دوشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 6747 نفر

موضوع : پروژه بررسي ميزان تأثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي برروی دانشجویان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسي ميزان تأثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي برروی دانشجویان
تعداد صفحه :
100
قیمت :
14000 تومان

عنوان
فصل اول : كليات
مقدمه
تعريف ارتباطات
بيان مسئله
اهميت و ضرورت موضوع
اهميت بررسي رسانه هاي همگاني
اهداف پژوهش و اهداف كلي
اهداف جزئي
سوالات پژوهش
فرضيات پژوهش
فصل دوم: ادبيات تحقيق
چارچوب نظري پژوهش
نظريه ساختاري- كاركردي و موضوع يكپارچگي
تحليل كاركردي از رسانه هاي جمعي بر اساس نظريه لاسول و رايت
سوابق پژوهش
جنبه جديد پژوهش
تعاريف نظري پژوهش
تعاريف عملياتي مفاهيم
كاركرد رسانه هاي جمعي
كاركرد رسانه جمعي و نقش تفريحي
نقش خبري رسانه
نقش همگن سازي
نقش آگاهي سازي
احساس تعلق اجتماعي
مفهوم ارتباطات
اهميت ارتباطات
تئوري موجود درباره وسايل ارتباط جمعي
رادكليف برون و لاسول و دوركيم
كاردينر
تئوري اصلي (كاربردي ساختاري)
هورتون كلي و نظريه نظامها باکلی
تاريخچه وسايل ارتباط جمعي در كشور هاي صنعتي
وسايل ارتباط جمعي در ايران
وسايل ارتباط جمعي و پديده فراغت
ارتباط جمعي با پديده توسعه در جهان
روابط عمومي و وسايل ارتباط جمعي
رسانه و تأثير آن بر جامعه پذيري
نظريات بدبينانه
سطوح مختلف رسانه همگاني
فصل سوم
جامعه آماري و حجم نمونه
روش گردآوري داده ها
قلمرو پژوهش
متغير پژوهش
سطح سنجش و سطح تحليل
واحد تحليل و ابعاد پژوهش
سامان پژوهش
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
فصل پنجم
نتيجه گيري، خلاصه پژوهش
ضمايم و محدوديت پژوهش و پيشنهادات
منابع
پرسشنامه
مقدمه
انسان بنا بر آفرینش خود موجودی اجتماعی می باشد و ارتباط با سایرین یکی از مشخصه های آن می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف راههای ارتباطی نیز گسترش یافته به نوعی که ارتباطات و وسایل ارتباطی به یکی از مهمترین مسائل و ابزارهایی شده که ما هر روز با آنها سرو کار داریم. شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره ها ، وسایل مختلف ارتباطی و اطلاعاتی امکان ارسال اطلاعات و مطالب را براحتی برای همگان فراهم کرده اند و ما با توجه به پیشرفت جوامع بیش از پیش نیازمند دریافت اخبار، اطلاعات و آگاهی هستیم و این رسانه ها این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهند....


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007