موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اخلاق در پژوهش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اخلاق در پژوهش
تعداد صفحه :
18
قیمت :
9000 تومان

چکیده 5
کلید واژه 5
مقدمه 5
تاریخچه اخلاق در پژوهش 6
تحلیل مفهومی اخلاق پژوهش 6
اخلاق 7
اخلاق حرفه‏ای 7
پژوهش 8
تعامل اخلاق و پژوهش 8
ضرورت جهت‏گیری اخلاقی در فرایند پژوهش 8
روی‏آوردهای عمده در اخلاق پژوهش 9
خاستگاه مسائل اخلاقی در پژوهش 10
اصول اخلاقی در فرایند پژوهش 12
اخلاق مرتبط با پژوهشگر 14
رفتارهاي شایسته 14
مسؤولیت حرفهاي 14
امانتداري 14
شهامت 14
پرداختن به مسائل ضروري جامعه 14
حقیقت جویی 15
نشاط 15
درك و فهم قوانین، سیاستها و مقررات 15
پاسخگویی 15
رفتارهاي ناشایست 15
نتیجه گیری 16
منابع فارسی 17
منابع لاتین 18
  چکیده
اخلاق پژوهش، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و به اصول اخلاقی ای که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت می کنند،می پردازد و این پژوهش می تواند در هر زمینه ای باشد.اخلاق پژوهش دو روی‏آوردِ فردگرایانه و سازمان‏نگر دارد. در روی‏آوردِ نخست بر مسئولیت‏های پژوهشگر به عنوان شخصیت حقیقی تأکید می‏شود و در روی‏آوردِ دوم بر مسؤلیت‏های اخلاقی مؤسسه‏های پژوهشی تأکید می‏گردد. مسائل اخلاقی در تعارض فرایند پژوهش با حقوق افراد مرتبط بروز می‏کنند و خاستگاه آن عبارت است از: ماهیت مساله پژوهش، مکان، روش و شرکت کنندگان.اخلاق، خوي ها و ويژگي هاي دروني انسان است كه منشأ رفتار انسان ها بوده و عميق ترين نفوذ و اثر را در حوزه رفتار آدمي دارد. اما اخلاق حرفه اي اصول كلي تر اخلاق در فضاي خاص حرفه اي را بيان مي نمايد. اخلاق در حقيقت شاخه اي از حكمت عملي است. حكمت عملي دانشي است كه درباره افعال اختياري و تحت قدرت انسان گفت و گو مي نمايد كه كدام فعل و عمل شايسته تحقيق وانجام دادن است و كدام فعل و عمل چنين شايستگي را ندارد .
کلید واژه: فرایند پژوهش، اخلاق پژوهش، اصول اخلاقی، منشور اخلاق.
مقدمه
اخلاق پژوهش شاخه‏ای از اخلاق حرفه‏ای است که به بررسی مسائل اخلاقی در حرفه پژوهش می‏پردازد. شناخت حدود و ثغور این شاخه از اخلاق حرفه‏ای که مسأله تحقیق حاضر است، در گرو تحلیل مفاهیم و مؤلفه‏های آن است. پژوهش، گامی است که پژوهشگر براي شفاف کردن مسألهاي مبهم بر میدارد تا پاسخ دقیق و منطقی براي حل آن پیدا کند .پژوهش علمی، علاوه بر آن که بهعنوان جستجوي محض دانش، ارزشمند است، فعالیتی ضروري و حیاتی است که به منظور فهم و درك ما از جهان، شرایط مادي، زندگی اجتماعی و سعادت و خیرمان انجام می شود و با آن که قرار است به حل مشکلات بزرگی که بشر با آن روبه- روست (مانند تهدید به جنگ هستهاي، تخریب محیط زیست، پراکندگی و توزیع نامتوازن منابع زمینی ) کمک کند، در عین حال،احتمال دارد مشکلات بشر را حادتر کرده، به آنها دامن بزند؛ چرا که پژوهش، اگر به درستی هدایت نشود و در مسیر توسعه معنوي و رشد اخلاق نباشد، عامل تخریب و نابودي به شمار می رود. از آن جا که پژوهشگران با تولیدات علمی، اختراعات و اکتشافات خود در محیط پیرامون دخل و تصرف مینمایند، آشنایی آنها با اصول اخلاقی در پژوهش ضروري به نظر میرسد. در این راستا، اخلاق پژوهش ، که شاخهاي از اخلاق حرفهاي است، سعی دارد به بررسی مسائل اخلاقی در پژوهش بپردازد و در این زمینه، به اصول اخلاقیاي اشاره دارد که پژوهش را از ابتدا تا پایان و سپس در مراحل انتشار نتایج و پس از آن، هدایت میکنند.

تحقیقهای مشابه
علم اخلاق در اسلام
30 صفحه - 7500 تومان
تقوا در اخلاق اسلام
24 صفحه - 7500 تومان
تقوا در اخلاق اسلامی
24 صفحه - 7500 تومان
آداب و اخلاق گفتگو
8 صفحه - 4500 تومان
بررسی اخلاق اسلامی
14 صفحه - 4500 تومان
تشریح اخلاق اسلامی
17 صفحه - 6000 تومان
ماشین ، ترافیک و اخلاق شهرونده
7 صفحه - 3000 تومان
علم اخلاق - صداقت
13 صفحه - 6000 تومان
دانش آموز با اخلاق خوب
3 صفحه - 3000 تومان
بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر اخلاق اجتماعي نوجوانان
15 صفحه - 6000 تومان
آيين زندگي - اخلاق معيشت
7 صفحه - 4500 تومان
نسبت اخلاق و تعليم و تربيت در آرا كانت
13 صفحه - 7500 تومان
نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده روش تحقیق
45 صفحه - 24000 تومان
مناسبات اخلاق و سياست در انديشه اسلامى
14 صفحه - 7500 تومان
مکارم اخلاق و محاسن آداب حضرت محمّد
21 صفحه - 7500 تومان
وجوه افتراق اشتراک اخلاق فردی در اسلام و مسیحیت- روش تحقیق
32 صفحه - 18000 تومان
رابطه میان نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین
23 صفحه - 9000 تومان
مقایسه مفهوم اخلاق سیاسی در نظام لیبرال دموکراسی و نظام اسلامی
22 صفحه - 7500 تومان
نقش اخلاق در رشد و تعالی سازمان- روش تحقیق
8 صفحه - 4500 تومان
نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق
35 صفحه - 12000 تومان
پروژه نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده مطابق روش تحقیق
24 صفحه - 9000 تومان
نقش اخلاق در رشد و تعالی سازمانی
95 صفحه - 21000 تومان
اصول اخلاق در تفسیر المیزان
17 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان (Hian Chyekoh et all) (هیان چیکوه و همکاران)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اخلاق کاری (Thomas S. Bateman & Scott A. Shell) (دوماس . باتمن و اسکوت . شل)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اخلاق اسلامی کار (Drawish A. Yousef) (درویش . یوسف)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اخلاق در سازمان (Brian J - farrel Deirdre M. Cobbin & Helen. M. Farrel) (بریان - فارل دیردر . سوبین و هلن . فارل)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اخلاق (Johannes Brinkmann) (جوهانس برینکمن)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل (Simon Chak Keung Wong) (سایمون چاک کیونگ ونگ)
3 صفحه - 4500 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practice
5 صفحه - 15000 تومان
موقعیت ها و دشواری های تحلیل اخلاقی پژوهش های عملکردی و علوم تربیتی
50 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش عملیاتی10
19 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12
19 صفحه - 74100 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش تهیه حساب جهت مدیران 14
26 صفحه - 101400 تومان
بهره وری و مخارج سرمایه ای - پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
23 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی خلاقانه: یک پژوهش مداخله¬ای 21
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینی
9 صفحه - 27000 تومان
تشریح بیان مسئله در پژوهش فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در معماریِسیستمِ امنیتیِ مورد اعتماد(Trusted Security System) بر اساس اینترنتِ اشیاء
4 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007