سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7447 نفر

موضوع : ایجاب و قبول و آثار حقوقی آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ایجاب و قبول و آثار حقوقی آن.docx
تعداد صفحه :
43
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول
مقدمه
تعاريف ايجاب
تفاوت ايجاب و دعوت به مذاكره
شرايط ايجاب
الزام آور بودن ايجاب
فصل دوم
اهليت ايجاب دهنده
مدت اعتبار ايجاب و تشخيص تحليلي زمان و مكان ايجاب و قبول
زوال ايجاب
تعاريف قبول
نحوه اعلام ايجاب و قبول
توالي ايجاب و قبول و مطابقت ايجاب و قبول
ايجاب و قبول توسط شخص واحد
وضعيت شخص ساكت در ايجاب و قبول
ايجاب و قبول در عقد نكاح و توالی آن
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ
چكيده
آنچه در باب معاملات و بويژه در انعقاد عقود ضروري است اعلام اراده متعاملين مي باشد و صرفا هر روشي كه عرفا موجب هدايت انشاء باشد مي تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گيرد همچنين بر مبناي اصل حاكميت اراده ، قصد انشايي طرفين به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است ، اما براي تاثير آن شرايطي لازم است .ايجاب و قبول بيانگر قصد طرفين مي باشد و باعث هدايت انشاي عقد مي باشد .آنچه کاشف از قصد و اراده طرفین قرارداد است اعلام اراده یا به عبارتی ایجاب و قبول نام دارد. به بیان دیگر می توان گفت ایجاب عبارتست از اولین انشائی که یکی از دو طرف مقدم بر دیگری انجام می دهد و قبول انشاء بعدی است که به موجب ان طرف دیگر انشاء طرف اول را قبول می نماید. لذا ارکان توافق در قرارداد پیش فروش اپارتمان عبارتست از ایجاب به فروش و قبول ان.
كلمات كليدي : ايجاب ، قبول ، زوال ، توالي ، نظريه ارسال ، قراردادها ، تعهدات
مقدمه :
برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری و دربرابر اراده‎ی ظاهری، اراده‎ی باطنی قرار دارد که همان اراده و قصد درونی و حقیقی شخص برای انجام معامله است یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود. سازنده عقد،اراده انشایی است نه اعلام اراده ،منتها این اراده به طورمطلق،سازنده عقدنیست وبرای تشکیل عقد، صرف قصدانشای آن دردرون وظرف ذهن موثرنمیباشد،بلکه برای خلاقیت اراده تقارن آن باوسیله ای که آن رانشان دهد،لازم است. هریک ازدواراده همراه باوسیله ابرازآن ،که متضمن معنی ابتکارباشدوبه طور متعارف بایدابتدائاصادرشود،ایجاب وآن دیگرقبول نامیده می شود .
تعاريف ایجاب
ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‎ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‎باشد ایجاب به معنای اعلام اراده‎ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‎باشد. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید «موجب» نامیده می‎شود.قانون مدنی تعریفی ازایجاب ارائه نکرده است.اما می توان گفت که برای تشکیل عقد نیاز به همکاری دوطرف وجودداردکه شرط اولیه این همکاری دوطرف وجوددارد که شرط اولیه این همکاری آگاهی طرفین ازنیت درونی یکدیگر است وتااین قصددرونی ابراز نگرددتشکیل عقدمتصور نخواهدبود.ازماده191 قانون مدنی نیزاستنباط می گرددکه نیت درونی افرادبایدباچیزی بیان شود. لذادرتعریف ایجاب چنین گفته شده است."ایجاب عبارت است ازاولین قصدانشایی که ازجانب یک طرف(موجب)به طرفیت شخص دیگری صادرمیشود.وبه نحوی کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذیرفت بدون نیاز به عمل بعدی"طرفین به مفاد آن پایبندباشند."


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007