موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته

عنوان سفارش :
چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
تعداد صفحه :
10
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • مطالعه شهر در معناي امروزي رشته جديدي ست ، اگرچه شهر وتوجه به آن از قدمت بيشتري برخوردار است .در معناي اخيرپس از انقلاب صنعتي ست كه شهر در كانون توجه متفكران قرار مي گيرد ، با اين حال، شهر هميشه مشغله فكري بشر بوده است: در دنياي كهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستين، در قرون ميانه در نظريات ماكياولي همچنين در آثار فيلسوفان قرن 17 مانند "بودن" مطرح شده است و در طول قرن 18 شهر در تئوري اجتماعي ژان ژاك روسو بازتاب مي‌يابد، ... اما هويت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتي است كه تغيير اساسي پيدا مي‌كند پس از اين تغييرات ،شهر در كانون توجهات صاحبنظران رشته هاي مختلف جامعه شناسي، جغرافيا، اقتصاد، برنامه ريزي و ... قرار مي گيرد. متفكران هنگامي كه راجع به عوامل و نيروهاي راشد شهرها و امكان پيش بيني تحولات آتي آنها صحبت مي‌كنند،

  نظام شهرنشيني و روند سريع آن در كشور هاي توسعه نیافته سبب هجوم گسترده به شهرها و پيدايش بخش خدمات متورم، حاشيه نشيني گسترده، بيكاري پنهان، پيدايش دوگانگي شبكه هاي اجتماعي مهاجرين در شهرها مي گردد. شهرهاي كشورهاي رشد نيافته نهاد‌هاي دورگه‌اي هستند كه در نتيجه دو واكنش پديد آمده‌اند: اول واكنش به تقسيم كار اجتماعي كه پديده اي بومي است و دوم واكنش به ادغام در اقتصاد جهاني .در كشورهاي توسعه نیافته بر خلاف كشور هاي توسعه يافته مراحل انتقال جمعيت بسرعت طي شده است. ورود دستاوردهاي تكنولوژي جديد موجب كاهش نرخ مرگ ومير و در عين حال به دليل عدم همزماني رشد شاخصهاي اجتماعي ـ فرهنگي همانند باسوادي كل جامعه بخصوص باسوادي زنان و جمعيت قابل توجه روستائي نرخ زاد و ولدها در حد دوره ماقبل صنعت باقي مانده است و اين امر سبب پيشي گرفتن رشد زاد و ولد بر ميزان مرگ ومير و در نتيجه افزايش جمعيت شده است. همزمان با اين تحول رويداد ديگري درمناطق روستائي كشور پديدار شده، در نتيجه اجراي اصلاحات ارضي و استفاده بخش كشاورزي از فن آوري روز ـ تراكتور، كمباين ـ نيروي مازاد فراواني در جامعه روستائي ظاهر گشته، اين جمعيت مازاد به دنبال فرصتي براي كار و فعاليت و سراب زندگي بهتر راهــــــي منــــاطق شهري شـــده و چــــون شهرهـــا آمـــادگي پذيـــــرش ايــــن ميهمانــــان ميليوني ناخوانده را نداشت (زيرا نرخ رشد جمعيت در منـــــاطق شهــــــري نيـــز بالا بوده و شهر حتـــي براي پاسخگوئــــي بــــه افزايش طبيعي ساكنان خود نيز دچار مشكل بوده است.) لذا، اين مناطق در كشورهاي در حال توسعه به آشفته بازار اجتماعي از مشاغل كاذب، ناهنجاريهاي اجتماعي، شكاف طبقاتي تبديل گرديده است.

  همچنين بررسي تحولات شهرنشيني كشورها نشان مي دهد كه كلان شهرهاي محدودي بخش عمده ا ي از جمعيت مناطق شهري و امكانات توسعه اقتصادي كشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زير ساخت هاي آماده اي وجود نداشت لذا تبعات اقتصادي ـ اجتماعي ناخواستة فراواني را بر نظام اجتماعي اين كشورها تحميل كرده است. زيرا در محيط شهر سازمان اجتماعي، نوع احساسات، ذهنيات و نظام معيشت با جوامع پيشين تفاوت اساسي پيدا مي كند .

  تجارب جهاني مويد وجود رابطه مثبت بين شهرنشيني و توسعه مي‌باشند. از سوي ديگر، شهرنشيني در كشور‌هاي توسعه نیافته از "تئوري تسلط تك شهري" تبعيت مي‌كنند، به عبارت ديگر، مواهب توسعه بين مناطق مختلف به صورت نابرابر توزيع شده، به همين دليل يكي از مشكلات اساسي توسعه در كشورهاي توسعه نیافته ، عدم برابري يا حتي نزديكي سطوح توسعه مناطق مختلف اين كشورهاست. معمولاً پايتخت و يكي دو شهر بزرگ اغلب امكانات آموزشي، فرهنگي به ويژه اقتصادي را به خود اختصاص مي دهند، كارخانه هاي مادر مانند ذوب آهن، صنايع پتروشيمي، دانشگاههاي معتبر، بازارهاي بزرگ، بيمارستانهاي مجهز، همچنين سينماهاي پيشرفته، كتابخانه هاي مادر، سالنهاي بزرگ تآتر، همه و همه در اين چند قطب محدود مستقر مي شوند و مابقي نواحي كشور به عنوان اقمار و پيراموني (شبيه وضعيتي كه كشورهاي در حال توسعه در ارتباط با جوامع پيشرفته و صنعتي دارند) فاقد چنين امكاناتي هستند.

  يكي از دلايل اصلي موجهاي مهاجرت به سمت پايتخت در اين كشورها همين توزيع نابرابر امكانات و منابع بين قطبهاي برخوردار و محروم مي باشد. به عبارت ديگر، عدم آمايش و تمركز گرائي شديد، علت اصلي هجوم به مركز و ظهور پديده "شهرهاي متورم" در جوامع كمتر توسعه يافته مي باشد. شكاف و نابرابري نتنها در سطح كشور و بين مناطق روستائي ـ شهري استانها ملحوظ است، بلكه، در داخل استانها نيز وجود دارد و حتا در مواردي اين نابرابري در داخل استان بيشتر از نابرابري در سطح كشور است. البته اين نابرابري ريشه در ساختار و شيوه سازماندهي جامعه دارد و نظام شهري نيز از اين قاعده مستثني نيست. شكل و بافت شهري نتيجه مستقيم شيوه‌هائي ست كه جوامع مختلف طبق آن سازمان يافته‌اند.پدیده شهر نشینی ای كه در اكثر كشورهای توسعه نیافته مشاهده میشود؛ حاصل تاخیر درر وند صنعتی شدن پیرامون سرمایه داری بوده است. جذابیت قطبهای صنعتی برای توده مردمی كه از روستاها دفع میشدند ؛ (بویژه در كشورهائی كه پذیرای شركتهای چند ملیتی بوده اند ؛ كشورهائی كه در مرحله تبدیل اقتصادهای كشاورزی- صادراتی به اقتصاد های « نیمه صنعتی» قرار داشتند؛ همچون: برزیل و هند.) موجب گسترش وسیع قطب های شهری جهان سوم در دهه 60 میلادی گردید. مردمیكه ا ز مسكن و زیر ساختها و تاسیسات شهری كه حداقل شرایط زندگی را برای آنها فراهم آورد بی بهره بوده اند. ضمن اینكه دراكثر حالات مقامات محلی هم اقدامات چندانی در رفع این كمبودها انجام نداد ند . علاوه بران دراثر كثرت نیروی كار (كه باعث كاهش توان وامكان مطرح نمودن خواسته هایشان میشد ) و همچنین هدف اصلی الیت حاكم كه همواره در صد د پائین نگهداشتن سطح دستمزد آنها بودند ؛ وضعیتی را بوجود آورده كه آنرا - « شهر نشینی ی نا برابر» می نامیم- كلان شهرهای غول آسای صنعتی، فرد یست ، (اشاره به روشهای كه فورد وهمچنین تایلور برای بهره گیری بیشتر از نیروی كار در كار خانه های خود بكار می گرفتند.

  توسعه نیافته، با تمركز تولیدات صنعتی و توده نیروی كاری كه در تقسیم اجتماعی فضای شهری متمایز میگردند؛ آنچه (Lipietz 1999) آنرا «تجمع پدر سالانه » ، نوعی «فردیسم پیرامونی» ، می نامد.

  تحقیقهای مشابه
  چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
  10 صفحه - 9000 تومان
  چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
  10 صفحه - 6000 تومان
  عنوان چالش هاي مديريت
  30 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالش هاي مديريت آگاه و علم مديريت 30
  53 صفحه - 69000 تومان
  مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  10 صفحه - 4500 تومان
  نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
  15 صفحه - 6000 تومان
  جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
  22 صفحه - 15000 تومان
  جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
  21 صفحه - 105000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007