موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی دیدگاه تربیتی و ارزشی امام خمینی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی دیدگاه تربیتی و ارزشی امام خمینی.docx
تعداد صفحه :
104
قیمت :
51000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه :
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
روش مطالعه و تحقیق
سؤالات تحقیق
پیشینة تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری
تعریف مفاهیم
علم تربیت
مبانی مختلف تعلیم و تربیت
مسائل بنیادی و محتوایی
هدف آموزش و پرورش
سیر فکری در تبیین هدفهای آموزش و پرورش
هدف آموزش و پرورش در مدارس جدید ایران
هدف آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی
برنامه¬های آموزش و پرورش
تعریف برنامه ریزی درسی
مسائل عمومی در تهیه برنامه¬های درسی
ارزشیابی
اهداف تعليم و تربيت از دیدگاه امام خمینی (ره)
هدف اعلاى تربيت
هدفهاى ميانى تربيت
عمق و وسعت هدفهاى انبيا
اصول تربيت
عوامل موثر بر تعليم و تربيت
ساحت¬های تربیت
ارزشهایی مورد توجه امام خمینی در امر تربیت
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
جامعه نمونه
شیوه تجزیه و تحلیل
فصل چهارم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه و نتیجه¬گیری
منابع و مآخذ
  مقدمه :
جهان آفرینش بر پایه علم و حکم بنا شده است و این همان علم و حکمت الهی است که در تحقق کل هستی و طبیعت و آفرینش انسان متجلی و سبب ایجاد نظامی هماهنگ و هدفمند گردیده است .
انسان به عنوان نقطه دایره هستی و خلیفه الهی در پی کشف این نظام هدفمند و تدوین قانونمندیهای آن در خود و سایر پدیده¬هاست . مهم¬ترین پدیده خود انسان و تحقیق در مورد انسان و کشف استعدادهای او به عبارتی آغاز ورود انسان به قدرت شناخت جهان هستی است .
نتیجه شناخت و کشف روابط پدیده¬ها تسلط و بهره¬گیری انسان از طبیعـت می¬باشد که نتیجـه آن بهره-مندی بیشتر از مواهب الهی است .
از دیدگاه تعلیم و تربیت امروز، شناخت و کشف روابط پدیده¬ها بویژه در زمینة رفتار آدمی به منظور سازگاری هر چه بیشتر انسان با محیط می¬باشد ،
روانشناسان معتقدند در صورت تأمین نیازهای بدنی، روانی و عاطفی ، انسان خوشبخت و موفق و سعادتمند خواهد شد .
اما برای درک و وصول به جریان حقیقت الهی و تربیت انسان کامل و رسیدن به لقای پروردگار که غایت تربیت اسلامی و سعادت حقیقی است با مطالعه و بهره¬گیری از سیرة پیامبران و ائمه سعادت دنیا و آخرت فراهم خواهد شد .
با توجه به اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی و ضرورت تربیت انسان در این عصر حضرت امام خمینی این وارث بحق انبیاء و اولیاء ، با استفاده از نفحات جانبخش تعلیم و تربیت اسلامی انسان رنجور و خسته را از جهل و ستم قدرتها نجات بخشیده و به آنها حیاتی دوباره داده است . در این مجال در نظر داریم به بیان نظرات ایشان در خصوص اهمیت تعلیم و تربیت و آراء ایشان در مورد برنامه¬ریزی آموزشی و درسی و ارزشیابی ایشان اهداف تعلیم و تربیت بپردازیم .
  تعریف مفاهیم :
علم تربیت :
تعریف «علم تربیت» هم مانند تعریف خود «تربیت» دشوار است . زیرا ، هنوز دربارة موضوع ، محتوا و روش آن اتفاق¬نظر وجود ندارد و علم بودن آن مورد تردید است . چنانکه می¬دانیم هر علمی سعی دارد که قلمرو خود را مشخص سازد ، موقعیتها و واقعیتهای مربوطه را توضیح دهد و قوانین حاکم بر آنها را کشف کند . در قدیم تجزیه و تحلیل عمل تربیتی معمول نبود و چون تربیت همچون رمز ارتباط دو وجدان ـ وجدان معلّم و وجدان متعلّم ـ ملحوظ بود، در اذهان به قلمرو هنر مربوط می¬شد و آفرینش شخصی به شمار می¬آمد . از این رو اِعمال فرایندهای عادی روش علـمی ، مشاهده ، اندازه-گیری و آزمایش ، در مورد موقعیتهای تربیتی غیرممکن به نظر می¬رسید . مثلاً در اواسط قرن هیجدهم حتی متفکر با شهامتی چون ژان ـ ژاک روسو با همة آینده¬نگری خاص خویش و با وجود اعتقادی که به کارایی روش علمی بویژه روش مشاهده داشت ، زمان را برای تحقق تعلیم و تربیت علمی مساعد نمی¬دید و به مربیان توصیه می¬کرد قبل از پرداختن به مشاهده و مطالعة کودک و به عنوان مقدمة لازم آن ، با دست زدن به یک رشته مطالعات مقدماتی خود را برای به کار بستن روشهای علمی در تعلیم و تربیت آماده کنند :
«آرزو دارم که شخص بصیری رساله¬ای در فن مشاهدة اطفال برای ما بنویسد . شناختن این فن حائز اهمیت فراوان است ؛ پدران و معلمان هنوز از جزئیات آن بیخبرند». تعدد عوامل ذیمدخل در تربیت از سوئی و نارسایی روشهای معمول زمان برای در ضبط آوردن همة آنها از سوی دیگر سبب شد که موفقیت مربی در نظر روسو امری اتفاقی جلوه کند . به نظر او هر تعلیم و تربیتی نوعی مخاطره است . آنچه از ما ساخته است این است که وظایف خود را در این راه به نحو احسن انجام دهیم ؛ «بقیه به علل خارجی که در ضبط ما نیست مربوط است » . روسو با توجه به شرایط زمان خود بر این باور بود که تقریباً غیرممکن است تعلیم و تربیتی تنها بر اثر اهتمام و کاردانی مربی به موفقیت انجامد : «حد اعلای آنچه در پرتو مراقبت مداوم از ما ساخته است اینست که به این هدف کم وبیش نزدیک شویم؛ نیل کامل بدان در گروی موافقت بخت و اقبال است» (شکوهی ، 1381: 56) .

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی دیدگاه تربیتی و ارزشی امام خمینی.docx
104 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
10 صفحه - 45 تومان
غيبت امام زمان از دیدگاه امیر المومنین
17 صفحه - 7500 تومان
زن از دیدگاه امام خمینی
14 صفحه - 6000 تومان
حقوق بشر از دیدگاه امام علی
31 صفحه - 10500 تومان
مشروعیت حکومت سیاسی از دیدگاه امام خمینی
28 صفحه - 9000 تومان
اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی.docx
19 صفحه - 9000 تومان
تربیت فرزند از دیدگاه امام علی- روش تحقیق
12 صفحه - 9000 تومان
تربیت فرزند از دیدگاه امام علی- روش تحقیق
12 صفحه - 75000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
ساده زیستی امام خمینی (ره)
15 صفحه - 6000 تومان
چهل حدیث از سخنان امام خمینی (ره)
14 صفحه - 4500 تومان
گذری بر زندگی امام خمینی (ره)
20 صفحه - 7500 تومان
نظرگاههای مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندشه و نظام سیاسی اسلام
17 صفحه - 7500 تومان
گذری بر زندگی امام خمینی 11
11 صفحه - 4500 تومان
مبارزات امام خمینی (ره)
25 صفحه - 7500 تومان
گفته ها ی امام خمینی در باره عاشورا
9 صفحه - 4500 تومان
ویژگی های مکتب سیاسی امام خمینی چیست
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
حوزه فلسفی امام خمینی (ره)
22 صفحه - 7500 تومان
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
18 صفحه - 6000 تومان
کمیته امداد امام خمینی (ره)
7 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی خودکفایی و اشتغال (آموزش و کاریابی) در کمیته امداد امام خمینی (ره)
68 صفحه - 30000 تومان
شیوه رهبری امام خمینی (ره)
19 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007