موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سازه های سبک فلزی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سازه های سبک فلزی
تعداد صفحه :
25
قیمت :
12000 تومان

مقدمه
ساختمان هاي پيش ساختهفولادي سبك (Light Weight Steel Frame)به LSFموسوم بوده كه بصورت خشك وعمدتا با استفاده از اتصالات پيچي بكار ميروند.اين ساختمان ها از 3جزءاصلي شامل:مقاطع متشكل از ورق هاي فولادي سرد نوردشدهبراي سازه،صفحات تخته گچي به عنوان پوشش رويه دروني ولايه عايق حرارتي وصوتي تشكيلمي شوند. كاربرد اين ساختمان ها به عنوان يك سيستم سازه اي مستقل و اكثرا درانبوهسازي ساختمان هاي دوطبقه، دفاتر و ساختمان هاي تجاري كوچك، واحدهاي صنعتي و سالنهاي ورزشي يك طبقه است. يك سيستم سازه اي باربر ثقلي است كه قابليت تركيب شدن باسيستم سازه اي ديگر، مانند ديوارهاي بتن مسلح سازه اي را دارد. در ساختمان هايكوتاه بصورت سيستم سازه اي مختلط بكار مي رود. استفاده از اشكال مختلف آن طبق آييننامه مجاز بوده است. مقاطع آن داراي ابعاد متنوع و محدوده تغييرات ضخامتي بين 2.5 تا 6/0 ميليمتر مي باشند. اتصال LSFبه شالوده به واسطه كلاف افقي با مقطع c، شكل مي گيرد. اجزاء قائم به عنوان عضو باربر ستوني در بارهاي ثقلي عمل ميكند، برخي از اين اعضا در دهانه مهاربندي جانبي سازه علاوه بر بار ثقلي، متحملنيروهاي ناشي از بار جانبي هم بوده كه تحت نام وادار(stud) درسيستم معرفي شده اند. سقف اين سازه ها متشكل از تيرچه هاي فلزي سردنوردشده است. تيرها و تيرچه ها عمدتا داراي مقاطع با اشكال cوz مي باشند. پوشش سقف با دال بتني در صورت يكپارچگي لازم بين بتن وپروفيل فولادي تيرچه، مي تواند به عنوان سقف مركب فلزي طراحي شود. LSF، بمنظور باربري جانبي سازه در امتداد اصلي متعامد، از دهانه هاي باربرجانبي استفاده مي شود (Load Bearing Wall).دهانه هاي باربر به 4روشايجاد شده: سيستم دهانه هاي مهاربندي با اعضای قطري، سيستم ديوار برشي با ورقفولادي نازك، سيستم ديوار باربر با پوشش OSBو سيستم ديواربرشي بتن مسلح؛ كه مهاربندي با اعضاء قطري براي ساختمان هاي تا 2طبقه مسكوني وسيستم باربر جانبي ديوار برشي بتن مسلح تا 4طبقه مسكوني مجاز است.انتقال حرارتي كم، آن رابراي استفاده دائم مانند: ساختمان هاي مسكوني با مشكلاتي روبرو مي سازد ولي عملكردشبراي استفاده هاي منقطع مناسب است. عملكرد صوتي ديوارها و سقف هاي ساخته شده درصورترعايت تمهيدات پاسخ گوي انتظارات تعيين شده مقررات ملي ساختمان مي باشد. مواد تشكيلدهنده LSF بار حريق ندارند و ليپروفيل هاي سرد نورد شدهمقاومت كمي در برابر حريق دارند و بايستي بخوبي محافظت گردند، كه يكي از دلايلكاربرد گچ به عنوان پوشش داخلي رسيدن به اين هدف است.از عمده مزاياي LSF كاهش جرم ساختمان، كاهش هزينه در مصالح، نيروي انساني وزمان احداث پروژه هاست. بكارگيري اين روش در ساختمان هاي 5 طبقه كشور بارعايتتمهيدات خاص مقدور مي باشد.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007