سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7946 نفر

موضوع : پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3500 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
1- بررسی همه جانبه محیط کار
1- 1– تشخیص و شناسایی خطرات
2-1 - ارزیابی خطرات
1-2-1- شناسایی افراد در معرض خطر:
2-2-1- ارزیابی اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه موجود:
3-2-1- ثبت یافته ها:
4-2-1- حذف خطرات
2-تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
1- 2– مدلهای ارائه شده در بررسی علل وقوع حوادث:
2-2- مدل TMEPM.
3-2- مدل دامنه هاینریش (Heinrich,s Domino)
3- تشکیلات کنترل و نظارت
1-3 – بازرسی:
2-3 – کمیته های حفاظت فنی
3-3- مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشتی:
4- اقدامات آموزشی
1-4 – آموزش و ارائه دستورالعمل های ایمنی:
2-4- انجام مطالعات وتحقیقات
3-4– برگزاری سمینارها و همایش ها
  مقدمه
بر اساس تعریف، «حادثه» رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است که فعالیتهای کاری را دچار وقفه کرده و ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد. برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد. در هر صورت تکنیکهای ایمنی نشان داده که ما می توانیم حوادث را کنترل نموده و از وقوع آنها پیشگیری کنیم. پیشگیری موفق حادثه، حداقل نیاز به چهار اقدام اساسی دارد:
1- مطالعه و بررسی همه جانبه محیط کار
2- تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
3- تشکیلات کنترل و نظارت
4- اقدامات آموزشی
در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری در هر مورد می پردازیم.
  1- بررسی همه جانبه محیط کار
مطالعه و بررسی از کلیه نواحی کاری و عملیات و پروسه تولید جهت شناسایی عوامل ایجاد کننده خطرات، مهمترین اقدام پیشگیرانه، جهت کاهش حوادث ناشی از کار به شمار می آید. پس از مطالعه و بررسی و شناخت کامل این خطرات، اقدامات بعدی شامل ارزیابی و تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی می باشد که این تجزیه و تحلیل ها، بعنوان روشی برای افزایش دانش پیشگیری از حوادث بکار می روند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007