موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سازمانهای مبتنی بر دانش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سازمانهای مبتنی بر دانش
تعداد صفحه :
14
قیمت :
7500 تومان

فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
مفهوم سازی ساختار سازمانی
تكامل ساختاری
تكامل ارگانیك
مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور
ابعاد ساختاری برای سازمانهای مبتنی بر دانش

رابطه مبتنی بر اعتماد
رابطه تعاملی برون سازمانی
رابطه فراگیر عاطفی
سازمان توسعه تجارت ایران
نتیجه گیری
منابع:
  مقدمه
پارادایم مدیریت با طی كردن چندین مرحله مشخص تكامل یافته است. محور اصلی در این تكامل، تغییر در ساختار سازمانی بوده است. ساختار سازمانی یكی از عوامل اصلی پیش برنده تغییر است زیرا ساختار، كالبد همه فرایندهــــا و تصمیم های سازمانی را شكل می دهد. مطالعات گذشته درمورد ساختار سازمانی به شكل گیری نوعی چارچوب سه بعدی منجر شده است كه انواع مختلف ساختار را توصیف می كنند. برای مثال، شاین (1988) ساختار را در قالب بعد سلسله مراتبی (HIERARCHY) ، بعد كارویژه ای (FUNCTIONAL) ، بعد شمولیت (INCLUSION) (دربرداری) و مركزیت (CENTRALITY) تعریف می كند. درعین حال، چارچوب «شاین» عمدتاً ساختار رسمی در سازمان را تبیین می كند و نیروی ظریفی كه در عقبه نمودار ســــــازمانی جریان دارد را آشكار نمی سازد. «این نیروی پنهان» عموماً اشاره به «ساختار غیررسمی» یا «رابطه غیررسمی» دارد؛ و چنین نیرویی، نقش برجسته ای در بسیاری از شكلهای جدید سازمانهای مبتنی بر فرایند نظیر سازمانهای شبكه ای یا دانش محور ایفا می كند. این مقاله، نخست ساختار غیررسمی را به عنوان بعد چهارم وارد عناصر ساختار سازمان می كند تا تكامل ساختاری را ترسیم كرده و توسعه ساختاری را در سطحی بالاتر موردتأمل قرار دهد. رابطه مبتنی بر اعتماد، رابطه تعاملی برون محور و رابطه جامع عاطفی سه بعد جدید ساختار سازمانی هستند كه در این مقاله مدنظر قرار می گیرند. این سطوح بالاتر روابط ساختاری قادرند چالشهای ساختاری در عصر اقتصاد دانش محور را به صورت روشن ترسیم كنند.
مفهوم سازی ساختار سازمانی
ساختار سازمانی، تجلی تفكر سیستمی است. سازمان مركب از عناصر، روابط بین عناصر و ساختار روابط به عنوان یك كلیت است كه یك واحد را تشكیل می دهد (CHECK LAND, 1999). به گفته بانگ (1979) ساختار، تركیب اعلی از روابط بین عناصر سازمانی است كه فلسفــه وجودی فعالیت سازمانی را شكل می دهد.نگاه سیستمـــی سازمان به ساختار نشان می دهد كه ساختار مركب از عناصر سخت از یك طرف و عناصر نرم از طرف دیگر است.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007