موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مروری بر جمعيت و تنظيم خانواده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مروری بر جمعیت و تنظیم خانواده
تعداد صفحه :
17
قیمت :
6000 تومان

پيشگفتار:
براساس تحقيقات به عمل آمده و شواهد كافي، محدود كردن باروري بهترين راه كنترل جمعيتهاي انساني شناخته شده است كه در اين راستا، توجه لازم به مشخصات و ويژگيهاي جمعيتي جامعه مورد نظر كه بتوان برنامه هاي تنظيم خانواده را با موفقيت كامل به اجرا گذارد، از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.
زيرا به يقين ثابت گرديده است كه بسياري از مشكلات اقتصادي و اجتماعي نظير فقر، بيسوادي، سوء تغذيه و بيماري، مهاجرت، بيكاري و دهها پيامد ناشي از آن همگي با عامل جمعيت در ارتباط اند كه اشاعه برنامه هاي تنظيم خانواده به عنوان سياستي مهم در كنترل رشد بي رويه جمعيت مي تواند دخالت نمايد.
فصل 1
تاريخچه تنظيم خانواده در جهان و ايران
مقدمه
اگرچه در دوره هايي از تاريخ جهان، افزايش جمعيت را محرك اصلي در توسعه و ترقي اقتصادي دانسته و بر كثرت هر چه بيشتر نفوس در جوامع تأكيد داشته اند، ليكن در مقابل طرفداران افزايش جمعيت، گروه مخالف نيز، با انعكاس اثرات سوء افزايش بي رويه جمعيتها در اذهان عمومي، بر كنترل و حفظ آن در حد متناسب اصرار ورزيده‌اند.
بنحوي كه به مرو و به وي‍ژه در نيم قرن اخير، با حادتر شدن مشكلات ناشي از جمعيت زياد در جهان، ضرورت اتخاذ سياستهاي جمعيتي مبتني بر كنترل مواليد و گسترش هر چه بيشتر برنامه هاي تنظيم خانواده در جوامع مختلف، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
تاريخچه تنظيم خانواده در ايران و جهان
در گذشته هاي تاريخي، سياستها و تدابير جمعيتي غالباً معطوف به ازدياد جمعيت بود. در اين زمانها نظر كليه اديان، متفكرين و فيلسوفان، حكام و سلاطين (به استثناي موارد جرئي) به سوي زناشويي و فرزندآوري در سطح خانواده و افزايش نيروي انساني در سطح جامعه متوجه بود ليكن از دهه‌هاي پاياني سده 18 بنا به دلايل سياسي و اقتصادي و جمعيتي، با طرح نظريه مالتوس، سياستهاي مبني بر كاهش مواليد نخست در انگلستان و پس از آن در ساير ممالك اروپايي و امريكايي مطرح شد. با اينحال برنامه هاي تنظيم خانواده در سطح گسترده امروزي، تنها از قدمتي حدود نيم قرن برخوردار مي باشد.
در گذشته سياستهاي جمعيتي به افزايش و يا كاهش جمعيت توجه مي كردند، در صورتي كه امروزه اين سياستها فراتر رفته و بسياري از موازين اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را در بر مي گيرند. آمار موجود حكايت از آن دارد كه امروزه حدود 85 درصد از كشورهاي جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي كنند.
اگرچه برنامه هاي تنظيم خانواده به همه جمعيت روستايي و عشايري اين كشورها تعميم نيافته است. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007