جمعه 2 تیر 1396
بازدید امروز : 3873 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
تعداد صفحه :
84
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
کارفرما:
پیمانکار:
قرارداد:
انواع قراردادهاى پیمانکاری
قرارداد مقطوع
قرارداد امانى
قرارداد براساس مواد و دستمزد
پیمان
دستگاه نظارت
ناظر مقیم
رئیس کارگاه
مبلغ اولیه و مبلغ کل پیمان
کارهای فرعی
نقشه ها و مشخصات فنی
کارگاه- محل کار- پای کار
مصوبات
ماه و سال و تاریخ ها
اوزان و مقادیر
مفرد و جمع
عناوین
مکرر- شاخص
ویژگی هاى صنعت پیمانکارى
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
ب - ضمانتنامه انجام تعهدات
ج - ضمانتنامه پیش پرداخت
د - ضمانتنامه حسن انجام کار
مرحله1- مطالعات مقدماتى طرح
1-1 - مطالعات تحقیقاتى و بنیادى
2-1 - مطالعات شناسایى طرح
3-1- تهیه طرح مقدماتى
4-1- تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار
1-2- تکثیر اسناد و مدارک مناقصه
2-2- دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
مناقصه عمومی:
مناقصه محدود:
ترک مناقصه:
توافق قیمت:
3-2- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه
4-2- انتخاب پیمانکار
مرحله3-انعقاد قرارداد با پیمانکار
1-3- نام طرفین قرارداد( کارفرما- پیمانکار)
2-3- موضوع پیمان
3-3- مبلغ پیمان
4-3- مدت پیمان
5-3- تایـیدات و تعهدات پیمانکار
6-3- تعهدات و اختیارات کارفرما
7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات
8-3- پیش پرداخت و ترتیب واریز ان
9-3- جریمه کار
مرحله4- شروع عملیات اجرایی
1-4- تاسیس و ایجاد کارگاه
2-4- تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
3-4- مخارج اجراى طرح
4-4- تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
5-4- پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
مرحله5- خاتمه کار
1-5 – تحویل موقت
2-5- ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
3-5- ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
4-5- تهیه صورت وضعیت قطعی
5-5- استرداد نصف وجه الضمان(سپرده حسن انجام کار)
6-5- تحویل قطعی
7-5- استرداد نصف دیگر وجه الضنان( سپرده حسن انجام کار)
8-5- هزینه نگهداری در دوره تضمین
9-5- انتقال دارایی مورد پیمان به دستگاه مسئول بهره برداری
حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری
انتخاب روش
ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش بینی
دعاوی و تغییرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
تاییدات و تعهدات پیمانکار
تاییدات پیمانکار
مهارت کارکنان- کارگران و احتیاجات انها- پرداخت دستمزدها- برکناری کارکنان
حسن اجرای کارها- برنامه و گزارش ها – مدیر کارگاه – ازمایش ها
پیاده کردن نقشه ها- حفظ تاسیسات و نقاط - محدود نمودن عملیات در اراضی تحویل شده
محل و شرایط تهیه مصالح و تدارکات
حفاظت کارگاه و شخص ثالث- بیمه
مداخله کارفرما
قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها
انتقال به غیر و پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء
محل قانونی
تعهدات و اختیارات کارفرما
تحویل کارگاه
تغییر مقادیر کار
کارهای جدید
تغییرات مدت پیمان
بازرسی عملیات پیمانکار
حدود اختیارات مهندس مقیم
امور مالی – تحویل موضوع پیمان
ضمانت نامه انجام تعهدات
کسور وجه الضمان و استرداد ان
پیش پرداخت
تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه
پرداخت های ارزی
تحویل موقت
صورت وضعیت قطعی
تحویل قطعی
هزینه نگاهداری در دوره تضمین
حوادث قهری– فسخ– ختم
حوادث قهری و غیر مترقبه
ممنوعیت قانونی پیمانکار
هدیه
موارد فسخ پیمان
خاتمه دادن پیمان و تعیین و تکلیف ان
نمونه ای از آمار و ارقام مربوط به حسابداری پیمانکاری
نمونه تصاویر از نرم افزار حسابداری پیمانکاری ساختمان
منابع:
مقدمه
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرساختمان ، راه سازی ، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی ، هواپیماسازی،ساختن فیلم های سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار می کنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است . ارکان اصلی عملیات پیمانکاری درهرنوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:
= کارفرما:
شخص حـقیقی یا حقـوقی است که اجرای عـملیات معینی رابه پیمانکار واگذار می کند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.
پیمانکار:
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده می گیرد.پیمانکارمعمولا به منظورتسهـیل دراجرای قسمت یا قسمت هایی خاص از عـملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقـد می کند .در مـواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عـملیات طرحهای بزرگ نیاز به هـمکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از اجرای عـملیات موضوع پیمان، گـروه شرکـتهای پیمانکاری از هـمکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017