موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : در تصمیمات مدیران ABC پروژه مدیریت ارزیابی بکارگیری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مدیریت ارزیابی بکارگیری ABCدر تصمیمات مدیران
تعداد صفحه :
45
قیمت :
54000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری
سیستم های هزینه یابی سنتی و نارساییهای آن
تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )
مفاهیم ABC
ABC چیست ؟
آیا ABC یک روش ارزیابی موجودی کالا است ؟
آیا ABC یک مدل حمایتی برای تصمیمات مربوط به مصرف منابع است ؟
آیا ABC یک روش تجمع هزینه است ؟
آیا ABC با سیستمهای سنتی مشکل دارد ؟
آیا ABC هزینه های غیر تولیدی را مستثنی می سازد ؟
علل انحراف هزینه محصول
اختلافات حجم محصول
اختلافات محصول
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق :
جامعه آماری :
حجم نمونه :
شبوه نمونه گیری :
روش جمع آوری اطلاعات :
ابزار جمع آوری اطلاعات :
روش تجزیه و تحلیل :
فصل چهارم : یافته¬های تحقیق
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه¬گیری
خلاصه و نتیجه گیری:
منابع و ماخذ:
  مقدمه
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهمترین سند دولتی است که دستگاههاي اجرائی را دردستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه اي توسعه کشور و انجام اثر بخشوظایفخود یاري میرساند. نظام بودجه ریزي عملیاتی با هدف نتیجه محوري این سند مالی تلاش می کند با پیوند اعتبارات بودجه اي به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جوئی، شفافیت، کارائی و اثر بخشی بودجه دست یابد.
بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزي خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یکنظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه اي و عملکرد دستگاههاي اجرائی شفاف و قابل درك است، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی براي تصمیمات بودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند .در این ارتباط سوالی که غالبا مطرح میشود اینست که چگونه میتوان عملکرد واقعی دستگاهها را ارزیابی کرد و بین اعتبارات بودجه اي و عملکرد مورد انتظار دستگاههاي اجرائی پیوند شفافو قابل درك برقرار نمود.اما اساسی ترین سوالی که همواره مورد غفلت قرار گرفته است اینست که به فرض طراحی یک نظام جامع بودجه ریزي عملیاتی و ارزیابی عملکرد و تهیه و تدوین دستورالعملهاي دقیق و بی نقص ، اولا ظرفیت هاي مدیریتی مورد نیاز براي اجراي نظام جدید بودجه ریزي و مدیریت بودجه چیست ؟ و ثانیا مهارتهاي مدیریت تغییر براي انتقال از نظام موجود به نظام نوین ، بهبود مستمر آن و انطباق آن با تغییرات و شرایط محیطی در طول زمان کدام است.
به استناد ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف شده است با همکاري دستگاههاي ذي ربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزي از روش موجود به روشهدفمند ، عملیاتی و بصورت قیمت تمام شده خدمات ، ضمن شناسایی و احصاء فعالیتها و خدماتی که دستگاههاي اجرایی ارائه نمایند . متناسبا نسبت به تهیه لوایح لازم براي اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداري ، استخدامی و بودجه ریزي به گونه اي اقدام شود که نظام موجود تبدیل به یک نظام کنترل نتیجه و محصول گردد .در همین راستا ماده 144 قانون یاد شده کلیه دستگاههاي اجرایی را موظف می نماید که بمنظور افزایش کارائی و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ، اختیارات لازم را در چهار چوب مقررات مالی خاص به مدیران تفویض نماید .جهت پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتی در دستگاههاي دولتی مورد بررسی، از روش ABC استفاده نمایند .
  بیان مسئله
اولین گام در پیاده سازی هر سیستم اطلاعاتی شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران آن سازمان می باشد . دلیل این امر نیز افزایش پیچیدگی محیطی و بروز تغییر در پارادایمهای غالب تاثیرگذار در حیطه مدیریت است که باعث شده است تا مدیرا ن بیش از پیش بر اطلاعات متکی باشند و سازمانها به اطلاعات به عنوان دارایی استراتژیک خود توجه داشته یاشند . نخستین گام در سیستم هزینه یابی ABC شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران جهت اتخاذ تصمیم های بهینه در حوزه های برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملکرد است ( توکلی و ابراهیمی ،1385 ، ص12).

تحقیقهای مشابه
پروژه مدیریت ارزیابی بکارگیری ABCدر تصمیمات مدیران
45 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
سیستم مدیریت تغییر پروژه
10 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 45000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
پرسشنامه ابزارهای مدیریت پروژه (Enrique Minarro- Viseras, Tim B aines and Mike Sweeney) (اینریکیو و ویسراس و تایم و مایک)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، اجرای برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، معرفی و آغاز فرآیند مدیریت حیطه (قلمرو) پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، تعریف حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، تعریف فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توالی فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی
7 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها (De Waal & Andre A) (دی وال و آندره)
7 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ارزیابی دانش: مورد سنجش قراردادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان (Adrian Wilkinson, Tom Redman and Ed Snape) (آدرین و تام و اسنپ)
2 صفحه - 1500 تومان
استانداردهای مدیران مدرسه - مدیریت و رهبری سازمانی
5 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007