موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کارآفرینی و سرمایه اجتماعی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآفرینی و سرمایه اجتماعی
تعداد صفحه :
17
قیمت :
9000 تومان

چکیده 3
مقدمه 4
تعاریف عملیاتی واژه ها 4
بعد شناختی سرمایه اجتماعی 5
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 5
کارآفرینی درون سازمانی 5
ویژگی متمایز سرمایه اجتماعی 6
عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه (سازمان) 6
رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی 7
مدلهای کارآفرینی 10
نوآوری در فرایند و محصول / خدمات 12
خودتجدیدی 12
ریسکپذیری 13
پیشگامی 13
مفهوم پیشگامی 13
رقابت تهاجمی 14
پیشنهادها 15
نتیجه گیری 17
منابع 19
  چکیده
امروزه، در عصر دانش ، سازمان ها به کارگیری دارایی های نامشهود که منابع ارزشی جدید محسوب می شوند، از مزیت رقابتی خاصی بهره می جویند. این وضعیت، با اهمیت فراید خلق و تسهیم دانش تعریف شده که گویای اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان پدیده مدیریتی جدی می باشد. از سوی دیگر، کارآفرینی درون سازمانی نیز به توسعه محصولات و خدمات جدید، نوآوری در محصولات و خدمات و همچنین ایجاد واحدو شعبات جدید منجر شده و در نهایت مزیت رقابتی خاصی برای سازمان فراهم می آورد. از آیین و هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه کارآفرینی درون سازمانی اجتماعی در یک شرکت صنعتی می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق نیز شامل 151 مدیر از یک شرکت صنعتی می باشد که با توجه به نمونه گیری صورت گرفته ، 89 نفر از این تعداد آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی (و ابعاد آن یعنی شناختی و ساختاری) با کارآفرینی درون سازمانی رابطه ای مثبت وجود دارد. به عبارتی روشن تر، با افزایش سرمایه اجتماعی کارآفرینی درون سازمانی افزایش می یابد.
واژگان کلیدی : سرمایه اجتماعی ، کارآفرینی درون سازمانی، بعد شناختی و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007