موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حیات پس از مرگ از دیدگاه کنفوسیوس و دائو

عنوان سفارش :
حیات پس از مرگ از دیدگاه کنفوسیوس و دائو
تعداد صفحه :
39
قیمت :
21000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • سرگذشت انسان پس از مرگ از دیدگاه کنفوسیوس

 • اهم عناصر ادیان
 • اهم عناصر ادیان عبارت از دو عنصر می باشند
 • کنفوسیوس
 • جوانی تؤام با تواضع(سنین 21-11 سالگی)
 • کوشش های ادبی نهایی(سنین 68 تا 72 سالگی)
 • وظیفه ی انسان در حیات از دیدگاه کنفوسیوس
 • خصال فرزندی
 • سرگذشت انسان پس از مرگ از دیدگاه کنفوسیوس
 • تفکر درباره مرگ
 • مذهب عامیانه در دین کنفوسیوسی

  جایگاه تناسخ

  تائوئیسم

 • جنبه دینی
 • شخصیت چوانگ تزو

  تعلیمات دین تائویی پیرامون زندگی پس از مرگ

 • فهرست منابع
 • مقدمه
 • کنفوسیوسی دین اصلی قدیم ترین کلت مستقل جهان که هنوز در صحنه ی جهانی به حیات خود ادامه می دهد، می باشد. بعضی از صاحب نظران مدعی هستند که دین کنفوسیوسی را به سختی می توان در زمره ی ادیان به حساب آورد، و بلکه بیشتر یک مکتب اخلاقی است، زیرا که بنیانگذار آن اعتقاد به وجود یک خداوند متشخص، و انجام مراسم دعا و نماز، و پرستش همگانی یک ذات متعال را تشویق ننموده است.در بین ادیان چین ، دین تائویی یکی از سه دینی است که در کنار ادیان بودایی و کنفوسیوسی به عنوان سان چیاتو و یا سه مذهب به رسمیت شناخته شده اند .

 • سرگذشت انسان پس از مرگ از دیدگاه کنفوسیوس
 • تمام موجودات در عالم هستی به وسیله دو امر به وجود رسیده اند: یکی قوه حیاتی یا مادی (چی)، و دیگری قانون عقلانی و منطقی عالم (لی). این قانون محیط که رد سراسر فضای کیهان کارآمد است و می توان آن را "تائی چی" یا "غایت کبیر" نامید که قوه حیاتی را حرکت داده ، عالم مااده را به جنبش درمی آورد و مبدا تغییرات و تحولات در دو صورت وجود می شود ، یعنی دو حالت مثبت و منفی(یانگ و یین)، و نیز به وسیله پنج عنصر ، که عبارت باشد از آتش ، آب، چوب ، فلز و خاک، جهان را از نیست به هست می آورد ؛ بنابراین هر موجودی در طبیعت خود صورتی دیگر از آن قانون عقلانی (لی) می باشد و "لی" مقصد نهایی کل است.

  او نیز گفت که در کیهان یک قونه بزرگ نهایی نهفته است که در ره یک از هزاران هزار اشیای فراوانی بی پایان جزوی از آن مستور می باشد چنانکه در پیکر انسانی یک روح و روان مخفی و مستور است که با روح جهانی از یک مبدأ تراوش کرده است و آن را فکر یاد عقل نیز می نامند و آن قوه مخفی پیوسته به طرف نیکی و خوبی رهسپار می باشد . از این رو آدمی با وجود بعضی عادات ناپسند و اعمال زشت که گاه گاه از افراد انسان تراوش می کند به فطرت اصلی که خوب و نیکوست بازمی گردد.عقل از قوه حیاتی جدا نیست و قوه جسمانی هم ازعقل منفصل نمی باشد و عقل همان نیروی نهایی است، ولی حرکت و سکون ناشی از قوه حیاتی است و اینها هر دو به همدیگر متصلند و استقلال و جدایی ندارند و این رد مثل شبیه است به کسی که بر اسبی سوار باشد اسب حرکت می کند ولی سوار او را می راند. هر چند علی الظاهر به نظر می رسد که این فلسفه مبتنی بر حرکت روحانی غیر مادی است ولی در حقیقت از جسم و جسمانیات جدا نیست زیرا این جنبش عاقبت به وجود ماده منتهی می گردد. به عبارت دیگر قوه عظیم نهانی یا عقل در عالم ماورءالطبیعه وجود دارد مانند مردی که بر اسب سوار است و آن نیز بر ماده جسمانی یا "چی" مسلط است و هر وقت آن را بسرعت می تازاند حالت مثبت، یعنی "یانگ" از آن ناشی می شود و هرگاه بکندی آن را تیم راند حالت منفی، یعنی "یین" پدیدار می گردد و این هر دو در یکدیگر ، ابدالآباد، تفاعل و تداخل دارند و حالات و تحولات گوناگون به ظهور می آورند و بالاخره در صورت پنج عنصر ابتدایی جسم و ماده به وجود می آید ، یعنی از ترکیب آنها عالم ماده با هزاران هزار گونه صور و مظاهر خلقت پدیدار می شود. کنفوسیوسی دین اصلی قدیم ترین کلت مستقل جهان که هنوز در صحنه ی جهانی به حیات خود ادامه می دهد، می باشد. بعضی از صاحب نظران مدعی هستند که دین کنفوسیوسی را به سختی می توان در زمره ی ادیان به حساب آورد، و بلکه بیشتر یک مکتب اخلاقی است، زیرا که بنیانگذار آن اعتقاد به وجود یک خداوند متشخص، و انجام مراسم دعا و نماز، و پرستش همگانی یک ذات متعال را تشویق ننموده است. در ضمن، پرستش وجود متعالی (خدا) نیز همواره به صورت رسمی وجود داشته است، تا اینکه این رسم قدیم در سال 1915 میلادی توسط جمهوری جدیدالتأسیس چین قطع گردید. به هر حال دین کنفوسیوسی در نقش یک دین عمل کرده است، اگر چه درجه ی توفیقی آن قابل بحث بوده باشد.خوشبختانه اسناد و منابع اطلاع موثق چند از آداب و آرای کنفوسیوس به دست ما رسیده است که ما را به حال و فلسفه ی او آگاه می سازد، زیرا شاگردان او سعی بسیار کردند که تعالیم او را ، هم از نخست، محافظت و نگاهداری کنند وتوضیح و توصیفی که از حالات و عادات شخصی او کرده اند شرح و بسطی بسیار دارد که تا حدی قابل وثوق باشد نیز می باشد. چینیان از دیرباز به شوقی فراوان دستورهای کنفوسیوس را مطالعه کرده و مطابق آن دستور رفته اند و سبک تعالیم و تربیت و اسلوب حکمرانی و مملکتداری کشور خود را به همان اصول که او بنیاد نهاد تا از مندی اخیر محفوظ و جاری داشتند و به قدری به اخلاق و مبادی او صاحب اعتماد و یقینند که روایات شامل جزئیات زندگانی او و حتی کلمات او را منبع و محترم می دانند. نزد ایشان کنفوسیوس نه تنها مردی حکیم و فرزانه است بلکه انسانی کامل و دارای قلب سلیم و سرمشق و بزرگواری شمرده می شود. اخلاق شریف او خود مبین و نماینده ی دو قاعده ی انتظام و تناسب است که مبنا و پایه تعالیم او قرارداد و رد طول ازمندی تاریخ هموراه مردم چین بر پان رفته اند که اگر اصول و قواعدی را که کنفوسیوس وضع کرده بدرستی رعایت کنند و افرادی به همان سجایا و اواصف تربیت شوند، هر اینه سرزمین ایشان به منتهای رفاه و سعادت خواهد رسید. و نه تنها در زندگانی انفرادی ابنای بشر بهبودی کامل مشهود خواهد گشت و انتظامی کتامل در زندگانی خانوادگی وامور دولتی برقرار خواهد شد.

 • اهم عناصر ادیان:
 • اهم عناصر ادیان عبارت از دو عنصر می باشند:

  عنصر اول : عنصر "آغاز آفرینش" یعنی ایجاد ماده از عدم و نیستی است و این عنصر عبارت از مبدئی است که هوه ی نحله های دینی بدان معترف اند. در حالیکه پاره ای از متفکران قدیم یونان معتقد بودند روح مدبر عالم ، ابن عالم را ایجاد نکرده ؛ در برابر خود موالد را بدون نظم وسیامان و به طور پراکنده یافته و به سامان بخشیده است این عنوان نام آفریدگار در زبان افلاطون و افلاطونیان است.

  عنصر دوم : عنصر "ربوبیت" یا "عنایت مستمر و پیوسته" است؛ زیرا همه ی ادیان بر اساس اندیشه تمجید و تقدیس قوه نیروی نهاده شده که دارای ارتباط باحوادث روزمره و شبانه روزی است و به پدیده های هستی همواره عنایت دارد.

  تحقیقهای مشابه
  حیات پس از مرگ از دیدگاه کنفوسیوس و دائو
  39 صفحه - 21000 تومان
  حیات پس از مرگ از دیدگاه کنفوسیوس و دائو
  39 صفحه - 15000 تومان
  معاد اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ در 11 اصل
  24 صفحه - 6000 تومان
  داستاني پس از مرگ - برگرفته شده از کتاب سرنوشت ارواح بعد از مرگ
  19 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007