سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 4002 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق
تعداد صفحه :
65
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 6
الف-طرح و بیان مسئله 6
ب- اهمیت موضوع 8
ج- پیشینه تحقیق 9
د- روش تحقیق 9
روش اسنادی یا کتابخانه ای یا آرشیوی: 9
روش جستجو در اینترنت: 9
ه- محدودیت ها و موانع 10
و- سازماندهی تحقیق 10
فصل اول : از نظر فقهی 11
بخش اول :مبنای فقهی حکم مادّهء 1043 12
گفتار اول: روایات 16
مبحث دوم :سقوط اجازهء ولی در صورت ممانعت غیر موجّه 17
گفتار اول: در مقوله فقهی نظرات فقیهان بزرگی را می توان ملاک قرار داد که در خصوص دختررشیده با احتیاط فتوا داده اند. 20
مبحث سوم-ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی 21
مبحث چهارم:سقوط اجازهء ولی در صورت محجوریّت یا عدم‏ دسترسی به او 26
مبحث پنجم : ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی 28
فصل دوم : نظر حقوقی 33
بخش اول: مقوله حقوقی 34
مبحث اول:اجازه پدر يا جدّ پدري در ازدواج دختر 36
بخش دوم :قانون مدني چه مي گويد 44
مبحث اول :اذن ولى در نكاح قبل از بلوغ 44
گفتار اول : اذن ولىّ در نكاح دختر باكره 47
مبحث دوم: موارد سقوط اعتبار اذن ولى 50
گفتار اول: منع غير موجه ولىّ 50
گفتار دوم: عدم دسترسى به ولىّ 52
گفتار سوم : حجر يا فوت ولىّ 52
گفتار چهارم - ضمانت اجراى نكاح دختر باكره بدون اذن ولى 53
مبحث چهارم: اذن زن به شوهر در نكاح با دختر برادر يا دختر خواهر او 55
گفتار اول: تبعیّت قانون مدنی از نظریّهء تشریک در ولایت 55
نتیجه گیری و پیشنهادات 58
منابع 65
چکیده
اصطلاح «باکره» در متن اولیه قانون مدنى و نیز در متن اصلاحى سال 1361 وجود نداشته است. در این دو متن، قانونگذار به جاى اصطلاح باکره، از عبارت «دخترى که هنوز شوهر نکرده» استفاده کرده بود. مطابق قانون فعلی، دختری که شوهر کرده ولی پیش از مواقعه متارکه کرده یا شوهرش فوت کرده باشد، در ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر دارد. از سوی دیگر، فردی که باکره نیست در ازدواج خود مستقل است. اطلاق این حکم شامل مواردی که «ثیبوبت» ناشی از نکاح صحیح نباشد نیز می¬شود. به عبارت دیگر، ثیبوبت به طور مطلق و به هر طریق که حاصل شود موجب سقوط ولایت پدر خواهد شد و مشروعیت سبب آن شرط نیست.
کلید واژه: ازدواج، دختر باکره، اذن، پدر
مقدمه
ازدواج نهادي متناسب با سـرشـت انساني و پاسخي به نيازهاي عاطفي و جسمي انسان مي‌باشـد. قـدمـت اين نهاد و همزماني آن با آغاز پيدايش بشر، مؤيد فطري بودن آن است؛ با اين وجود اين نهاد همواره در طول تاريخ با تحـولات شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجـتـماعي، سياسي، حقوقي و تغيير در هنجـارها و ارزش‌هـاي هر جامعه، دستخوش تـغـيير شده و نوع، كاركـرد، زمان شـكل‌گيري و آثـار حقوقي آن متفاوت بـوده؛ آن چنان كه در خانواده‌هـاي گسترده، ازدواج مبتني بر تصميم اعضاي خانواده بوده كه با تضعيف ايـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـياري جـوامع بـروز يافته است (ر.ك. شيـخـي، 1380: ص54). در جوامـع سنـتي، نســبت به جـوامع صنعتي، ازدواج عموميت بيشتري داشته، استقلال مالي و اقتصادي زن، روند ازدواج و تشكـيل زندگـي مشترك را به تأخير انداخـته، همچنين الزامات قانوني ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثير گذاشته اسـت (همان، صص 105 و 75).

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017