موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
تعداد صفحه :
18
قیمت :
10500 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
1- بررسی همه جانبه محیط کار
1- 1– تشخیص و شناسایی خطرات
2-1 - ارزیابی خطرات
1-2-1- شناسایی افراد در معرض خطر:
2-2-1- ارزیابی اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه موجود:
3-2-1- ثبت یافته ها:
4-2-1- حذف خطرات
2-تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
1- 2– مدلهای ارائه شده در بررسی علل وقوع حوادث:
2-2- مدل TMEPM.
3-2- مدل دامنه هاینریش (Heinrich,s Domino)
3- تشکیلات کنترل و نظارت
1-3 – بازرسی:
2-3 – کمیته های حفاظت فنی
3-3- مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشتی:
4- اقدامات آموزشی
1-4 – آموزش و ارائه دستورالعمل های ایمنی:
2-4- انجام مطالعات وتحقیقات
3-4– برگزاری سمینارها و همایش ها
  مقدمه
بر اساس تعریف، «حادثه» رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است که فعالیتهای کاری را دچار وقفه کرده و ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد. برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد. در هر صورت تکنیکهای ایمنی نشان داده که ما می توانیم حوادث را کنترل نموده و از وقوع آنها پیشگیری کنیم. پیشگیری موفق حادثه، حداقل نیاز به چهار اقدام اساسی دارد:
1- مطالعه و بررسی همه جانبه محیط کار
2- تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
3- تشکیلات کنترل و نظارت
4- اقدامات آموزشی
در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری در هر مورد می پردازیم.
  1- بررسی همه جانبه محیط کار
مطالعه و بررسی از کلیه نواحی کاری و عملیات و پروسه تولید جهت شناسایی عوامل ایجاد کننده خطرات، مهمترین اقدام پیشگیرانه، جهت کاهش حوادث ناشی از کار به شمار می آید. پس از مطالعه و بررسی و شناخت کامل این خطرات، اقدامات بعدی شامل ارزیابی و تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی می باشد که این تجزیه و تحلیل ها، بعنوان روشی برای افزایش دانش پیشگیری از حوادث بکار می روند.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007