موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسي ميزان تأثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي برروی دانشجویان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسي ميزان تأثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي برروی دانشجویان
تعداد صفحه :
100
قیمت :
75000 تومان

عنوان
فصل اول : كليات
مقدمه
تعريف ارتباطات
بيان مسئله
اهميت و ضرورت موضوع
اهميت بررسي رسانه هاي همگاني
اهداف پژوهش و اهداف كلي
اهداف جزئي
سوالات پژوهش
فرضيات پژوهش
فصل دوم: ادبيات تحقيق
چارچوب نظري پژوهش
نظريه ساختاري- كاركردي و موضوع يكپارچگي
تحليل كاركردي از رسانه هاي جمعي بر اساس نظريه لاسول و رايت
سوابق پژوهش
جنبه جديد پژوهش
تعاريف نظري پژوهش
تعاريف عملياتي مفاهيم
كاركرد رسانه هاي جمعي
كاركرد رسانه جمعي و نقش تفريحي
نقش خبري رسانه
نقش همگن سازي
نقش آگاهي سازي
احساس تعلق اجتماعي
مفهوم ارتباطات
اهميت ارتباطات
تئوري موجود درباره وسايل ارتباط جمعي
رادكليف برون و لاسول و دوركيم
كاردينر
تئوري اصلي (كاربردي ساختاري)
هورتون كلي و نظريه نظامها باکلی
تاريخچه وسايل ارتباط جمعي در كشور هاي صنعتي
وسايل ارتباط جمعي در ايران
وسايل ارتباط جمعي و پديده فراغت
ارتباط جمعي با پديده توسعه در جهان
روابط عمومي و وسايل ارتباط جمعي
رسانه و تأثير آن بر جامعه پذيري
نظريات بدبينانه
سطوح مختلف رسانه همگاني
فصل سوم
جامعه آماري و حجم نمونه
روش گردآوري داده ها
قلمرو پژوهش
متغير پژوهش
سطح سنجش و سطح تحليل
واحد تحليل و ابعاد پژوهش
سامان پژوهش
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
فصل پنجم
نتيجه گيري، خلاصه پژوهش
ضمايم و محدوديت پژوهش و پيشنهادات
منابع
پرسشنامه
مقدمه
انسان بنا بر آفرینش خود موجودی اجتماعی می باشد و ارتباط با سایرین یکی از مشخصه های آن می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف راههای ارتباطی نیز گسترش یافته به نوعی که ارتباطات و وسایل ارتباطی به یکی از مهمترین مسائل و ابزارهایی شده که ما هر روز با آنها سرو کار داریم. شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره ها ، وسایل مختلف ارتباطی و اطلاعاتی امکان ارسال اطلاعات و مطالب را براحتی برای همگان فراهم کرده اند و ما با توجه به پیشرفت جوامع بیش از پیش نیازمند دریافت اخبار، اطلاعات و آگاهی هستیم و این رسانه ها این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهند....

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007