشتغال ، رفع مشکل بی کاری ، کاهش روند مهاجرت روستائیان به شهرها و تعدیل درآمدهای شهری و روستایی است . با توجه به شکاف درآمدی ایجاد شده بین بافت شهری و روستایی در کشورهای جهان سوم و گسترش روز افزون آن روند مهاجرت از روستا به شهرها و در نتیجه کاهش نیروی انسانی در بخش تولیدی روستایی و افزایش بی کاری و حاشیه نشینی در شهرها سیر صعودی پیدا کرده و به مشکلی حاد برای این کشورها تبدیل شده است . متأسفانه نرخ رشد مهاجرت روستائیان به شهرها از نرخ رشد اشتغال زایی صنایع تولیدی به مراتب بیشتر بوده و همین امر باعث افزایش نرخ رشد بی کاری شهری در کشورهای جهان سوم شده است . با توجه به این امر که ساختار اقتصادی اکثر این کشورها کشاورزی است مهاجرت از روستا به شهرها به معنای تضعیف بخش کشاورزی می باشد . هر چند ورود تکنولوژی های جدید که اکثراً نیز سرمایه بر هستند می توانند کمبود نیروی انسانی را در این بخش جبران نمایند ولی روند رو به رشد بی کاری و حاشیه نشینی شهرها مشکی است که دولتها را وادار می نماید تا با بکارگیری تمهیداتی نسبت به رفع آن اقدام نمایند . همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، یکی از راههای رسیدن به سطح مناسبی از رفاه و آسایش اجتماعی تعدیل درآمدهای شهری و روستایی است . به همین منظور ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی نه تنها به افزایش درآمد روستاییان کمک می کند ، بلکه باعث کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها نیز می شود . از طرفی ایجاد فرصت های جدید شغلی می تواند بی کاریهای فصلی مناطق روستایی را نیز کاهش دهد . ایجاد فرصت های جدید شغلی در روستاها به معنای صنعتی شدن بافت روستایی است و این امر در وحله اول با ورود و گسترش صنایع کوچک به روستاها امکان پذیر است . در این تحقیق ، اقدام به شناسایی واحدهای صنعتی موجود در تعدادی از روستاهای شهرستان آبیک و تأثیرات مالی آن برای روستاییانی شده است که در این واحدها مشغول به کار هستند و در نهایت این بررسی به شناسایی انواعی از این صنایع کوچک می پردازد که با حداقل سرمایه گذاری بیشترین سود و بهره را عاید روستاییان می نماید . کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا ، افزایش درآمد روستائیان ، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد . این فرصت های شغلی با توجه به جاذبه های کاذب شهری مسلماً در بخش کشاورزی در حال حاضر امکان پذیر نیست ، ولی بخش صنعت در صورتی که بتواند زمان بی کاری پنهان روستائیان کشاورز را پر نماید ، توانایی کاهش جاذبه های شهری را خواهد داشت . کما اینکه روستائیان به جهت کسب درآمد بیشتر اقدام به مهاجرت به شهرها نموده و غالباً نیز در شهرها با بی کاری مواجه شده و بیشتر به بازار کار غیر رسمی روی می آورند . همچنین می توان گفت که سالانه میزان چشمگیری از ذخائر ارزی کشور صرف واردات کالاهای صنعتی می شود . عدم وجود سرمایه گذاری های کلان در جهت راه اندازی واحدهای بزرگ صنعتی نیز باعث شده که نرخ رشد ایجاد اشتغال در بخش صنعت به مراتب پایین تر از نرخ رشد جمعیت شهری (که عمدتاً به دلیل مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها صورت می پذیرد) باشد و این امر میزان جمعیت بی کار در اقتصاد کشور را روز به روز افزایش می دهد . واحدهای بزرگ صنعتی و یا عدم رقابت با صنایع وارداتی یا از گردونه رقابت خارج می شوند و یا فعالیت خود را محدودتر می نمایند . با توجه به مشکلات یاد شده گسترش صنایع کوچک بخصوص در محدوده روستاهای کشور به دلایل زیر می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد :

  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017