چهارشنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 616 نفر

موضوع : کارآفرینی و سرمایه اجتماعی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآفرینی و سرمایه اجتماعی
تعداد صفحه :
17
قیمت :
3000 تومان

چکیده 3
مقدمه 4
تعاریف عملیاتی واژه ها 4
بعد شناختی سرمایه اجتماعی 5
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 5
کارآفرینی درون سازمانی 5
ویژگی متمایز سرمایه اجتماعی 6
عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه (سازمان) 6
رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی 7
مدلهای کارآفرینی 10
نوآوری در فرایند و محصول / خدمات 12
خودتجدیدی 12
ریسکپذیری 13
پیشگامی 13
مفهوم پیشگامی 13
رقابت تهاجمی 14
پیشنهادها 15
نتیجه گیری 17
منابع 19
  چکیده
امروزه، در عصر دانش ، سازمان ها به کارگیری دارایی های نامشهود که منابع ارزشی جدید محسوب می شوند، از مزیت رقابتی خاصی بهره می جویند. این وضعیت، با اهمیت فراید خلق و تسهیم دانش تعریف شده که گویای اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان پدیده مدیریتی جدی می باشد. از سوی دیگر، کارآفرینی درون سازمانی نیز به توسعه محصولات و خدمات جدید، نوآوری در محصولات و خدمات و همچنین ایجاد واحدو شعبات جدید منجر شده و در نهایت مزیت رقابتی خاصی برای سازمان فراهم می آورد. از آیین و هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه کارآفرینی درون سازمانی اجتماعی در یک شرکت صنعتی می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق نیز شامل 151 مدیر از یک شرکت صنعتی می باشد که با توجه به نمونه گیری صورت گرفته ، 89 نفر از این تعداد آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی (و ابعاد آن یعنی شناختی و ساختاری) با کارآفرینی درون سازمانی رابطه ای مثبت وجود دارد. به عبارتی روشن تر، با افزایش سرمایه اجتماعی کارآفرینی درون سازمانی افزایش می یابد.
واژگان کلیدی : سرمایه اجتماعی ، کارآفرینی درون سازمانی، بعد شناختی و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007