موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : جریان های فرهنگی جهان معاصر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جریان های فرهنگی جهان معاصر
تعداد صفحه :
21
قیمت :
12000 تومان

فهرست
مقدمه
جریان های فرهنگی جهان معاصر
استراتژی و راه کارهای فرهنگی آن
استراتژی همکاری
استراتژی متمرکز کردن
استراتژی تهاجمی
استراتژی دفاعی
استراتژی تفاوت و تشخیص
استراتژی شکوفایی
2 ـ اهداف استراتژی
ضرورت ایجاد هماهنگی بیش از گذشته در محتوا و شکل استراتژی
چالش ها و تهدیدها
نتیجه گیری
منابع
  مقدمه
رصد فرهنگي و تحليل و بررسي ساختارها ، منابع ، مولفه ها،، نگرشها، هنجارها ،مسأله شناسي وپايش جريان‌هاي فرهنگي درحوزه‌هاي مختلف از ضرورت ها ومسئوليت هاي اساسي محسوب مي شود و بنيان وشالوده برنامه ريزي و شکل گيري راهبردهاي فرهنگي در در عرصه بين المللي ومتناسب با شرايط ،فرصت هاو نيازها ي هر حوزه ومنطقه خاص را تشکيل مي دهد.
مسائل امروز فرهنگي در هر کشور در عين حال که ريشه در گذشته دارند، داراي تأثيراتي نيز در آينده خواهند بود. بنابراين از حيث زماني رصد فرهنگي داراي ابعاد ذيل خواهد بود:
1- ارزيــابي عمـلـكرد فــرهنـگي گذشته‌ ؛
2- ارزيـابي و ضعيت كنوني ؛
3- آينده پژوهي و پيش‌بيني آينده‌ فرهنگي به منظور شناخت فرصت‌ها و تهديدها.
جريان‌هاي فرهنگي همچنين داراي نقش مهمي در رشد فکري مردم و شکل گيري ذهنيت عمومي جامعه هستند.بنابراين از جنبه‌هاي مختلفي مانند منشأ و مبدأ جريان، شناسايي بسترهاي رشد ، مقصد تأثيري گذاري ،ويژگي‌ها ،گستره‌ وميزان تأثير گذاري جريان و...قابل بررسي مي‌باشند.
در دنياي مدرن با پيشرفت تکنولوژي و صنايع فرهنگي هر روز شاهد توليد صدها محصول فرهنگي در قالب كتاب، آثاري هنري، فيلم‌هاي سينمايي، اسباب بازي، بازيهاي رايانه‌اي وغيره هستيم که نقش مهمي در فرهنگ سازي دارند. از اينرومحصولات فرهنگي توليد داخل و محصولات فرهنگي وارداتي از خارج از كشور، رسانه‌ها ، گروههاي مرجع اصلي ، سبک زندگي و ...از منابع و مولفه هاي اساسي مهم در رصد وجريان شناسي فرهنگي بشمار مي آيند. در اين راه ، روش شناسي ، مسأله‌يابي و مسأله‌شناسي فرهنگي ، ‌گزارش‌هاي كــارشنــاسي نهـادهاي فـرهنـگي و سايـر انواع مطالعات كمي و كيفي ،معيارهاي رصد واولويت بندي مسائل فرهنگي را تشکيل مي دهند وپردازش اطلاعات حاصله از نظام رصد فرهنگي ازاهميت ويژه اي در اين فرايندبرخورداراست.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007